Derape an bòn sante sa fè w mennen yon vi an bòn sante epi sa fè kominote w djanm

March 18, 2020
Education
Basic Needs
Health and Mental Care
Family Support
Pregnancy mother and talking to the doctor

Monica Figueroa King, CEO, Broward Healthy Start Coalition, ekri atik sa

Pitit nou yo se avni nou epi kominote nou an an sante lè pitit nou yo an sante.Tout sa kòmanse ak sante manman pitit lè yo vin ansent epi ak gason ki vin papa pitit. Sistèm swen sante pou manman ki pote non angle “Maternal Child Health” ak sipò “Broward Healthy Start Coalition” epi ak lòt patenè li yo pran angajman pou yo fè pwomosyon pou bòn sante poutèt pou tout bagay kab byen pase lè yon fi ansent epi pou tibebe kòmanse lavi a an sante.

Pou yon fi gen yon gwosès ki an sante sa kòmanse depi anvan fi a vin ansent.Sa kòmanse depi fi a tou piti epi depi fi a nan adolesans li. Sa vle di se pou fi a kòmanse manje manje ki gen vitamin, fò l dòmi ase, fò l fè egzèsis, epi fò l aprann viv yon fason ki bon pou sante li. Sa vle di fò l fè egzamen Sida li, fè tchèk pou wè si l pa gen maladi moun abitye pran nan fè bagay, fò l pa nan fimen, epi fò l pa ni ap pran dwòg ni ap bwè alkòl.

Abitid ki bon pou sante moun
Manje sa k bon pou sante w – Manje lematen, manje fri, manje legim, bwè ase dlo
Dòmi ase – Etabli yon abitid epi toujou kenbe abitid la
Fè egzèsis – Fè egzèsis chak jou pou omwen 30 minit
Swen sante – Al fè tchèkòp chak ane menm lè ou pa malad, fè egzamen
Pa pran dwòg – Pa fimen, pa bwè alkòl, pa pran dwòg

Depi yon fi ansent, sa enpòtan pou l al nan randevou kay doktè pou moun ki ansent, manje manje ki bon pou lasante epi pran ti goute ki bon pou lasante, evite twòp estrès, epi òganize yon gwoup sipò.

Tibebe ki fèt anvan lè
Sa enpòtan pou fi ki ansent pote pitit yo jiskaske yo pare pou yo akouche. Nou vle pou tibebe sa yo kòmanse lavi yo an sante pou yo kab kontinye viv an sante. Timoun ki fèt anvan lè (anvan 37 semenn) gen plis chans yo kab mouri anvan yo gen enn an, epi si yo viv depase enn an yo kab vin gen lòt konplikasyon, tankou enfimite serebral epi poblèm kè. Nan Broward County,
tibebe ki nwa gen 1.5 fwa chans pou timoun sa yo fèt anvan lè pase timoun ki blan. Òganizasyon The March of Dimes ak The Maternal Child Health la pou yo asire fi ki ansent jwenn bon jan swen sante depi yo ansent epi pou yo jwenn bon jan ransèyman.

Apre yon timoun fin fèt, yo bay ni paran timoun nan ni lòt moun nan fanmi yo sipò. Yo ankouraje medam yo pou yo ret tann omwen 18 mwa anvan yo vin ansent ankò pou diminye valè estrès sou kò yo.

Gen anpil opòtinite pou yon moun pran pa nan sistèm swen sante pou manman pitit ak pitit yo. Si w ansent oubyen si ou se yon nouvo paran, ou kab vin nan youn nan rankont ki fèt pandan tout ane a, ki pote non angle Showers2Empower. Ou kab resevwa sipò pou ede w nan afè bay timoun tete nan men Kowalisyon bay timoun tete a. Nou bay moun chans pou yo fè tès VIH ak tès pou maladi moun pran nan fè bagay. Nou ede paran vin pwòch ak nouvo tibebe yo epi sa ede yo gen mwens estrès apre yo fin akouche epi fè mwens depresyon. Ou kab aprann kouman pou w sèvi ak chèz tibebe pou sa pa lakòz danje pou yo, epi jan pou mete tibebe dòmi san danje.

Pwogram ki rele CONNECT la Broward Healthy Start Coalition mete sou pye a, ede konekte fi ki ansent epi paran ak resous ak sèvis ki nan zòn nan. Sa a se yon moman enpòtan nan lavi yon fanmi, epi nou kab ede tibebe nou yo derape sou chemen lavi a an bòn sante, lè nou pran swen tèt nou anvan nou ansent, pandan nou ansent, epi apre nou fin akouche. Si ou bezwen ransèyman sou Connect telefone nan 954-567-7174

An tèt ansanm nou ka kreye yon Broward County ki an pi bòn sante pou pitit nou yo ak tout lòt jenerasyon k ap vin dèyè.

Si w ta renmen plis ransèyman oubyen ou ta vle pran pa nan aktivite sa yo, kontakte Broward Healthy Start Coalition nan nimewo sa a (954) 563-7583. 

Broward Healthy Start Coalition, Inc. se lidè nan règleman matènèl ak sante timoun yo ak pwogram nan Broward County. Objektif prensipal Kowalisyon Healthy Start Broward se pou redwi mòtalite ak maladi fetis la ak tibebe,pou diminye kantite pwa ki ba ak nesans anvan akouchman yo ak amelyore rezilta devlopman sante manman ak timoun.Pou plis enfòmasyon,tanpri ale  nan http://www.browardhsc.org/.

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward Special Needs and Behavioral Health | 2-1-1 Broward

The 2-1-1 Hotline is Broward’s single source for information and referrals for children with behavioral health needs and disabilities. The hotline’s specialized staff focuses on helping parents, caregivers, agencies, and medical practitioners who serve the needs of children, find programming, support and hope. A case management component is also available for families in need of assistance accessing and navigating the special needs and behavioral health system of care.

Capacity Building
Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.
Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Other CSC-Funded Community Initiatives
Community Builders| Children's Services Council of Broward County

Improving Lives Through Collective Impact through the Broward County Children’s Strategic Plan

Health & Safety Initiatives
Cribs for Kids | Broward Healthy Start Coalition, Inc.

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. In 2005, the AAP restated that co-sleeping is a growing concern and recommended that infants not share a bed during sleep.

Capacity Building
CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Health & Safety Initiatives
Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.

The Faces of CSC

The impact Future Prep had on Sarah fomented her desire to give back to her community. Today, she is a Counselor for Memorial’s CSC-funded Youth Force program, helping other young people gain confidence and determine their own path for the future.
This program has touched me and made a difference in my life.
Thanks to the Children’s Services Council and the YMCA of Broward County, students have an opportunity to give a voice to issues that are important to them.