Ann pwoteje pitit nou lè yo bò dlo

June 18, 2018
Health and Mental Care
News

Kote ki fè n jwenn atik sa a se Water Smart Broward!

Nwayadse pi move aksidan ki lakòz plis timoun ant 1 an ak 4 an mouri. Majorite timoun ki neye nan pisin lakay yo, se timoun ki pa t dwe nan pisin nan oubyen pre pisin nan. Pi fò timoun ki nwaye nan yon pisin prive antre nan dlo a san paran yo oubyen moun k ap okipe yo a pa konnen. Timoun bezwen moun voye je sou yo de prè tout tan, sitou timoun 1 an a 3 an ki kab deplase rapid kite yon kote moun ap voye je sou yo san oken moun pa remake sa.

SÈTEN AKSYON TOU SENP KAPAB SOVE LAVI TIMOUN

Lè yon timoun mouri, sa devaste paran, frè ak sè, gran paran, fanmi ak tout moun nan zòn nan. Nwayad se yon aksidan nou kab epaye prèske tout tan si nou suiv konsèy senp sa yo. Paran dwe pale ak pitit yo de prekosyon yo dwe pran lè yo yon kote ki gen dlo.

Men kèk ide pou kòmanse:

1. “Pa ale twò pre yon pisin san w pa gen granmoun avè w.” Sa se konvèsasyon ki pi enpòtan ou kapab fè ak timoun konsènan pwoteksyon yo lè yo pre yon kote ki gen dlo. Se yon konvèsasyon senp.

2. “Si w wè yon moun gen pwoblèm nan dlo, pa kouri plonje pou w al ede l. Kouri al chache yon granmoun. E si w tonbe nan yon pisin, pa panike, vire pou w al kenbe mi an, epi grenpe soti oubyen rele mande pou yon moun vin ede w.”

3. Antrene ladrès sa a nan pisin ak pitit ou. Fè pitit ou fè egzèsis sa a ak tout rad sou li pou l sa santi sansasyon an.

 

Pa bliye ladrès pou w pwoteje tèt ou nan dlo

• Sa ka rive w tou. Anpil paran ki pèdi yon pitit ki nwaye pa t janm panse pitit yo a te ka an danje; yo jis pa t ran kont nan ki pwen danje a te tou pre.

• Pran pwoteksyon pitit o serye. Pa janm konte sou bon konpòtman pitit ou, oswa sou bon konpòtman yon lòt timoun oubyen yon lòt granmoun. Konnen ki moun k ap voye je sou pitit ou lè w pa kab la.

• Pa fè plizyè travay an menm tan. Lè se lè pou pitit ou al nan pisin, LI BEZWEN tout atansyon w pou w kab voye je sou li kòmsadwa. Nwayad se yon aksidan ki fèt rapid; pi fò timoun ki pase sèlman 6 minit anba dlo mouri.

• Se pou w gen yon plan entèvansyon. Si pèsonn pa konn ki kote pitit ou ye, tcheke dlo a an premye – kit se nan pisin nan, nan letan an, nan kanal la oubyen nan basen nan saldeben an. Ou dwe konnen teknik reyanimasyon (CPR, ann angle).

Pa bliye: Timoun ki nwaye pa rele, yo pa bat dlo, ni yo pa goumen ak dlo a. Yo koule anba dlo an silans, e anpil fwa gen yon granmoun tou pre yo. Nonmen tèt ou oubyen yon granmoun kòm yon siveyan ki pou jwe wòl Granmoun k ap Voye Je sou Timoun kit dlo ki tou pre a se lanmè, letan, pak dlo, pisin oubyen basen nan saldeben. Sa enpòtan tou pou w enstale plizyè sistèm pwoteksyon pou anpeche timoun nwaye.

