May 13, 2021
Education
Family Support
Basic Needs
News

Arlene L. Connelly – Fondatè & PDG òganizasyon ISEE Group, LLC

KI SA PLAS VID PAPA A YE? Ann chache konprann poblèm nan:

Kòmanse sou timoun rive nan granmoun, nou santi gen yon ‘Plas Vid Papa’ ak tout efè twomatizan absans papa kite nan vi nou. Gen anpil moun ki andire divès nivo esperyans twomatizan ki kite plizyè mak sou yo: mak emosyonèl, mak sikolojik, mak fizik (nan kò yo). Abitid grandi san papa sa a se yon esperyans anpil moun fè ni fi ni gason; sa enfliyanse jan nou prezante tèt nou toulejou nan vi nou. Sa klè gen yon kriz absans papa oz Etazini. Dapre Biwo Resansman Ameriken (U.S. Census Bureau), gen 19.7 milyon timoun (plis pase youn sou 4) k ap viv san papa nan kay. An konsekans, gen yon eleman papa nan prèske tout poblèm sosyal Etazini ap konfwonte jodi a. (2017. Biwo Resansman Ameriken. Done sa yo reprezante timoun k ap viv san papa, kit se papa natirèl, bòpè, oswa papa adoptif.) Se yon bagay ki klè papa jwe yon wòl esansyèl nan yon fanmi, nan vi timoun. Ak yon wòl ki si tèlman enpòtan, ki si tèlman gen anpil valè e ki si tèlman esansyèl kon sa, nou oblije poze kesyon sa a: èske gason ekipe kòmsadwa avèk zouti e konesans ki nesesè pou yo jwe yon wòl kon sa?

Malerèzman, gen anpil gason ki pa ekipe e lepli souvan yo kite koze fanmi san papa a kontinye, yon bagay ki mete preparasyon yo an danje pou wòl papa a. Chapant fanmi an anba atak e se papa yo ki tounen premye sib yo vize a. Tout bon jan relasyon, tout maryaj ki djanm, tout edikasyon timoun ki fèt nan kolaborasyon manman ak papa, epi tout anviwònman ekilibre pou elve timoun, tout ap depafini chak jou pandan moun ap goumen pou yo devlope relasyon solid ki kapab rezizte move tan lavi a. An menm tan tou, gason ap goumen pou yo jwenn plas pa yo, pou yo konprann gran valè ak wòl enpòtan yo jwe nan yon fanmi. Anpil fwa moun fè erè bay papa yon wòl ki gen mwens enpòtans nan divès afè familyal. Sonje pafwa sa ki fè papa yo pa nan koze a, se pa paske yo pa vle ladan, men se paske gen lòt bagay ki anpeche yo fè travay pa yo kòm papa.

Genyen tout yon seri rezon oubyen tout yon seri bagay ki kontribye nan absans papa a:

• Evolisyon oswa chanjman k ap plede fèt nan definisyon wòl, definisyon sa ki fè yon moun gason • Devlopman relasyon ki fèb

• Ekonomi – difikilte pou yo bay oswa kontribiye pou estabilite finans fanmi an • Aktivite kriminèl ak sistèm jistis penal

• Bagay lasosyete k ap antre nan fanmi epi sistèm k ap ranfòse wòl yon papa kòm yon moun ki pou bay lajan sèlman men pa kòm yon moun ki la pou bay swen.

• Kad sosyete nou an sipòte wòl paran yon fason ki lejè: orè travay, estrikti lekòl, kondisyon lojman, swen sante epi anviwònman.

Sa enpòtan pou nou menm, antan yon kominote, nou transfòme apwòch nou nan fason nou boule ak papa ki absan yo. Pandan plizyè ane nou abòde absans papa yo yon fason ki degradan epi nou tou prè pou n kritike yo; kon sa nou pèdi opòtinite nou pou nou ba yo pouvwa ak resous pou ede yo chanje. Mesye yo ak papa yo ap mande sekou an silans, men yo mare nan chenn lasosyete ki fè konnen mesye ki montre sansiblite yo oubyen ki mande èd pa konte kòm gason. Ki fè, sa vin podui mesye ki pa gason vanyan ki pa kab ranpli wòl yo nèt epi kòrèkteman kòm pyès ki esansyèl nan sosyete nou an. Lafanmi se enstitisyon fondamantal ki pi enpòtan nan sosyete nou an. Fanmi bay timoun kote ki san danje pou yo aprann, pou yo devlope epi pou yo grandi. Evolisyon lavi a dewoule anndan lafanmi. Nou konnen moun ki met ansanm pou yo fòme yon relasyon epi monte yon fanmi, fò yo gen zouti epi fò yo gen konesans pou yo bati yon baz solid epi pou yo devlope yon anviwònman ki ankouraje kwasans timoun. Antan sosyete, nou remake gen yon chanjman nan atansyon, nan konvèsasyon, nan rechèch, nan politik ak nan inisyativ ki montre enpòtans papa. Nou wè piblisite ki kòmanse pi byen reprezante imaj papa ki pran pa aktif nan vi pitit yo. Chak moun gen yon wòl pou yo jwe pou fè tout fanmi vin pi djanm. Sa ki pi enpòtan nan efò sa a se konsantre sou papa yo.

