March 4, 2020
Education
Financial Assistance
Health and Mental Care
father with a child walking into a storybook

Dapre Meagan Albright, M.L.I.S., Youth Services Librarian III, NSU Alvin Sherman Library

Yon vizit nan bibliyotèk la ka ede pitit ou vin renmen liv, renmen fè lekti epi aprann, pou tout lavi. Bibliyotèk yo gen liv, fim, jwèt videyo ak plis lòt bagay toujou nan etajè yo, epi sa pa koute senk kòb pou prete yo nan bibliyotèk la. Epitou, ou kapab li liv, koute liv sou entènèt gratis ak kat bibliyotèk ou, epi kat sa a ou kab genyen l gratis depi ou swa rete, swa lekòl oubyen w ap travay nan Broward County. Fè lekti ansanm ak pitit ou, se trase bon egzanp pou timoun nan ki montre ou kwè ekti se bagay enpòtan.

Liv
“Plis ou li, se plis bagay w ap vin konnen. Plis ou aprann, se plis kote w ale.” – Doktè Seuss

Fè lekti pou pitit ou pandan omwen 15 minit chak jou, kòmanse depi lè li fèt, se bagay ki enpòtan pou devlopman sante timoun nan epi pou l ka byen pwofite lekòl, pi devan. Timoun ki abitye jwenn moun li pou yo regilyè, yo montre yo gen plis aktivite nan pati sèvo yo ki ede ak konpreyansyon lekti ansanm ak konpreyansyon ti kont ak istwa.Menm tibebe renmen moun kenbe yo epi yo renmen tande vwa yon moun nan fanmi an k ap li yon liv pou yo awotvwa.Bibliyotèk nan katye w la gen plis liv pase nenpòt moun ki ta gen mwayen pou achte liv,e nenpòt moun ka prete liv yo gratis.Avèk tout kantite liv sa yo pou moun chwazi, se on bagay ki fasil ak amizan pou timoun dekouvri nouvo istwa pami mòd istwa yo pi renmen.Bibliyotekè yo la pou kreye divès koleksyon,yon fason pou liv yo ka sèvi kòm fenèt (kite timoun wè lòt kilti) ak miwa (pou timoun yo ka wè tèt yo reflete nan liv yo li).Timoun aprann diferan kilti, koutim, relijyon ak sitiyasyon lavi nan katye yo epi toupatou sou latè a, lè yo li liv ki reprezante divèsite sa a.

Bibliyotekè yo
“Chèche moun ki la pou ede. W ap toujou jwenn moun k ap ede moun.” – Mesye Rogers

Bibliyotèk, se pa yon plas pou liv ase, gen plis pase sa; se moun k ap travay nan bibliyotèk la ki fè l akeyan pou timoun ak fanmi yo epi ki ede yo jwenn enfòmasyon yo bezwen. Soti nan bibliyotekè ki ede pitit ou chwazi liv yo pi renmen an, rive sou anplwaye ki ede ou tcheke liv w ap prete yo,moun ki chwazi travay nan bibliyotèk,se moun ki konsakre tan yo pou ede. Pi fò bibliyotekè gen yon Metriz nan bibliyotèk ak Syans enfòmasyon (M.L.I.S.). Bibliyotekè ki nan seksyon sèvis pou jèn yo (oswa sèvis pou timoun), se moun ki espesyalize nan sèvi timoun ak fanmi yo. Pase kote moun ki nan biwo pou enfòmasyon nan bibliyotèk katye w la pou w di yo yon ti bonjou!

