Prevansyon medikal pou dyabèt nan timoun ak jèn moun

June 13, 2018
Health and Mental Care
News

Yon atik Kristen Schroeder ekri, BSN-RN, CHES

 

Aktyèlman, kantite timoun ak jèn moun yo detekte ki fè dyabèt tip 2 se yon chif k ap ogmante.

Asosiyasyon Ameriken pou Dyabèt deklare:

•          Kantite [timoun ak jèn moun] ki fè dyabèt tip 2 se yon bagay k ap ogmante.

•          Vè 2050 sou chak twa moun gen 2 k ap fè dyabèt.

•          Timoun ki sot nan sèten ras oubyen sèten gwoup etnik gen plis chans pou yo gen maladi sa a, tankou Ameriken nwa, Panyòl/Moun ki sot ann Amerik Latin, moun ki sot ann Azi/Sa ki sot nan zile Pasifik yo epi Endyen ki fèt ann Amerik yo.

Ki sa dyabèt tip 2 ye?

Dyabèt vle di moun nan gen twòp sik (glikoz) nan san li. Kò w fè prèske tout manje w manje tounen glikoz. Glikoz sa a pase nan san w epi li al nan tout selil nan kò w. Lè sa fèt, pankreya w podui yon òmon yo rele ensilin pou ede w fè sik la sikile sot nan san w al nan selil yo. Selil ou yo bezwen glikoz pou w podui enèji lajounen. Nan dyabèt tip 2, kò w pa kab itilize ensilin pankreya w podui a nòmalman.  San ensilin, selil ki nan kò w yo pa kab resevwa sik li bezwen pou l fonksyone a  epi nivo glikoz ki nan san w lan vin ogmante.

Ki siy epi ki sentòm yon timoun oubyen yon jèn moun ki fè dyabèt tip 2 genyen:

Malerezman, leplisouvan timoun oubyen jenn moun pa gen oken siy oubyen sentòm ki fè konnen yo dyabetik.  Men tou, sa enpòtan kanmèm pou yon moun konnen siy ak sentòm moun ki gen dyabèt tip 2, men yo:

•          Ou swaf anpil

•          Ou pipi souvan

•          Vizyon w twoub

•          Ou vin santi w pi fatige pase anvan

Si w apèsi nenpòt nan siy oubyen sentòm sa yo, sa enpòtan pou timoun nan oubyen jèn moun nan al kot yon doktè tousuit.

Bagay ki riske pou moun ki fè dyabèt:

Timoun oubyen jèn moun kab nan pi gwo riks pou yo vin fè dyabèt tip 2:

•          Si yo twò gra oubyen si yo gra depase

•          Si yo pa fè aktivite espòtif oubyen si yo pa fè egzèsis

•          Si yo gen fanmi yo ki gen dyabèt tip 2 a deja

Pou timoun ak jèn moun, pi gwo riks ki genyen pou moun sa a vin gen dyabèt se lè moun nan twò gra oubyen li gra depase. Daprè CDC (Sant pou Kontwole Maladi), “Sou chak senk timoun ki nan laj pou y al lekòl gen youn ki gra depase pou laj li” e kantite sa a se yon kantite yo prevwa k ap ogmante nan letan.

Ki enpòtans ki genyen pou evite oubyen retade devlopman dyabèt nan timoun oubyen nan jèn moun?

Pou kounye a, pa gen okenn gerizon pou dyabèt. Depi doktè di ou fè dyabèt w ap toujou gen dyabèt. Lè yon moun fè dyabèt sa kapab mennen anpil lòt konplikasyon medikal, tankou: li kab vin avèg, grenn vant li ka sispann fonksyone, li kab gen maladi kè, konjesyon selebral, epi li kab menm pèdi zòtèy li, pye l ak janm li.

Maladi dyabèt la se yon maladi ki devlope pi vit nan timoun ak jenn moun pase granmoun.  Timoun ki fè dyabèt tip 2 vin bay siy epi vin gen sentòm konplikasyon medikal pi vit pase granmoun. Daprè Doktè Kenneth Copeland,  ki direktè pwogram pou timoun nan nan Harold Hamm Diabetes Center, “dyabèt tip 2”, lè sa fèt nan jèn moun, li se yon maladi ki devlope rapid pou I bay lòt maladi ki grav anpil –maladi ki pi grav toujou pase yon moun ki gen sa nan laj 50-, 60-, or 70- an ki ta vin devlope maladi sa a. Pou timoun ak jèn moun ki vin gen dyabèt tip 2 konplikasyon medikal yo kab enkli maladi kè maladi nan grenn vant moun kòmanse bonè. Daprè Doktè Silva Arslanian, MD,  ki yon pedyat andokrinològ.  “ Ditan pou yo rive nan trantèn yo oubyen nan karantèn yo yo kab rive gen premye gwo konplikasyon yo—petèt yon arèt kè oubyen yon konjesyon selebral  oubyen yon bagay kon sa… se letan sèl ki va di.” Met sou sa, chèchè TODAY yo dekouvri lè timoun ak jèn moun vin fè dyabèt yo vin gen sot 20% rive 35% mwens ensilin nan selil ki podui òmon sa a nan pankreya yo chak ane. Mank sa a se yon mank ki twa a kat fwa pi plis pase sa yo jwenn nan yon granmoun.