• Enstale pòt ak seri timoun pa kab louvri tout kote ki gen pòt pa anndan

> Manch pòt yo dwe a yon distans 5 pye wotè de atè a

> Toujou klete pòt yo

• Enstale alam nan pòt antre pisin, espa, ak tout kote ki gen dlo

> Pa etenn alam yo

> Si alam nan kab etenn pou yon ti bout tan pou yon granmoun ouvè pòt la, bouton pou etenn alam nan ta dwe yon kote timoun pa kab rive manyen l

• Enstale lantouraj ki gen 4 kote pou pisin nan oubyen letan nan lakou a pa kole ak kay la ni ak tout lòt pòt ak antre

> Toujou kite baryè a fèmen lè w p ap sèvi ak pisin nan

> Baryè yo dwe mezire 5 pye wotè, yo dwe fèmen pou kont yo, take pou kont yo

• Enstale yon alam pisin ki kab flote

> Pa dezaktive alam nan

> Fè lide konekte alam pisin nan ak alam kay ou

• Aprann teknik reyanimasyon ak sekouris

> Tout moun lakay ou ki gen plis pase 14 an ta dwe pran fòmasyon reyanimasyon

> Moun ki okipe tibebe ak moun k ap okipe timoun ta dwe pran fòmasyon tou

> Operatè 911 kapab bay esplikasyon jan pou w fè reyanimasyon pandan w sou telefòn nan

 

Men ki kote y ap bay kou reyanimasyon:

Broward Health 954.759.7400

Coral Springs Fire Academy 954.346.1774

American Heart Association 1.800.242.8721

American Red Cross 1.800.RED.CROSS

Memorial Health 954.265.0994

Fòmasyon kominotè

Men ki òganizasyon ou kab kontakte pou yo vin bay fòmasyon pou sove lavi moun pou wou ak vwazen w, òganizasyon kominotè ki pre ou, travay ou ak legliz ou:

> Swim Central 954-357-SWIM

> FL Dept. of Health in Broward Drowning Prevention Task Force of Broward County 954-467-4700 x 5807

> Pediatric Associates Foundation www.pediatricassociatesfoundation.org

> Water Smart Broward www.watersmartbroward.org

> Children’s Service Council of Broward County www.cscbroward.org | 954-377-1000

> 2-1-1 Broward 

 

Pwogram Water Smart Broward se yon kolaborasyon ant “Children’s Services Council of Broward County, Pediatric Associates Foundation” ak “Florida Department of Health in Broward County”. Pou plis ransèyman sou jan y ap travay pou yo redui sou valè aksidan kote timoun 1 an a 4 an neye nan tout minisipalite Broward County yo, ale sou sit wèb www.watersmartbroward.org.

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward Special Needs and Behavioral Health | 2-1-1 Broward

The 2-1-1 Hotline is Broward’s single source for information and referrals for children with behavioral health needs and disabilities. The hotline’s specialized staff focuses on helping parents, caregivers, agencies, and medical practitioners who serve the needs of children, find programming, support and hope. A case management component is also available for families in need of assistance accessing and navigating the special needs and behavioral health system of care.

Capacity Building
Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.
Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Other CSC-Funded Community Initiatives
Community Builders| Children's Services Council of Broward County

Improving Lives Through Collective Impact through the Broward County Children’s Strategic Plan

Health & Safety Initiatives
Cribs for Kids | Broward Healthy Start Coalition, Inc.

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. In 2005, the AAP restated that co-sleeping is a growing concern and recommended that infants not share a bed during sleep.

Capacity Building
CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Health & Safety Initiatives
Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.
Task Force members create a culture throughout Broward County that infuses drowning prevention methodologies, practices, and messages throughout the community, directly impacting families with young children by:

The Faces of CSC

The impact Future Prep had on Sarah fomented her desire to give back to her community. Today, she is a Counselor for Memorial’s CSC-funded Youth Force program, helping other young people gain confidence and determine their own path for the future.
This program has touched me and made a difference in my life.
Thanks to the Children’s Services Council and the YMCA of Broward County, students have an opportunity to give a voice to issues that are important to them.