Moman pou ti istwa
“Ou pa janm twò granmoun, twò dwòl, twò estravagan, pou w pran yon liv epi li pou yon timoun.” – Doktè Seuss

Lè pou rakonte istwa yo, yo pa amizan sèlman -- yo ede devlope ladrès nan preparasyon pou lekti epi devlope kapasite pou li ak ekri byen bonè pandan y ap ankouraje timoun vin renmen liv pou tout lavi, gras a aktivite chante, pale, li, jwe ansanm ak timoun yo. Bibliyotekè yo pataje istwa yo pi renmen yo epi ede fanmi yo chwazi liv pou yo al li lakay yo. Aktivite ak jwèt wòl lib nan fen istwa yo ankouraje konvèsasyon, ede bati vokabilè epi bay granmoun kou timoun yon Kat Rezon pou nou mennen pitit nou nan bibliyotèk, jodi a menm! Dapre Meagan Albright, M.L.I.S., Youth Services Librarian III, NSU Alvin Sherman Library chans pou fè lòt zanmi. Timoun ka rakonte nou istwa lontan anvan yo aprann li. Istwa yo bay timoun yo yon kote yo aprann pataje
istwa epi sa pèmèt yo konnen istwa y ap rakonte yo enpòtan.

Jwèt
“Anpil fwa moun pale de jwèt kòm si se ta yon souf moun pran lè y ap aprann bagay serye. Men pou timoun, jwèt se aktivite aprann ki serye.” – Fred Rogers

Anpil bibliyotèk gen yon seksyon jwèt entèyaktif ak jedpasyans, maryonèt ak lòt akseswa ki fèt pou ankouraje entèyaksyon ant paran ak pitit. Jwèt devlope imajinasyon timoun epi sa ankouraje koperasyon pandan y ap devlope kapasite pou yo li ak ekri byen bonè. Jwèt ede timoun yo esprime santiman yo, epi sa pèmèt yo reflechi sou esperyans yo, san yo pa kache sa. Jwe ak maryonèt ede timoun yo devlope ladrès pou rakonte istwa epi aprann sekans (mete istwa yo nan yon lòd detèmine: sa k vin an premye, sa k vin apre, sa k vin an dènye). Jwèt
sou yo ak manje plastik ankouraje nitrisyon ki bay sante, yo ede timoun aprann lòt kilti, aprann yon nouvo mo (zukini, berejenn) epi yo ankouraje timoun yo fè tèt yo travay. Jedpasyans amelyore kowòdinasyon ant men ak je epi yo ankouraje timoun yo reflechi epi rezoud pwoblèm. Atravè jwèt entèyaktif, timoun yo jwenn ankourajman pou yo jwe ansanm, pou yo kolabore youn ak lòt, epi yo aprann pran responsablite. Aktivite sa yo ede bati koneksyon nan sèvo pitit nou, espesyalman depi lè yo fèt rive nan laj 3 an.

Gras ak esperyans ansanm ak resous bibliyotèk la pataje, paran ak moun k ap bay timoun swen kapab ankouraje timoun yo pou bay lekti enpòtans epi pou kontinye aprann san rete. Dapre dènye rechèch ki soti nan Rapò Lekti pou Timoun ak Fanmi, 95% nan paran yo dakò “chak kominote bezwen gen yon bibliyotèk piblik.”Depi ki lè ou te vizite bibliyotèk katye w la? Fè yon pase, di bibliyotekè a bonjou, epi kite nou ede w ankouraje pitit ou aprann renmen liv. 

Sant Bibliyotèk, rechèch, ak teknoloji enfòmasyon Alvin Sherman nan Inivèsite Nova Southeastern se yon bibliyotèk inik ki sèvi ni etidyan inivèsite a ni rezidan ki nan konnti
Broward, ansanm ak pwofesè ak manm pèsonèl la. Pou plis enfòmasyon sou evènman gratis Bibliyotèk Alvin Sherman k ap fèt pou timoun ak fanmi yo epi pou n ka fè yon kat gratis bibliyotèk la, tanpri ale sou sit entènèt: sherman.library.nova.edu

Referans
John S. Hutton, Tzipi Horowitz-Kraus, Alan L. Mendelsohn, Tom DeWitt, Scott K. Holland,the C-MIND Authorship Consortium, Home Reading Environment and Brain Activation in
Preschool Children Listening to Stories. Pediatrics, Sep 2015, 136 (3) 466-478

Kids & Family Reading Report, 7th edition

https://www.scholastic.com/readingreport/home.html

Zero to Three

https://www.zerotothree.org/early-development/brain-development

Share this post

Kat Rezon enteresan pou nou mennen pitit nou nan bibliyotek, jodi a menm!

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy, and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected