May 17, 2021
Education
Basic Needs
Family Support
In the News
News

Joseph P. Cox, Prezidan & PDG | Museum of Discovery and Science

Timoun poze apeprè 300 kesyon chak jou! Pou ki sa? Yo fèt tou anvi konnen. Timoun fèt tou natirèl, yo toujou ap chèche konnen, yo kesyone tou sa yo wè devan je yo. Kòm paran epi kòm moun ki travay ak timoun ki tou piti, nou la pou nou ankouraje anvi konnen sa a pou nou kab vin gen nouvo syantis, nouvo enjenyè, epi ede prepare moun ki pral travay nan sid Florid pi devan. Lè nou konekte timoun ak lasyans ki touche lavi yo chak jou, sa kab fè yo vin pi anvi konnen toujou, sa kab fè yo poze tèt yo kesyon kèk fwa epi sa kab ba yo pasyon pou yo al fè kèk dekouvèt. Lè nou sèvi ak lasyans pou nou ankouraje anvi timoun genyen pou yo aprann plis bagay, sa ouvè lespri yo pou yo kab fè bon jan dekouvèt.

Lasyans kesyone anpil bagay tou. Nou rele sa “mennen envestigasyon.” Gen yon koneksyon enteresan, yon koneksyon ki fò ant STEM (konbinezon Lasyans, Teknoloji, Jeni ak Matematik) ak aprantisaj timoun piti. STEM gen yon enfliyans pozitif sou tout aprantisaj epi sijè sa yo kab amelyore rezilta elèv jwenn nan edikasyon yo ak karyè yo pi devan. Nou konnen dapre rechèch ki fèt lè timoun gen konesans de baz nan lasyans, sa ede yo devlope kèk ladrès enpòtan, sa menm ede yo aprann li ak ekri. Lè timoun fè esperyans ak STEM depi nan piti sa ede yo aprann kouman pou yo fè kèk prediksyon (Ki sa ou panse ki pral pase apre sa?), yo vin konprann lè yon bagay rive gen yon rezon pou sa (Si m mete yon bout glas sou yon twotwa ki cho pandan sezon ete a, glas la ap fonn), sa ede yo konprann sa sekans ye (sa k pase an premye, sa k ap pase apre, epi sa k pral pase alafen) epi sa ap ede yo aprann anpil mo vokabilè.

Lè nou konsantre lide nou sou STEM sa fè timoun yo vin fou pou lasyans epi sa ankouraje imajinasyon timoun sa yo k ap aprann nan. ladrès nan kominikasyon, ladrès pou yo koute epi pou yo obsève, ladrès pou yo analize ak ladrès pou yo rezoud poblèm. Kè timoun yo kontan lè y ap fè aktivite ak STEM paske aktivite sa yo se aktivite ki amizan anpil, se aktivite premye men epi pafwa yo prezante devan dèyè!

Tout timoun piti gen fason pou yo aprann ak STEM, epi chak paran kapab kreye yon anviwònman ki ankouraje timoun poze kesyon epi eseye sa ki nouvo. Annik voye je w toupatou epi kòmanse fè kèk dekouvèt! Lasyans kab tankou maji, epi se moman dekouvèt sa a n ap eseye akonpli pou chak timoun.

Ak lide sa a nan tèt nou, n ap pataje kèk lide ak kèk esperyans lasyans ou kab fè lakay ak timoun ki fèk ap aprann.

Ti tab pou fè aktivite lasyans ou kab met nan lakou a oswa nan kizin nan

Kounye a se tou pa w pou w poze kesyon! Fè pitit ou pran pa nan aktivite entèraktif sa yo. TOUT aktivite STEM yo dwe fèt sou sipèvizyon yon granmoun.

• Lè benyen an se lè matematik! Konte zòtèy ou, dwèt ou ansanm ak pitit ou. Mete ti gode pou mezire nan basen an, sèvi avè yo pou vide dlo epi pou mezire dlo.

• Mennen pitit ou al fè chas trezò oubyen al mache deyò nan lanati.

• Sèvi ak kidan epi ak machmelo pou konstwi yon kay. Ki wotè pitit ou kab bati yon tou oswa yon pon rive? Oubyen ki fòs pon oswa tou li bati a genyen?

