Aktivite apre Lekòl ak pwogram apre Lekòl ann Ete nan Plas Piblik Broward County yo

June 13, 2018
Education
News

Se Michael Mills ki Kòdonatè Pwogram/Pwojè Gwoup Kominikasyon Piblik Nan Divisyon Plas Piblik ak Divètisman nan Broward County Yo ki ekri atik sa a

 

Pwogram pou timoun ki ap rete apre lekòl ak pwogram divèstisman nan diferan plas piblik nan kominote yo te toujou yon eleman debaz nan Broward County depi plis pase 3 deseni. Pwogram gratis yo se pwogram yo te devlope ak yon objektif pou bay jèn yo yon kad divètisman kote ki gen sipèvizyon ak sekirite avèk pwoteksyon. Lide ki te toujou dèyè pwogram sa yo se amelyore lavi timoun ki nan laj pou yo al lekòl nan yon kontèks fizik, nan yon kontèks sosyal, nan yon kontèks kiltirèl epi nan yon kontèks mantal tou.

O kòmansman, pwogram yo te egziste nan 16 plas piblik sèlman, kantite sa a vin pi ba kounye se sis plas piblik ase ki rete sa te vin fèt paske minisipalite ki te mèt tè kote plas piblik sa yo te ye a te vin repran tè yo. Rès sis plas piblik ki rete yo se: Boulevard Gardens Community Center, Franklin Park, Lafayette Hart Park, Reverend Samuel Delevoe Park, Roosevelt Gardens Park, ak Sunview Park – se plas piblik yo rele Broward Municipal Services District la kounye a, ki yon dimansyon 28.87 kilomèt kare nan yon zòn Broward ki pa enkòpore e ki nan mitan konnti a. Se pou zòn sa yo Komisyon Komisè Broward County yo te bay dwa fè plas piblik, bibliyotèk, ak lòt sèvis.

Toulède pwogram sa yo se pwogram yo ofri chak jou soti lendi rive vandredi. Lè pwogram apre lekòl la fonksyone a varye soti 2è pou 6è p.m. nan jou lekòl regilye yo, soti midi rive 6è p.m. lè gen mwatye jounen epi soti 9è a.m. rive 5è p.m. nan jou kote pofesè yo pa travay yo ak kèk jou ferye espesyal. Pwogram pou divètisman pou ete a fonksyone de 9è a.m. rive 5è p.m., toulède pwogram sa yo ofri opsyon pou paran oswa moun k ap okipe timoun yo lage yo pi bonè ouswa pase pran yo pi ta, tout sa se pou akomode paran yo.

Pwogram apre lekòl la se yon pwogram yo fè sou menm orè lekòl leta Broward County yo, ki fonksyone kòmanse fen out rive jouk nan kòmansman jen. Pwogram divètisman pou ete a se yon pwogram ki fonksyone yon semèn apre lekòl fèmen epi li dire uit semèn epi li fini yon semèn avan lekòl kòmanse nan pwochen ane lekòl a.

Dabitid pwogram nan eseye pran timoun 6an rive 17an, men tou,  gen plas piblik ki fè pwogram ki pou akomode nesesite moun ki ret nan zòn nan. Boulevard Gardens desèvi timoun laj sizan rive dizan epi Sunview konsantre l sou timoun 13an rive 17an.

Aktivite toulejou yo varye selon plas piblik la. Aktivite sa yo kapab enkli travay atistik ak travay a plastik, pwogram kiltirèl, atelye sou lapèch, egzèsis ak espò, jwèt anndan yon kote k fèmen. Kapab gen envite donè tou ak, pwogram sou nitrisyon ak prevansyon, epi enstriksyon ki fèt atravè depatman divètisman nan pwogram pou aprann timoun naje ki rele SWIM Central la. Pwogram SWIM Central la se premye pwogram Konnti a fè pou refere timoun pou  pwogram natasyon ki disponib.  Gen opsyon pou eskisyon ki disponib ki kouvri yon frè debaz pou timoun yo kote k gen kay gonfle pou timoun ponpe. Gen kote tou pou timoun jwe bolin, sal sinema ak kat plas piblik akwatik ki disponib pandan ete a. 

Aktivite espesyal yo vin fè pati pwogram nan deplizanpli, kon sa pou nou rive bay timoun yo yon pi bèl pèspektiv sou lavi a. Pwogram apre lekòl la selebre fèt tankou mwa gwoup etnik espanyòl yo, jou Martin Luther King nan, ak Mwa pou selebre istwa moun nwa. Depatman plas piblik ak divètisman an Kolabore ak seksyon kiltirèl ak seksyon bibliyotèk Konnti a sou kesyon espozisyon travay atistik  epi pou prezante talan timoun yo.