Ak sa, se yon bagay ki enpòtan pou moun travay pou yo evite oubyen retade dyabèt tip 2 nan timoun oubyen nan jèn moun ki gen anpil chans pou yo devlope maladi sa a.

Fason pou evite timoun ak jèn moun fè dyabèt tip 2

Timoun ak jenn moun kab evite fè dyabèt tip 2 oubyen retade li pou anpil ane si yo fè kèk ti chanjman sa yo nan vi yo: pèdi pwa, manje sa k kenbe w an sante, epi fè anpil aktivite. Kesyon pèdi pwa a kab sanble yon bagay ki difisil pou kèk moun, men si moun nan suiv enstriksyon ki apwopriye yo epi li jwenn moun ki ap ankouraje l, rechèch montre se pi gwo bagay pou ki ede yon moun  evite devlope maladi dyabèt tip 2 a.

Sou kesyon manje manje ki pou kenbe w an sante a, li enpòtan pou yon moun sonje:

•          Bwè anpil dlo

•          Limite kantite bwason sikre ou pran, tankou kola, ji, ak ji espòtif

•          Manje plis fwi ak legim

•          Limite kantite  manje tankou Makdonal ou manje

•          Pran ti bouche ki ap kenbe w an sante

Lè se kesyon pou ta fè plis aktivite, li enpòtan pou w:

•          Limite kantite tan ou pase ap gade televizyon, sou òdinatè, oubyen nan telefòn

•          Patisipe nan aktivite ki fè plezi ouswa ki fè kè w kontan

•          Fè tout fanmi an patisipe

Timoun ak jenn moun ta sipoze pase omwen inèdtan ap fè aktivite fizik pa jou.

 

 

Ekriven an: Kristen Schroeder, BSN-RN, CHES se yon Kòdonatris ki gen edikasyon medsin pratik nan Depatman èd sosyal onivo kominotè nan Lopital Holy Cross. Li espesyalize nan Prevansyon dyabèt ak oto-jesyon. Li se yon pwofesyonèl ki byen fòme pou Pwogram Prevansyon Medikal pou Dyabèt onivo Nasyonal. Li gen yon Lisans nan edikasyon pou sante epi nan syans enfimyè.

Depatman èd sosyal o nivo kominotè nan Lopital Holy Cross la ap travay pou evite dyabèt nan Broward County.  Pou plis enfòmasyon telefone nan: (954) 771- 2381.

Share this post

Learn More About CSC Broward

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

SNAC (Special Needs Advisory Coalition) | Children's Services Council of Broward County
954-377-1667

The Children’s Services Council has been at the forefront in funding programming for children and youth with physical, developmental or behavioral health needs since its inception. In 2004, the Council commissioned Broward County’s Business Plan for Children with Special Needs which became the impetus for establishing a stakeholder group known as the Special Needs Advisory Coalition (SNAC). The SNAC has been instrumental in advocating for system improvements and reducing service gaps.

Primary POC: Marissa Aquino | maquino@cscbroward.org

2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward
2-1-1 or 954-537-0211

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Cribs for Kids | Heathy Mothers, Healthy Babies Coalition of Broward County
954-765-0550

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. Cribs for Kids provides low-income families with free GRACO Pack ‘n Play® cribs, one crib sheet, and a safe-sleep sack, and counsels parents on the dangers of co-sleeping.

Primary POC: Ashley Sturm | asturm@hmhbbroward.org | 954-765-0550 ext. 339

CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County
954-467-4700

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.
Task Force members create a culture throughout Broward that infuses drowning prevention methodologies, practices, and messages that directly impact families with young children.

Early Literacy Interventions | Reading & Math, Inc.
786-347-3667

Reading & Math, Inc., through a partnership with Broward County Public Schools, is implementing the Reading Corps program in Broward County. Florida Reading Corps tutors serve Broward County’s most at-risk students with targeted early literacy interventions. Reading Corps screens all students at designated schools to identify children who are behind on early literacy skills, and develop individualized tutoring plans to meet each child’s needs.

The Faces of CSC

The greatest tool you can give a child is the ability to persuade and speak with confidence. Being that my YIG experience positively impacted my emotional literacy skills, I would like to pass these on to those who are less fortunate.
"This program has touched me and made a difference in my life."
"I will be the first to say, Youth in Government should be a part of every teenager's life, because I know without it I wouldn't be the person I am."
Close