Chak timoun gen pwòp vitès pa yo pou yo devlope – Menm pitit moun ki edikatè

March 18, 2020
Education
Family Support
Basic Needs
boy and a girl laying down reading each a book

Allison Metsch, M.S.Ed

Youn nan premye mo pitit fi mwen an te di se te “pa” oswa papa. Li te sèlman gen 9 mwa. Mwen te konn panse, kòm se mwen ki manman l: “Wololoy, li vrèman pwofite!” Detan pou l rive laj 1 an, li te gen tan kòmanse konbine mo ansanm. Men li pa t ko mache. Li pa t ko menm rale.

 Kòm Maya tapral vin gen 1 an, de kòlèg te ankouraje m pou m chèche konnen pou ki sa li pa t ko menm mache. Endiyasyon ak kòlè ki te anvayi m pa t gen parèy. Mwen te panse: “Ti bebe m nan pa gen okenn pwoblèm!” Ki jan fè li pwofite nan yon domèn epi li pa pwofite nan yon lòt domèn? Apre m vin kalme m, mwen deside pale de sitiyasyon an ak pedyat mwen an. Li rekòmande plis evalyasyon. Mwen te ale nan evalyasyon mouvman kò a, epi sa te devwale Maya te kòmanse devlope yon maladi ki an rapò ak sans li yo ki anpeche li peze sou pye l. Apre plizyè mwa terapi okipasyonèl, li te amelyore e finalman li te vin mache a anviwon laj 19 mwa.

Antan yon edikatè pou timoun piti, mwen konnen ki jan chak timoun aprann epi jan yo grandi nan pwòp vitès pa yo. Men, nan moman an, sa te parèt enposib pou m mete emosyon m sou kote, pou m te sonje reyalite yo. Kounye a, mwen sonje jan m t ap tann jou pou m te wè li fè premye pa li. Mwen rekonèt toutbon timoun panse, yo aprann epi yo grandi nan fason pa yo. Pandan tout klas lekòl primè li, Maya te fè jimnastik. Li fè woulo, li balanse, li fè so. Jodi a, li kontinye ap boujonnen epi devlope. Li fè egzèsis kouri tou sou tapi woulan.

Sa enpòtan pou edikatè kòm paran vin byen konnen ki sa moun kab atann ki posib lè timoun ap devlope. Pa egzanp, yon timoun 1 an, pèsonn pa ka atann pou l ekri non l tankou li ta gen senk an. Gen plizyè etap nan ekri yon timoun bezwen pase anvan pou l rive kapab ekri non l. Timoun nan bezwen kòmanse aprann kenbe yon kreyon oubyen yon kreyon desen. Apre sa, se madjigridji li pral kòmanse fè. Apre etap madjigridji a, l ap ka vin kòmanse fè kèk senbòl ki ta reprezante lèt alfabè yo, epi apre sa li ta vin kapab kòmanse ekri lèt yo toutbon. Chak etap sa yo, timoun nan ap rive ladan yo pou kont li, lè li pare pou sa.

Timoun aprann nan pwòp vitès pa yo ak pwòp fason pa yo. Yon pofesè nan yon sal klas ki gen dis elèv pa ka atann pou tout dis yo aprann nan menm fason an. Kèk elèv ap aprann pi byen lè gen materyèl vizyèl epi atravè obsèvasyon. Lòt elèv ap aprann pi byen nan koute paran yo, kamarad klas yo ak son yo ak bwi ki nan anviwònman yo. Genyen lòt elèv tou ki pral aprann pi byen lè yo ka touche sa y ap aprann nan, lè yo santi sa pofesè ap di a epi lè y ap fè sa y ap montre yo a, se lè sa a yo aprann pi byen.

Malgre tout done sa yo te nan tèt mwen, sa te pran m yon ti tan pou m kite yo vwayaje rive nan kè m. Lè m ap reflechi sou kouman sa te pran m kèk tan anvan m te fè demach pou m chèche èd. Pou paran, sa se tout yon machasuiv. Men, nan fon kè m m konnen se te bon desizyon an.Se kon sa, si ou menm kòm yon paran ou gen ti enkyetid, ou dwe konnen sa pran yon ti tan e lè ou pare, fè yon espesyalis tcheke pitit ou a.

Allison Metsch, M.S.Ed, Direktè Edikasyon ak Inisyativ Kalite, Early Learning Coalition of Broward County ekri atik sa a

Allison Metsch sipèvize devlopman pwofesyonèl pou edikatè pou timoun piti ansanm ak tout kalite pwogramasyon pou ELC Broward County. Allison kòmanse karyè pwofesyonèl li nan Inivèsite Miyami, kote l te fè yon metriz pandan l t ap travay nan yon pwojè rechèch ki rele Legacy for Children. Li te sèvi kòm espesyalis kourikoulòm nan yon pwogram ki pwomèt anpil nan Miyami epi li te direktè yon lekòl matènèl nan Cooper City, Florida. Travay li pou ede nan devlopman fanmi deja montre angajman li ak fanmi. Met sou sa, li te travay nan Inivèsite Nova Southeastern kòm yon Mèt pwofesè, antrenè, kote fè sipèvizyon ak fòmasyon pou anplwaye ki nan lekòl matènèl epi li dirije yon ekip kòm manadjè Pwogram pou ekip NSU ki rele Road to Child Outcomes (wout ki mennen nan rezilta pou timoun).

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward Special Needs and Behavioral Health | 2-1-1 Broward

The 2-1-1 Hotline is Broward’s single source for information and referrals for children with behavioral health needs and disabilities. The hotline’s specialized staff focuses on helping parents, caregivers, agencies, and medical practitioners who serve the needs of children, find programming, support and hope. A case management component is also available for families in need of assistance accessing and navigating the special needs and behavioral health system of care.

Capacity Building
Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.
Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Other CSC-Funded Community Initiatives
Community Builders| Children's Services Council of Broward County

Improving Lives Through Collective Impact through the Broward County Children’s Strategic Plan

Health & Safety Initiatives
Cribs for Kids | Broward Healthy Start Coalition, Inc.

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. In 2005, the AAP restated that co-sleeping is a growing concern and recommended that infants not share a bed during sleep.

Capacity Building
CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Health & Safety Initiatives
Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.

The Faces of CSC

The impact Future Prep had on Sarah fomented her desire to give back to her community. Today, she is a Counselor for Memorial’s CSC-funded Youth Force program, helping other young people gain confidence and determine their own path for the future.
This program has touched me and made a difference in my life.
Thanks to the Children’s Services Council and the YMCA of Broward County, students have an opportunity to give a voice to issues that are important to them.