Kèk praktijk ki pou kenbe w an sante

June 13, 2018
Health and Mental Care
News

Daprè Bob LaMendola, Afè Kominotè nan Depatman Lasante nan Broward County

 

Vaksinen yon timoun se bagay ki kab sove lavi l

Vaksinasyon se yon bagay ki tèlman an sekirite epi ki efektif ki fè se yon ponyen paran e menm doktè ki wè ka lawoujòl, malmouton, saranpyon ak anpil lòt maladi kontajye ki te parèt nan epòk 1900 yo.

“Se chak ane nou wè gwo gwo siksè medikal gras ak efò nan vaksinasyon,” daprè Dr. Paula Thaqi, Direktris Depatman Lasante nan Eta Florid la nan

(DOH-Broward). “Timoun ki an sante manke mwens jou lekòl, paran yo manke mwens jou travay.  Akoz de vaksinasyon, timoun pap mouri akoz maladi vaksen k ap evite, epi kominote nou yo pi an sekirite. Pwoteje fanmi w ak lavi moun ki ozalantou w lè w fè yo pran vaksen yo dwe pran.”

Meyè fason pou yon timoun pran vaksen se nan men doktè k ap pran swen l lan. Konpayi asirans maladi fèt pou yo pèmèt tout pran vaksen yo rekòmande pran gratis; gen doktè ki chaje pou yon konsiltasyon pou yo bay timoun nan vaksen an. Fanmi ki pa gen asirans maladi kab jwenn vaksinasyon gratis oubyen pou yon kraze kòb nan DOH-Broward la.

Eta Florid la mande pou tout elèv pran vaksen yo dwe pran avan lekòl kòmanse. Men vaksen yo rekòmande yo:

• Difteri, tetanòs, ak koklich – 4-5 dòz   DTaP pou tibebe ak timoun ki nan klas anvan matènèl. 1 yon dòz TDa-P ankò avan setyèm ane primè.

• Polyo – 3-5 dòz pou tibebe ak timoun ki nan klas anvan matènèl.

• Lawoujòl, malmouton, ribeyòl (Lawoujòl Alman) – 2 dòz MMR pou tibebe epi pou timoun ki nan klas anvan matènèl.

• Saranpyon – 2 dòz pou tibebe ak timoun ki nan klas anvan matènèl. Yon lòt dòz avan timoun nan rive nan setyèm ane primè. Pou granmoun, saranpyon kon reparèt ankò pou lakoz sa yo rele zona.

• Epatit B – 3 dòz pou tibebe.

Lòt vaksen yo pa rekòmande pou lekòl men ki enpòtan toujou pou pwòp pwoteksyon moun:

• Vaksen anyèl kont grip – Kòmanse depi si mwa daj.

• Wotaviris la – 3 dòz pou tibebe.

• Emofilis enfliyenza tip B – 3-4 dòz pou tibebe.

• Maladi nemoni yo – 4 dòz pou tibebe.

• Epatit A – 2 dòz pou tibebe.

Vaksen HPV a pwoteje timoun kont kansè.

Si te gen yon vaksen ki poteje timoun kont kansè èske ou pa ta ba yo l? Enben, gen youn.

Vaksen HPV a evite moun gen maladi viris papiyoma a lakoz. Se yon viris ki lakoz 13,000 ka kansè nan matris la (1,000 an Florid) epi li tiye 4,200 fi. Kit nan fi kit nan gason, HPV lakòz kansè nan ti pati moun, kòn nan ti pati w, kansè nan bouch ak lòt maladi ankò.

Sant pou Kontwole Maladi (CDC) ak Prevansyon Maladi rekòmande vaksen HPV a pou tout ti gason ak ti fi ki gen laj 11 an rive 26 zan, men yo ka bay vaksen sa a depi a 9 an. DOH-Broward ankouraje paran pou yo fè tout timoun yo pran vaksen HPV a. To vaksinasyon pou HPV a ba nan Sid Florid epi nan Eta a, men to a ap ogmante.

“Nou panse pi gwo poblèm nan se yon kesyon edikasyon,” se sa Thaqi di:

“Paran yo gen dwa pa familye ak vaksen an epi y ap ezite. N ap fè tout paran konnen vaksen an kab evite kansè.

Vaksen HPV a se yon vaksen timoun nan kapab pran nan de (2) dòz olye de twa – si premye dòz la se yon dòz timoun nan pran a 5 an, dezyèm dòz la li kab pran l ant 6-12 mwa. Si se pa kon sa li te pran yo, l ap oblije pran 3 dòz.

