Se dwa tout timoun pou yo jwenn bon jan edikasyon

June 13, 2018
Education
News

Se Carole D. Mitchell, M.S.W., Lekòl Leta Broward County (BCPS), Ekip pou ankadre endijan pou ede yo jwenn èd nan afè edikasyon (HEART), Responsab Lyezon nan Distri a

 

TOUT timoun, ni sa ki ap viv nan tranzisyon tou (sa ki pa gen kote pou yo rete), yo gen dwa pou yo al aprann gratis nan bon jan lekòl leta. Lwa McKinney-Vento Homeless Assistance Act pou ede timoun ki pa gen kote pou yo rete a se yon lwa yo pase an 1987. Yo te vote li ankò an 2001 anba labànyè Lwa No Child Left Behind Act la ki mande pou pa gen timoun ki ret dèyè. E yo te amande lwa McKinney a pa twò lontan nan kad lwa Every Student Succeeds Act 2015 lan ki vle pou tout elèv reyisi.

Se lwa federal sa a ki kontwole travay enpòtan HEART ap fè pou ede timoun piti ak pi gran timoun (anvan kindègadenn a 12yèm ane) jwenn bon jan edikasyon pandan yo pa gen kote pou yo rete. Dapre jan yo defini sa, timoun ki pa gen kote pou yo rete se timoun ki pèdi kote yo te rete a akoz move sitiyasyon ekonomik, akoz dezas natirèl oubyen dezas moun lakòz; timoun ki sove kite kay yo poutèt vyolans familyal ouswa poutèt sitiyasyon ki prèske menm jan, e ki lakòz yo rete yon kote kòmkwa ki pa yon kote fiks, yon kote regilye oubyen yon kote adekwa.

Definisyon sa kouvri timoun ki rete lakay lòt moun paske fanmi yo pèdi kay pa yo. Elèv ki pa gen kote pou yo rete pase nuit yo plis nan ti otèl, nan kan, nan fwaye ijans oubyen fwaye pwovizwa, e nan sèten ka yo rete nan machin, nan pak, nan kay ki abandone, nan estasyon otobis oubyen lòt kote piblik ki pa fèt pou moun viv ladan yo.

Sa lwa McKinney-Vento Act la ansanm ak HEART vle reyalize yon fason global se fè yon jan pou yo retire tou baryè ki konn anpeche elèv ki nan sitiyasyon kote yo pa gen kay enskri lekòl, ale lekòl, epi reyisi lekòl.

Elèv ak fanmi elèv, yo jwenn ki elijib pou sèvis HEART yo, pwogram nan ankadre yo pou tout yon ane eskolè menm si pwoblèm pa gen kay la rezoud avan ane lekòl la fini. Men kèk koutmen pami anpil lòt HEART bay selon bezwen fanmi ki nan sitiyasyon kon sa: inifòm lekòl, sakado lekòl ak founiti klasik epi kowòdinasyon transpò BCPS pou mennen elèv yo lekòl kote yo te kite kay yo a si deplasman an mennen yo yon kote ki pa nan zòn lekòl la (gen kèk restriksyon nan ka sa yo). Fanmi yo kapab aplike pou yon pwogram apre lekòl ki rele ArtReach (pou elèv kindègadenn a 8yèm ane) nan zòn Fort Lauderdale, epitou yo kab al nan kan dete sèten kote. Mete sou sa, pwogram nan bay elèv 12yèm ane ki pral gradye èd pou rad ak chapo gradiyasyon ak lèt verifikasyon ki nesesè lè yo pral fè demann èd finansye nan men gouvènman federal la (FAFSA) ak lè y ap fè enskripsyon pou yo antre nan inivèsite.

 

Sèvis nou sot mansyone la yo disponib gratis pou elèv ak fanmi yo jije ki elijib pou sèvis òganizasyon HEART ap bay yo. Pou plis enfòmasyon silvouplè telefone biwo HEART la

nan nimewo (754) 321-1566 oubyen al sou sit sa a: http://browardstudentservices.com/homeless-education

 

Share this post

Learn More About CSC Broward

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

SNAC (Special Needs Advisory Coalition) | Children's Services Council of Broward County
954-377-1667

The Children’s Services Council has been at the forefront in funding programming for children and youth with physical, developmental or behavioral health needs since its inception. In 2004, the Council commissioned Broward County’s Business Plan for Children with Special Needs which became the impetus for establishing a stakeholder group known as the Special Needs Advisory Coalition (SNAC). The SNAC has been instrumental in advocating for system improvements and reducing service gaps.

Primary POC: Marissa Aquino | maquino@cscbroward.org

2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward
2-1-1 or 954-537-0211

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Cribs for Kids | Heathy Mothers, Healthy Babies Coalition of Broward County
954-765-0550

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. Cribs for Kids provides low-income families with free GRACO Pack ‘n Play® cribs, one crib sheet, and a safe-sleep sack, and counsels parents on the dangers of co-sleeping.

Primary POC: Ashley Sturm | asturm@hmhbbroward.org | 954-765-0550 ext. 339

CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County
954-467-4700

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.
Task Force members create a culture throughout Broward that infuses drowning prevention methodologies, practices, and messages that directly impact families with young children.

Early Literacy Interventions | Reading & Math, Inc.
786-347-3667

Reading & Math, Inc., through a partnership with Broward County Public Schools, is implementing the Reading Corps program in Broward County. Florida Reading Corps tutors serve Broward County’s most at-risk students with targeted early literacy interventions. Reading Corps screens all students at designated schools to identify children who are behind on early literacy skills, and develop individualized tutoring plans to meet each child’s needs.

The Faces of CSC

The greatest tool you can give a child is the ability to persuade and speak with confidence. Being that my YIG experience positively impacted my emotional literacy skills, I would like to pass these on to those who are less fortunate.
"This program has touched me and made a difference in my life."
"I will be the first to say, Youth in Government should be a part of every teenager's life, because I know without it I wouldn't be the person I am."
Close