Aktivite ki pi koni nan pwogram pou divètisman ann ete a se aktivite: Moman pou cho talan vedèt yo nan Broward. Aktivite sa ap kouri sou 27èm ane li. Cho sa a prezante soloyis ak gwoup k ap chante, danse,  prezantasyon enstrimantal, defile d mòd, jwe jon, ak pwezi.

Depi nan kòmansman an pwogram divètisman pou ete a te toujou bay manje midi gratis pou patisipan yo.  Aspè sa  a se yon aspè ki te posib gras ak Sèvis Manje ak Nitrisyon Depatman Agrikilti a. Se sèvis sa a ki vin kreye Pwogram sèvis pou manje ann ete a an 1968. Kesyon manje midi gratis ak ti goute gratis tou ede nou sèten timoun yo ap resevwa kalite manje ki adekwa pandan vakans ete a. Ak sa timoun yo ap kapab kontinye devlope sosyalman epi fizikman kon sa yo kapab retounen lekòl tou pare pou yo aprann.

Plas piblik ki ap patisipe nan pwogram apre-lekòl la ak pwogram divètisman pou ete yo se pwogram sa yo:

•          Boulevard Gardens Community Center: 313 N.W. 28th Terrace, Fort Lauderdale, FL 33311 – 954-357-6867

•          Franklin Park: 2501 Franklin Dr., Fort Lauderdale, FL 33311 – 954-357-7080

•          Lafayette Hart Park: 2851 N.W. Eighth Rd., Fort Lauderdale, FL 33311 – 954-357-7970

•          Reverend Samuel Delevoe Park: 2520 N.W. Sixth St., Fort Lauderdale, FL 33311 – 954-357-8801

•          Roosevelt Gardens Park: 2841 N.W. 11th St., Fort Lauderdale, FL 33311 – 954-357-8700

•          Sunview Park: 1500 S.W. 42nd Ave., Fort Lauderdale, FL 33317 – 954-357-6520

 

Divizyon plas piblik ak divètisman nan Broward County a ap jere apeprè 6,500 demi-ekta tè, ki kouvri prèske 50 plas piblik rejyonal ak sèn natirèl, plas piblik kominotè ak zòn natirèl ki nan diferan etap nan devlopman yo. Gen fasilite tankou plas piblik akwatik, teren pou kanping, yon kote pou aprann tire, yon estad, yon plas pou monte paten, yon obsèvatwa, yon wout pou monte bisiklèt sou mòn yon fèm edikasyonèl ak etabli.

Share this post

Learn More About CSC Broward

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

SNAC (Special Needs Advisory Coalition) | Children's Services Council of Broward County
954-377-1667

The Children’s Services Council has been at the forefront in funding programming for children and youth with physical, developmental or behavioral health needs since its inception. In 2004, the Council commissioned Broward County’s Business Plan for Children with Special Needs which became the impetus for establishing a stakeholder group known as the Special Needs Advisory Coalition (SNAC). The SNAC has been instrumental in advocating for system improvements and reducing service gaps.

Primary POC: Marissa Aquino | maquino@cscbroward.org

2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward
2-1-1 or 954-537-0211

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Cribs for Kids | Heathy Mothers, Healthy Babies Coalition of Broward County
954-765-0550

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. Cribs for Kids provides low-income families with free GRACO Pack ‘n Play® cribs, one crib sheet, and a safe-sleep sack, and counsels parents on the dangers of co-sleeping.

Primary POC: Ashley Sturm | asturm@hmhbbroward.org | 954-765-0550 ext. 339

CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County
954-467-4700

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.
Task Force members create a culture throughout Broward that infuses drowning prevention methodologies, practices, and messages that directly impact families with young children.

Early Literacy Interventions | Reading & Math, Inc.
786-347-3667

Reading & Math, Inc., through a partnership with Broward County Public Schools, is implementing the Reading Corps program in Broward County. Florida Reading Corps tutors serve Broward County’s most at-risk students with targeted early literacy interventions. Reading Corps screens all students at designated schools to identify children who are behind on early literacy skills, and develop individualized tutoring plans to meet each child’s needs.

The Faces of CSC

The greatest tool you can give a child is the ability to persuade and speak with confidence. Being that my YIG experience positively impacted my emotional literacy skills, I would like to pass these on to those who are less fortunate.
"This program has touched me and made a difference in my life."
"I will be the first to say, Youth in Government should be a part of every teenager's life, because I know without it I wouldn't be the person I am."
Close