Vaksen kon menejit la se yon vaksen yo rekòmande tou kòmanse a laj 11 an. Vaksen sa a evite timoun gen menejit, se yon maladi ki kab touye timoun.

Asirans maladi kouvri toulède vaksen sa yo gratis. Moun ki pa gen asirans maladi kapab jwenn yo gratis nan DOH-Broward.

Mastik pou ti dan kont kari ak enfeksyon

Se yon podui ki poteje dan tankou penti epi yo pase l tankou penti, men nan bouch timoun, li pa gen koulè, li pa gen gou, epi li pa fè mal.

Mastik pou dan se plastik pou kouvri dan Ijenis mobil ki sot nan DOH-Broward yo te mete sou dan dèyè plizyè mil timoun – gratis - sa fè pati yon pwogram sante ki te kòmanse nan lekòl Broward yo depi ann avril 2016.

“Pwogram mastik nou an ki la pou elèv lekòl se yon pwogram ki ap      amelyore sante bouch timoun epi anpeche timoun pèdi jou lekòl akoz de mal dan,” Se sa Dr. Thaqi di: “Se yon fason pou nou kenbe timoun yo an sante nan Broward.”

Yo pa mete mastik la sou dan ase timoun.  CDC ak Asosiyasyon Dantis Ameriken an  mande tout dantis pou yo ofri timoun yo plis pwoteksyon, men gen mwens pase mwatye nan yo ki fè sa. Anvan pwogram DOH-Broward

la te kòmanse, timoun ki soti nan diferan fanmi ki pa gen asirans pou dan ouswa ki gen yon ti asirans pou sa pat gen twòp chans jwenn mastik la.

Ijenis yo konsilte 30,000 timoun nan 134 lekòl primè ak Lekòl Klas Mwayèn Tit 1 jiskaprezan.  Yo egzaminen dan chak timoun, yo fè netwayaj, yo rense bouch yo ak fliyorid, yo ba yo bwòsadan gratis epi yo fè yon kou endividyèl pou yo sou bwose dan epi sèvi ak fil pou dan. Gen plis pase 800 timoun ki te bezwen plis swen pou dan yo, yo voye yo al kay dantis pa yo oubyen nan pwogram swen dantè ki gratis oubyen ki a bon mache nan DOH-Broward.

Pandan vizit yo nan ane eskolè a, Ijenis yo egzaminen nenpòt timoun ki resevwa pèmisyon paran yo oubyen nan men moun ki reskonsab yo.

 

Pou plis enfòmasyon sou sijè sa a al sou sit sa a: http://broward.floridahealth.gov oubyen telefone 954-467-4705. Orè pou vaksinen timoun: www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html

Share this post

Learn More About CSC Broward

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

SNAC (Special Needs Advisory Coalition) | Children's Services Council of Broward County
954-377-1667

The Children’s Services Council has been at the forefront in funding programming for children and youth with physical, developmental or behavioral health needs since its inception. In 2004, the Council commissioned Broward County’s Business Plan for Children with Special Needs which became the impetus for establishing a stakeholder group known as the Special Needs Advisory Coalition (SNAC). The SNAC has been instrumental in advocating for system improvements and reducing service gaps.

Primary POC: Marissa Aquino | maquino@cscbroward.org

2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward
2-1-1 or 954-537-0211

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Cribs for Kids | Heathy Mothers, Healthy Babies Coalition of Broward County
954-765-0550

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. Cribs for Kids provides low-income families with free GRACO Pack ‘n Play® cribs, one crib sheet, and a safe-sleep sack, and counsels parents on the dangers of co-sleeping.

Primary POC: Ashley Sturm | asturm@hmhbbroward.org | 954-765-0550 ext. 339

CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County
954-467-4700

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.
Task Force members create a culture throughout Broward that infuses drowning prevention methodologies, practices, and messages that directly impact families with young children.

Early Literacy Interventions | Reading & Math, Inc.
786-347-3667

Reading & Math, Inc., through a partnership with Broward County Public Schools, is implementing the Reading Corps program in Broward County. Florida Reading Corps tutors serve Broward County’s most at-risk students with targeted early literacy interventions. Reading Corps screens all students at designated schools to identify children who are behind on early literacy skills, and develop individualized tutoring plans to meet each child’s needs.

The Faces of CSC

The greatest tool you can give a child is the ability to persuade and speak with confidence. Being that my YIG experience positively impacted my emotional literacy skills, I would like to pass these on to those who are less fortunate.
"This program has touched me and made a difference in my life."
"I will be the first to say, Youth in Government should be a part of every teenager's life, because I know without it I wouldn't be the person I am."
Close