Bezwen espesyal merite swen espesyal yon biwo/sèvis sante ki mete pasyan an premye

March 30, 2020
Education
Basic Needs
Disability Services
Health and Mental Care
News

Kristen Ely, MSW ekri atik sa a, Manadjè Sèvis sante ki mete pasyan an premye epi ki bay pasyan bon kalite sèvis nan Sant Dyanostik ak Tretman Timoun (Children’s Diagnostic & Treatment Center)

Sistèm Swen Sante a pa yon bagay ki senp ditou. Se yon sistèm ou ka twouve konplike e difisil, kit se malad ou malad kit se jis yon vizit woutin ou bezwen fè. Pou w jwenn asirans maladi epi pou w kenbe yon asirans maladi, pou w chwazi yon doktè oswa yon espesyalis, pou w pran randevou kay doktè, sitou nan moman tout moun okipe, sa yo se sèlman kèk nan defi ou gen anfas ou lè w ap chèche viv an sante. Koulye a, imajine ki sa paran yon timoun ki andikape ap travèse.

Paran timoun ki gen poblèm sante tankou opresyon, maladi sik, sendwòm Down, paralezi serebral, otis, ak anpil lòt maladi, gen anpil sou do yo, lè pou yo chèche swen pou pitit yo. Erezman, pwofesyonèl k ap bay swen sante kontinye travay pou moun ka fè pi bèl esperyans posib nan jwenn swen sante.

Jounen jodi a, afè bay swen sante kòmanse ap ekate de sistèm kote doktè touche sou kantite pasyan yo konsilte oubyen kantite travay yo fè nan yon jou. Kounye a sèvis swen sante moun resevwa plis chita sou kalite swen sante a. Pi bon sèvis nan jou sa yo se sèvis ki mete pasyan an ak fanmi an an premye toutan sa posib. Lide a se vin genyen Sèvis sante ki mete pasyan an premye (PCMH ann angle).

Gabriel, yon jèn 17 an, ansanm ak fanmi l benefisye sèvis PCMH la. Gabriel te fèt ak paralezi serebral, sa vle di yon kondisyon domaj nan sèvo li ki lakòz li pa ka fè mouvman ak kò li jan l ta vle oubyen li pa ka fè okenn mouvman ditou. Ka Gabriel la pi grav pase kèk lòt. Li pa ka ni mache ni chita, li pa ka ni pale ni manje nan bouch li, ni li pa ka fè okenn nan aktivite toulejou yo san èd fanmi l ak ekip enfimyè k ap pran swen l. Li pran kriz souvan epi li dwe gen moun avè li 24 sou 24.

Fanmi an jwenn sèvis prèske ven espesyalis pou yo ka sèten Gabriel jwenn swen sante li bezwen epi pou l kab viv meyè kalite vi posib. Travay paran Gabriel ak fanmi l ap fè a estwòdinè. Gabriel se youn nan plizyè dizèn mil timoun ki gen bezwen espesyal k ap viv nan kominote nou an.

Biwo pedyat Gabriel la se yon PCMH sètifye epi fanmi an gen yon kòdonatè ki dedye tèt li pou ede òganize tout swen Gabriel bezwen. Manman Gabriel deklare san “ bon jan tretman sa a li jwenn nan [nan men espesyalis ki sètifye anndan PCMH la],” li t ap santi l “pèdi epi li t ap santi sa twòp pou l sonje tout pil randevou Gabriel yo, jwenn referans, epi akonpli tout bagay li bezwen pou tretman pitit gason l lan.”

Si pitit ou bezwen swen espesyal, ki jan li ka benefisye Sèvis sante ki mete pasyan an premye?

Fè swen sante vin yon sèvis tout moun ka jwenn Se pa tout randevou doktè moun ka planifye ni tou se pa tout poblèm sante k ap ret tann lè nòmal doktè travay pou yo soulve. Sèvis akredite PCMH la analize orè ki pi bon pou pasyan yo epi yo ofri randevou ki pi byen mache pou pasyan yo ak fanmi yo. Paregzanp, manman Gabriel konnen li ka konte sou biwo doktè Gabriel la pou si l bezwen yon randevou bridsoukou oswa l ap jwenn yo nenpòt lè li bezwen konsèy, sitou apre l sot lopital ak Gabriel akoz kriz grav ki konn pran pitit li a.