Sa papa yo kapab fè

1. Chwazi kote w ap simen semans ou epi anvizaje jan ou pral mete tèt ou nan pozisyon pou w an mezi pran swen pitit ou sou plan fizik, sou plan emosyonèl epi sou plan finans.

2. Pran desizyon pou w pran pa nan frennen abitid timoun k ap leve san prezans papa yo epi pran angajman pou w ka vin yon papa ki aktif k ap pran pa nan vi pitit li.

3. Kontakte pogram ki apiye devlopman gason e ki bay gason plis fòs nan kapasite yo pou yo egzèse wòl yo kòm papa.

4. Rekonèt papa jwe yon wòl ki enpòtan anpil nan devlopman pozitif yon timoun.

5. Chèche pran pa nan bon jan edikasyon timoun ki fèt nan kolaborasyon manman ak papa dekwa pou timoun yo kapab gen yon fwaye ekilibre ak enfliyans yon papa ak yon manman ki djanm.

Sa manman yo kapab fè

1. Pran san w chwazi moun ou vle fè pitit pou li a – èske nèg sa a genyen kalite oswa kalifikasyon avèk potansyèl pou li devni yon bon papa? Egzaminen valè moral li, prensip li ak kwayans li.

2. Se pou w konsyan si w se yon moun ki fache pou nenpòt ti bagay. Tcheke jan w kominike, tcheke atitid ou, tcheke ki motif ou gen nan tèt ou. Reflechi sou sa w ap fè epi asire w ou pap sèvi ak pitit ou tankou yon pyon nan mitan detrès emosyonèl ou ki kab rive fèt ant papa a ak manman an.

3. Al chache epi moute yon rezo sipò ki fèt ak moun ou vle pran pa nan edikasyon pitit ou. Chache konnen ki resous/pogram ki genyen nan kominote a, ki mesye ki gen karaktè (antrenè, konseye, pastè, eksetera) ki kapab vin konble vid la nan absans papa natirèl la.

Piske nou se yon sèl kòd fanmi, nou kapab travay pou n kore tout fanmi lè nou ede kèk papa reprann wòl yo nan fanmi an! 

Arlene L. Connelly se fondatè e PDG òganizasyon ISEE GROUP, LLC yon konpayi devlopman imen ki fèk ap parèt e ki gen pou misyon: “Retabli vizyon an pou relasyon dinamik, pou fanmi k ap fè bèl pwogrè epi pou kominote ki pi djanm.” Li se yon moun ki konn fè estrateji pou anrichi lavi epi li se yon dirijan sèvis ki konsakre plis pase 27 ane nan sèvis imen ki ofri esperyans lidèchip, jesyon, sipèvizyon e administrasyon nan ansèyman byenfezans ak ansèyman siperyè; o sèvis granmoun, jèn moun ki nan difikilte sosyal, ak popilasyon ki pa resevwa ase sèvis leta. Arlene se yon konferansye, pwofesè fòmasyon e antrenè sètifye ki pran fòmasyon li nan men John Maxwell; yon pwofesyonèl an devlopman òganizasyon e an lidèchip; li fè fòmasyon estrateji lavi; yon antrenè pou ranfòse bon jan relasyon epi ranfòse fanmi; yon espesyalis an devlopman karyè e devlopman jèn; Yon animatè sètifye nan devlopman karyè global. Li se otè ki ekri bèl liv “Let Your Daddy Lift You Up- Healing Daddy Issues to Build Healthy Relationships” (Kite papa w leve w anlè – Gerizon poblèm papa pou devlope bon jan relasyon), yon temwayaj jan li leve soti anba trajedi, soufrans ak difikilte; pou fè lapenn tounen triyonf epi soufrans tounen opòtinite.

Pou plis ransèyman sou Arlene L. Connelly ale sou sit – ALCSpeaks.com

Pou plis ransèyman sou òganizasyon ISEE Group, LLC tanpri ale sou sit wèb nou an: www. iseegroupllc.com oubyen ekri nou nan imel sa a: aconnelly@iseegroupllc.com.

Share this post

EDE PAPA REPRAN WÒL YO NAN FANMI AN

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy, and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected