Adopsyon: Se chwa paran ki fè pitit la

July 30, 2018
CSC Broward Operational
News

Michele Fried, fondatè epi Direktè Jeneral pou Adopsyon nan STAR ekri atik sa

Adopsyon se yon bagay ki chanje anpil nan kèk dekad ki sot pase la yo. Malgre anpil moun sonje lè adopsyon te yon sekrè ki te vlope nan wont, jounen jodi a nan kesyon adopsyon paran natirèl pitit la oubyen paran ki fè pitit la jwenn sipò pandan y ap chwazi paran yo panse ki ap pi bon pou pitit yo kòm paran adoptif. 
Etan pwofesyonèl k ap ede, lè nou rankontre paran epi ak sa ki prèske fè pitit ki gen kesyon sou yon plan adopsyon yo vle fè pou pitit yo a, nou remake kesyon anba yo se kesyon moun poze leplisouvan: 

Pou ki sa kèk paranlide prepare yon plan adopsyon pou piti yo? 
Petèt paran yo santi se pa lemoman nan lavi yo pou yo ap elve yon timoun. Oubyen paske yo gen lòt pitit epi pitit sa a ap twòp pou yo nan moman sa a. Petèt yo nan retablisman oubyen y ap travay sou yon plan pou yon ka yo genyen nan DCF. 

Èske ou gen fanmi ki ap ret tann pou yo adopte timoun ki pi gran pase ennan? Timoun ki frè ak sè? Timoun ki gen bezwen espesyal
Gen kèk ajans adopsyon ki ofri pogram pou timoun ki pi gran oubyen ki gen bezwen espesyal. Tout ajans ki ofri pwogram sa yo sètoblije tcheke dosye fanmi ki pral adopte timoun sa yo epi antrene yo. 

Èske ou egoyis si w fè yo adopte pitit ou a? 
Non. Lè w bay byennèt pitit ou a plis enpòtans pase byennèt pa w se paske ou renmen li epi ou gen kouraj tou. Adopsyon pa egoyis ditou. Se yon bagay ki di sil; li di sil pou w pran desizyon sa a epi li di sil pou w re echi sou sa, men sa kapab yon desizyon ki montre ou vrèman renmen pitit ou a. 

Ki moun ki fè yo adopte pitit yo? 
Gen tout kalite paran, sa k marye sa ki pa marye, sa k gen diferan laj, sa k gen diferan esperyans ak diferan sikonstans. Gen paran ki kwè adopsyon se pi bon chwa pou yo epi pou pitit yo nan pwen sa a nan lavi yo, kit se pou rezon emosyonèl, rezon zik, oubyen rezon nansyè. 

Èske mwen kab chwazi fanmi m ap bay adopte pitit mwen an? 
Wi. Ou kapab chwazi fanmi pitit ou a pral viv avèk li a, oubyen yon ajans oubyen yon avoka kab fè sa nan plas ou. Ou kab patisipe nan tout etap yo oubyen ou kab pa bezwen leve yon dwèt—soti nan gade foto epi li lèt yo rive nan foto epi reyinyon ak paran k ap adopte timoun nan. Si w kab bay yon ajans pitit ou a pou adopsyon, genyen ki ofri sèvis ak suivi. Ou kapab resevwa foto pitit la pandan l ap grandi epi ou menm kab vizite pitit la. 

Si DCF te pran pitit mwen an resamman, èske mwen toujou kapab chwazi yon fanmi pou adopte l? 
Wi. Depi w pran sa bonè, w ap gen dwa pou w esplore posesis adopsyon prive pou pitit ou a. 

Si m nan dwòg, si m men, oubyen si m bwè, èske mwen toujou kapab gen dwa deside kilès k ap adopte pitit mwen an? 
Wi. Sepandan, sa enpòtan pou w onèt ak nou toutbon vre kon sa nou kapab rive idantifye fanmi ki pi bon pou adopte pitit ou a ak sèvis ki ap pi bon pou wou. 

Si m kòmanse posesis adopsyon an èske mwen kapab chanje lide m. Konbyen tan mwen gen devan m pou m fè sa? 
Wi. Ou mèt chanje lide w nenpòt lè avan ou siyen dokiman konsantman adopsyon an. Se jis apre timoun nan n fèt tout moun va gen pou yo siyen dokiman sa a. Si pitit ou a gen plis pase si mwa, ou gen twa jou ouvrab pou w chanje lide epi renonse adopsyon an. 