Kòmanse yon koleksyon ti wòch. Konpare wòch yo epi konpare diferans ant chak wòch. Gwosè wòch yo, koulè wòch yo, pwa wòch yo epi lòt diferans toujou.

Pitit ou kab yon metewològ! Suiv jan tan an ye chak jou epi make konbyen tanperati a ye pou jou a.

Kite pitit ou jwe ak kim savon pou l fè blad, yon fason pou l kab aprann jewometri, fòm yo ak mouvman lè a. Yo kab obsève diferan gwosè blad yo, epi yo kab eseye diferan teknik. Konbyen tan sa pran anvan blad kim savon an pete? 

• TI GODE POU DANSITE LIKID

o Materyèl w ap bezwen:

• Dlo

• Luil

• Gode

• Koloran yo met nan manje

o Montre pitit ou kèk nouvo mo vokabilè, tankou Likid ( se yon bagay ki mouye epi ki kab ale nan veso ki gen nenpòt fòm men ki pa kab kenbe fòm sa a poukont li), Dansite (se valè plas yon bagay kab pran. Kabann yo pran plas, tab nan kizin nan pran plas; menm lè n ap respire a pran plas.)

o Pitit ou kab aprann sekans, kesyon sou prediksyon epi kòz ak efè:

• Premyèman, vide enpe dlo nan yon luil. Mande pitit ou ki sa li panse ki pral pase?

• Apre sa lage kèk gout koloran pou bay manje koulè nan dlo a ak luil la. Mande pitit ou si tout ap melanje ansanm? Pou ki sa yo melanje oswa pou ki sa yo pa melanje?

• Alafen, mande l sa l panse k pral pase lè w melanje luil, dlo ak koloran pou met koulè nan manje?

• BAGAY POU NETWAYE KÒB PENICH

o Materyo ou bezwen:

• Kèk penich

• Bikabonat

• Vinèg

• Yon vye bwòs dan

• Sèvyèt papye

o Montre pitit ou kèk nouvo mo vokabilè ki gen kèk esplikasyon senp tankou reyaksyon (sa k pase lè w melanje kèk bagay ansanm. Gen de fwa nou wè sa gen de fwa nou pa wè sa), asid (se tankou lè w pa santi w byen lè w gen yon vant fè mal), baz (likid wòz yon paran kab bay pitit li pou kalme yon vant fè mal)

o Pitit ou kab aprann kèk bagay sou sekans, kesyon ki kab fè prediksyon epi kòz/efè. Mande pitit ou:

• Premyèman, n ap mete enpe bikabonat sou yon peni. Ki sa ou panse ki pral pase penich la?

• Apre sa, nou ajoute vinèg nan bikabonat la. Ki sa ou panse ki pral pase kounye a?

• Alafen sa k pase peni la? Pou ki sa?

• An dènye, nou rekòmande w fè pitit ou refè esperyans sa a pou l kab amize l plis toujou pandan l ap netwaye plis senk kòb penich!

Lè yo prezante STEM bay timoun depi yo tou piti, nou kab ouvè lespri yo pou yo antre nan kèk karyè pi devan nan kèk endistri enpòtan nan Sid Florid tankou teknoloji, syans anviwònman, syans lavi ak syans maritim, aviyasyon, syans ayewoespasyal epi anpil lòt ankò. STEM kòmanse kounye a!

Mize ki pote non angle “Museum of Discovery and Science (MODS)” valorize timoun depi nan ane preskolè rive nan karyè yo. Angajaman mize a pou l kòmanse travay ak timoun depi nan piti soti fon nan eritaj nou. Se PNC Grow Up Great® ki met sou pye klas pou timoun piti nan mize a ki pote non Sprouting STEM. Mize a ouvè 2 bra l pou resevwa tout kalite moun pou vin vizite, fè esperyans, pou etabli koneksyon epi pou fè dekouvèt syans ki enspire moun. Nou akeyi tout kalite fanmi; nou kreye yon atmosfè kote nou selebre tout kalite moun. Pòt nou ouvè pou tout moun: pou moun ki pou kont yo epi pou fanmi ki gen andikap fizik ak andikap emosyonèl epi moun tout nivo edikasyon, moun tout nivo ekonomik. Kontakte nou jodi a oubyen pase vin vizite nou.

Share this post

Ankouraje kiryozite: STEM Kòmanse kounye a!

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy, and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected