Gwoup Sipò pou moun k ap okipe lòt moun

March 23, 2020
Education
Basic Needs
Family Support
Health and Mental Care
News

Lisa Math B.S., CRPS-F ekri atik sa a, Kowòdonatè Fòmasyon pou Fanmi, South Florida Wellness Network

Kòm paran oswa moun k ap okipe timoun, premye sa k enterese nou se asire n moun nou renmen yo an sekirite, yo an sante, yo gen kè kontan.N ap mete nou an kat pou n jwenn resous,pou jwenn sèvis, epi pou n jwenn resous ki nesesè – pafwa nou oblije sakrifye pwòp byennèt pa nou. Sa moun pa remake se nesesite pou moun k ap okipe timoun pran yon ti tan pou l okipe tèt pa li. Gen yon rezon ki fè ajan abò yon avyon esplike machasuiv pou moun pran oksijèn nan fason sa a: toujou mete mask oksijèn ou an premye, epi ede lòt moun mete pa yo. Sa vle di, ou pa ka ede yon lòt moun si ou menm ou pèdi konesans! Se menm bagay la tou pou moun k ap okipe lòt moun. Yon moun k ap okipe lòt moun dwe satisfè bezwen pa li pou l kapab ede lòt moun kòmsadwa.

Estrès lakay moun k ap okipe lòt moun
Ki jan yon moun k ap okipe lòt moun kapab jere pwòp bezwen yo pandan y ap jere bezwen lòt moun? Ki kalte sipò ki bay rezilta pou byennèt moun k ap okipe lòt moun? Ki kote yon moun k ap okipe lòt moun ka ale pou l jwenn sipò li bezwen? Sa yo se kesyon ki enpòtan anpil chak moun k ap okipe lòt moun dwe reflechi sou yo. San repons pou kesyon sa yo, yon moun k ap okipe lòt moun ka vin twouve l nan yon sitiyasyon kritik san li pa gen yon plan an plas pou sa.

Chak moun k ap okipe lòt moun ta dwe kreye yon lis kesyon ki bezwen repons lè sitiyasyon an nòmal, kote yo kapab anvizaje repons ki mache. Tout moun k ap okipe lòt moun ta dwe gen yon lide sou ki jan yo ka jere pwòp byennèt yo ni nan sitiyasyon nòmal ni nan sitiyasyon kritik. Se pa yon egzajerasyon si n di resous ki la pou bay sipò ak gwoup sipò kapab sove lavi!

Men yon ti lis kesyon tou kout moun k ap okipe lòt moun dwe konsidere, epi yo ka chanje lis la pou satisfè pwòp bezwen pèsonèl yo ak enkyetid yo:
1. Ki tan mwen mete sou kote pou tèt pa m, semèn sa a?
2. Ki aktivite mwen vle fè pou tèt mwen, semèn sa a?
3. Ki moun mwen ka rele si mwen bezwen pale?
4. Ki moun mwen ka rankontre pou m pran yon ti repo?
5. Ki siy ki ka montre mwen travay twòp oswa m fatige depase?
6. Ki jan m ka konnen m nan yon sitiyasyon kriz epi m bezwen èd?
7. Ki resous mwen genyen sou plas pou m sipòte tèt mwen?
8 . Kiyès mwen ka kontakte pou m jwenn sèvis?
9. Si m bezwen pran yon ti repo, sou ki moun mwen ka konte pou pran larelèv pou mwen?
10. Ki resous nan kominote a ki disponib pou mwen?
11. Èske mwen te kreye yon lis pou lòt moun ede m jwenn sipò?
12. Ki kote anndan lakay mwen m ap kite enfòmasyon (sizoka m bezwen yon moun pou vin ban m sipò,lè pa kapab fè travay mwen kòmsadwa)?

Ki kote yon moun kab chèche sipò
Pi fò moun k ap okipe lòt moun konte sou yon ti sèk zanmi – ak kèk pwofesyonèl – pou ede yo fè travay yo. Men, lè w vin ak lide “ki pa komen” se yon bon fason pou w vin gen plis moun ak
resous nan gwoup sipò a.

Pou kòmanse, analize sa w fè pandan jounen an. Ki moun ou rankontre ak yo chak jou ki konnen w byen ase pou yo rekonèt lè “bagay yo p ap mache byen pou wou”? Fè lis moun sa yo epi pale avè yo pou mande yo si ou kab konte sou yo pou ede ou lè w nan bezwen. Panse ak kòlèg nan travay ou, nan kote ou al fè egzèsis, nan bibliyotèk ou vizite souvan. Kreye koneksyon ki pèmèt ou pran yon souf ak travay di w ap fè nan pran swen lòt moun nan. Èske w lekòl?Sa w panse si w pale ak moun sa yo ou rankontre ak yo chak jou a?

Ou ka jwenn lòt resous sipò sou rezo sosyal yo oswa sou sit entènèt. Sit entènèt Meet-up pèmèt ou mete enfòmasyon ki rann rechèch ou a patikilye pou moun ki nan zòn bò lakay ou ki nan menm sitiyasyon avè w. Opòtinite pou sèvi kòm volontè nan kominote w la pèmèt ou rankontre lòt moun epi ou vin gen lòt koneksyon.Ou ka fè rechèch sou entènèt pou opòtinite ki genyen.
Mete tèm rechèch tankou “opòtinite pou fè volontè” oswa “mete ansanm ak lòt volontè” nan konnti ou.

Rekonèt epi reyaji
Kòm moun k ap okipe lòt moun, pi bon bagay ou ka fè pou moun ou renmen se rekonèt lè ou bezwen sipò epi reyaji anvan yon sitiyasyon vin tounen yon sitiyasyon grav. Chèche konnen ki sa w bezwen, sanble resous ou yo, epi kontakte gwoup sipò ou yo. 

Lisa Math B.S, CRPS-F, se Kowòdonatè Fòmasyon pou Fanmi nan South Florida Wellness Network (SFWN). SFWN se yon ajans plizyè kòlèg ap dirije ki travay ak jèn ak granmoun pou ede yo rezoud poblèm sante mantal ak / oswa poblèm dwòg epi pou ede moun nan fanmi an k ap okipe moun sa yo. Madam Math se yon moun k ap okipe lòt moun nan lavi pèsonèl li, e li aprann pran swen tèt li an premye!

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward Special Needs and Behavioral Health | 2-1-1 Broward

The 2-1-1 Hotline is Broward’s single source for information and referrals for children with behavioral health needs and disabilities. The hotline’s specialized staff focuses on helping parents, caregivers, agencies, and medical practitioners who serve the needs of children, find programming, support and hope. A case management component is also available for families in need of assistance accessing and navigating the special needs and behavioral health system of care.

Capacity Building
Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.
Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Other CSC-Funded Community Initiatives
Community Builders| Children's Services Council of Broward County

Improving Lives Through Collective Impact through the Broward County Children’s Strategic Plan

Health & Safety Initiatives
Cribs for Kids | Broward Healthy Start Coalition, Inc.

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. In 2005, the AAP restated that co-sleeping is a growing concern and recommended that infants not share a bed during sleep.

Capacity Building
CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Health & Safety Initiatives
Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.

The Faces of CSC

The impact Future Prep had on Sarah fomented her desire to give back to her community. Today, she is a Counselor for Memorial’s CSC-funded Youth Force program, helping other young people gain confidence and determine their own path for the future.
This program has touched me and made a difference in my life.
Thanks to the Children’s Services Council and the YMCA of Broward County, students have an opportunity to give a voice to issues that are important to them.