Ki sa ou ap bezwen konnen sou mwen epi sou papa pitit la epi pou ki sa? Ki enfòmasyon n ap kenbe sekrè epi ki san ap fè fanmi ki pral adopte pitit mwen an konnen? 
Manman pitit la gen dwa pou l pwoteje vi prive li pandan l ap deside si pou l bay oubyen si pou l pa bay enfòmasyon sou moun ki kab papa pitit la, men ajans adopsyon ki gen etik konseye manman pitit la sou enpòtans patisipasyon papa pitit la pou yo kreye yon plan adopsyon ki estab. Papa pitit yo gen kèk dwa legal, tou depann sitiyasyon an, kapasite pou yo okipe timoun nan, volonte yo pou yo elve timoun nan, yon plan adopsyon se yon plan yo ta dwe kalkile byen. Menm si manman pitit la pa ak papa a ankò, li kapab pase anpil enfòmasyon edikatif, done sosyal ak done medikal ki ap ede nan plase timoun nan nan yon bon fanmi. 

Ki sa pi fò paran santi apre yo n mete pitit yo nan adopsyon? Ki sèvis m ap jwenn pou ede mwen lè mwen n kite yo adopte pitit mwen? 
Gen kèk ajans adopsyon ki ofri anpil sèvis sipò bay paran ki n fè plan pou bay pitit yo nan adopsyon, gen sèvis tankou gwoup sipò oubyen konseye pou manman ak papa pitit la. Sa enpòtan pou w jwenn yon ajans ki kab reponn tout kesyon w yo epi yon ajans ou konfòtab ak li tou. Ajans nou an kwè nan sa anpil: sèvis apre adopsyon enpòtan menm jan ak sèvis yo ofri avan manman pitit la plase pitit la nan yon fanmi. 

Èske m ap gen pou m peye pou diferan sèvis yo? 
Non. Dabitid paran yo pa bezwen peye pou sèvis sa yo e yo menm kapab kalifye pou yo jwenn èd pou depans y ap gen pou yo fè chak jou yo epi pou frè medikal. 

 

Michele kwè tout timoun merite yon fanmi pou tout tan epi li kreye Adoption STAR pou l fonksyone sou baz kredo sa a, gen yon fanmi pou chak timoun. Adoption STAR (“Support, Training, Advocacy and Resources”) se yon ajans benevòl pou mete timoun nan adopsyon ki la depi nan ane 2000 k ap ede manman ak papa pitit ansanm ak paran k ap adopte yo kreye fanmi k ap dire lontan. Adoption STAR lisansye an Florid, Nouyòk, ak Ohio. Pa ezite telefone nou nan nimewo sa a: (866) 691-3300, imèl info@ adoptionstar.com, oubyen al sou sit sa a www.adoptionstar.com. 

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward
2-1-1 or 954-537-0211

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

2-1-1 Broward Special Needs and Behavioral Health | 2-1-1 Broward
2-1-1 or 954-537-0211

The 2-1-1 Hotline is Broward’s single source for information and referrals for children with behavioral health needs and disabilities. The hotline’s specialized staff focuses on helping parents, caregivers, agencies, and medical practitioners who serve the needs of children, find programming, support and hope. A case management component is also available for families in need of assistance accessing and navigating the special needs and behavioral health system of care.

Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.
Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Community Builders| Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

Improving Lives Through Collective Impact through the Broward County Children’s Strategic Plan

Cribs for Kids | Broward Healthy Start Coalition, Inc.
954-567- 9753

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. In 2005, the AAP restated that co-sleeping is a growing concern and recommended that infants not share a bed during sleep.

CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County
954-467-4700

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.
Task Force members create a culture throughout Broward County that infuses drowning prevention methodologies, practices, and messages throughout the community, directly impacting families with young children by:

The Faces of CSC

The impact Future Prep had on Sarah fomented her desire to give back to her community. Today, she is a Counselor for Memorial’s CSC-funded Youth Force program, helping other young people gain confidence and determine their own path for the future.
This program has touched me and made a difference in my life.
Thanks to the Children’s Services Council and the YMCA of Broward County, students have an opportunity to give a voice to issues that are important to them.
Close