Yon ekip ki la pou wou
Nan sèvis PCMH la, doktè, enfimyè, asistan medikal, ak kowòdonatè swen travay ann ekip pou yo jwenn referans, jwenn rapò espesyalis, epi jwenn rezilta laboratwa pou yo prepare davans lè pasyan gen randevou. Se pasyan an yo konsidere kòm poto mitan ekip swen sante a epi li fè pati planifikasyon tretman yo.

Fanmi Gabriel gen yon kowòdonatè swen sante yo ba yo kòm yon pon ant paran l ak sistèm swen sante a. Kowòdonatè swen sante a travay ak fanmi an ansanm ak responsab swen sante Gabriel yo apre chak vizit yon fason pou yo ka asire yo li jwenn tout swen li bezwen. Yo travay tou ak anpil dilijans pou ede fanmi an simonte nenpòt defi ki ta lakòz reta oswa mank nan sèvis yo. 

Bay meyè kalite swen sante
Sèvis sètifye PCMH la fè efò pou toujou amelyore sèvis ak sipò yo bay pasyan. Ekip k ap antrene a dwe sèvi ak enfòmasyon ak esperyans nan jere swen pasyan pou amelyore sèvis yo bay epi pi bon rezilta pou pasyan.

Fanmi Gabriel se youn nan fanmi yo konte sou yo pou pran fidbak nan men fanmi an atravè divès mwayen pou asire tout fanmi gen lapawòl nan amelyore sèvis ki adispozisyon yo. Fanmi sa yo gen yon konpreyansyon serye sou ki sa ki pi enpòtan anndan kominote a kòm bezwen espesyal epi yo ta dwe toujou gen yon plas bò tab la, nan règleman ak desizyon ki an rapò ak swen yo. 

Jwenn yon doktè prensipal anndan PCMH
Sant Nasyonal ki la pou verifye kalite swen sante kèk anplasman bay pasyan, ki pote non Angle (The National Center for Quality Assurance (NCQA)), se youn nan plizyè enstitisyon ki akredite, ki bay yon sètifika espesyal pou sèvis ki reprezante egzanp modèl bon kalite sèvis swen sante. Lis adrès doktè PCMH yo disponib sou entènèt, tankou sou sit NCQA.org la.

Sant Dyanostik ak Tretman Timoun ki pote non angle (Children’s Diagnostic & Treatment Center oswa CDTC) se yon biwo swen prensipal nan Broward County ki jwenn apwobasyon nan men PCMH epi ki bay swen sante byen detèmine pou popilasyon ki gen bezwen espesyal. Sant la se yon sant ki bay “tout kalite sèvis” kote pasyan resevwa divès sèvis, tankou swen sante, swen pou dan, evalyasyon devlopman yo, konsiltasyon sou nitrisyon, sèvis sante mantal, ak pogram kòdinasyon swen sante. Pou plis enfòmasyon, al sou sit entènèt childrensdiagnostic.org. 

Children’s Diagnostic & Treatment Center (CDTC) childrensdiagnostic.com/ is a not-for-profit organization serving more than 11,000 children with special health care needs in Broward County. As a facility of Broward Health, CDTC’s mission is to promote the optimal health and well-being of children with special health care needs by providing comprehensive prevention, intervention and treatment services within a medical home environment. CDTC is a nationally recognized “Center of Excellence,” offering a unique system of care for infants, children and youth.

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward Special Needs and Behavioral Health | 2-1-1 Broward

The 2-1-1 Hotline is Broward’s single source for information and referrals for children with behavioral health needs and disabilities. The hotline’s specialized staff focuses on helping parents, caregivers, agencies, and medical practitioners who serve the needs of children, find programming, support and hope. A case management component is also available for families in need of assistance accessing and navigating the special needs and behavioral health system of care.

Capacity Building
Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.
Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Other CSC-Funded Community Initiatives
Community Builders| Children's Services Council of Broward County

Improving Lives Through Collective Impact through the Broward County Children’s Strategic Plan

Health & Safety Initiatives
Cribs for Kids | Broward Healthy Start Coalition, Inc.

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. In 2005, the AAP restated that co-sleeping is a growing concern and recommended that infants not share a bed during sleep.

Capacity Building
CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Health & Safety Initiatives
Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.

The Faces of CSC

The impact Future Prep had on Sarah fomented her desire to give back to her community. Today, she is a Counselor for Memorial’s CSC-funded Youth Force program, helping other young people gain confidence and determine their own path for the future.
This program has touched me and made a difference in my life.
Thanks to the Children’s Services Council and the YMCA of Broward County, students have an opportunity to give a voice to issues that are important to them.