Kesyon timoun ki gra depase

March 27, 2020
Basic Needs
Education
Health and Mental Care
Family Support
man and young boy washing carrots

Alden Bergeron, RDN, LD/N; Manadjè Nitrisyon nan Poverello, ekri atik sa a

Nan peyi Etazini, kote ki fè reklam ak kote ki fè maketin konsantre plis sou atire timoun ak reklam pou fè yo anvi konsome pwodui y ap vann yo. Reklam espesyal nan televizyon, sou entènèt, nan lekòl, reklam anndan magazen, epi logo pou konpayi [1] tout se teknik maketin yo sèvi souvan pou fè reklam pou tout kalite manje. Maketin yo fè espesyalman pou fè jèn timoun yo chwazi ki manje pou yo manje, ki manje yo prefere, epi ki sa yo pran abitid manje jiskaske yo vin granmoun tèt yo. Malerezman, majorite manje y ap fè reklam pou yo pou ankouraje jèn yo manje yo se manje ki gen anpil kalori, ki gen sik ki rafine, ki gen sodyòm oubyen grès ki satire. Poutèt rezon sa yo, nan peyi Etazini valè timoun ki gra depase ap ogmante rapid. Obesite lakay timoun se yon bagay ki kab lakòz anpil poblèm sante tankou, timoun sa yo tounen granmoun ki obès (gra depase), ki soufri dyabèt, ki gen maladi kadyovaskilè, kigen kansè, epi ki mouri anvan lè yo.

Dapre rapò Biwo ki met kontwòl sou kesyon maladi ak prevansyon maladi ki pote non angle “Centers for Disease Control and Prevention” kesyon gra depase a plis pase double lakay timoun 2 zan a 5 an (5.0% a 12.4%) epi timoun 6an a 11an (6.5% a 17.0%); pou ti jennfi ak ti jennjan 12 an a 19 an, to rapidite a triple (5.0% a 17.6%) [2]. Sant kontwòl maladi a (CDC) defini obesite lè pwa kò yon moun twòp pou kò li, yo sèvi ak BMI pou yo detèmine sa; BMI mezire rapò an wotè yon moun ak pwa kò li pou detèmine nan ki kondisyon pwa kò li ye [3]. CDC sijere moun ki bay swen sante dwe sèvi ak to BMI la pou mezire ti jennjan ak ti jennfi ki nan laj 2 an a 20 an; met sou sa, moun ki bay swen sante dwe sèvi ak kat ki montre jan moun dwe devlope pou yo detèmine nivo BMI jèn moun[3]. CDC klase timoun ak jèn timoun kòm timoun ki twò gra si BMI yo egal oubyen plis pase 85 santil epi mwens pase 95 santil parapò a kat ki montre jan timoun grandi; CDC klase timoun ak jèn timoun kòm timoun ki gra depase si BMI yo egal oubyen plis pase 95 santil kat ki montre jan timoun grandi [3].

Kanpay maketin yo fè espesyalman pou timoun piti ak jèn yo epi jan jèn yo fè anpil tan chita, se rezon sa yo ki kab fè timoun vin gra depase. Nivo valè timoun ki gra depase koresponn ak valè tan yo fè ap gade tout kalite ekran, òdinatè, tablèt elektwonik, jwèt videyo, epi televizyon. Dapre rezilta kèk rechèch, timoun ki fè plis pase 3èdtan ap gade televizyon chak jou gen 50% chans pou yo vin twò gra oswa pou yo vin gra depase [2]. Nan pogram televizyon ki fèt pou timoun gen apeprè 50% reklam pou manje ki pa bon pou sante yo tankou, sirèt, ti goute, sereyal, ji fri, epi manje yo rele ann angle ‘fast food’ [2]. Fò gen plis efò ki fèt ak timoun pou yo kab evite afè gra depase a lakay timoun piti ak jèn timoun pandan y ap grandi jiskaske yo vin granmoun. Jèn timoun ki pa fè anpil egzèsis oubyen ki gra depase pi vit vin gen maladi kwonik tankou maladi kadyovaskilè epi yo vin fè dyabèt pi devan [4]. Gen yon etid yo fè sa pa gen lontan ki analize relasyon ant kondisyon sistèm kadyorespiratwa jennjan 16 an a 19 an ak pwa kò yo; rezilta etid sa a fè konnen jennjan ki gen yon sistèm kadyorespiratwa ki pa fin anfòm nèt sa te gen anpil pou wè ak andikap yo vin gen pi devan, yo te remake sa plis nan ka moun ki gra depase yo [4].


Tabli bon abitid manje depi nan piti se bagay ki enpòtan anpil pou evite timoun piti vin gra depase. Anpil fwa timoun manje jan paran yo manje: poutèt sa, sa enpòtan pou paran trase bon egzanp pou pitit yo manje sa ki bon pou sante yo olye pou yo manje manje konsève. Lè yo manje ak lide pou manje a travay sou sante yo sa kab fè yo evite poblèm sante pi devan. Gen yon ansyen doktè Grèk ki te rele Hipokrat ki te di pawòl selèb sa yo, “Kite manje tounen medikaman w epi medikaman w tounen manje w”. Chak moun gen chwa pou yo manje ki kab evite yo soufri maladi kwonik oubyen manje manje ki kab vin fè yo gen maladi kwonik. Lè yon moun pran abitid manje manje ki bon pou sante l depi nan piti sa va asire timoun, ti jennjan ak ti jennfi grandi pou yo vin granmoun ki an bòn sante. Apa de pran abitid manje yon fason ki bon pou sante w, sa enpòtan tou pou w fè egzèsis tanzantan pou w pa pran pwa sanzatann. Plan yo bay sou sa tout Ameriken dwe manje sijere pou timoun, ti jennjan ak ti jennfi kenbe yon balans kalori ak enèji ki bon pou sante yo pou evite yo vin gra depase [3]. Paran dwe ankouraje timoun fè egzèsis pandan 60 minit chak you pou anpeche timoun yo pran pwa yo pa bezwen. Fanmi an gen dwa fè aktivite ki enteresan ansanm, aktivite tankou, monte bisiklèt, monte mòn, naje, fè yoga, oubyen fè aktivite espòtif nan plas piblik ki pa two lwen lakay ou. Lè w tabli you woutin pou fè egzèsis chak jou sa fè pitit ou gen mwens chans pou vin gra depase. Pa bliye, manje byen epi jwe anpi! 

Nan sant Poverello Center, Inc. ki nan Sid Florid la yo bay moun manje ki gen vitamin, yo bay tout kalite sèvis epi yo bay moun bagay ki nesesè pou yo viv ak anpil konpreyansyon, anpil respè epi anpil renmen pou moun k ap viv ak maladi ki grav ak maladi kwonik tankou VIH.

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward Special Needs and Behavioral Health | 2-1-1 Broward

The 2-1-1 Hotline is Broward’s single source for information and referrals for children with behavioral health needs and disabilities. The hotline’s specialized staff focuses on helping parents, caregivers, agencies, and medical practitioners who serve the needs of children, find programming, support and hope. A case management component is also available for families in need of assistance accessing and navigating the special needs and behavioral health system of care.

Capacity Building
Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.
Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Other CSC-Funded Community Initiatives
Community Builders| Children's Services Council of Broward County

Improving Lives Through Collective Impact through the Broward County Children’s Strategic Plan

Health & Safety Initiatives
Cribs for Kids | Broward Healthy Start Coalition, Inc.

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. In 2005, the AAP restated that co-sleeping is a growing concern and recommended that infants not share a bed during sleep.

Capacity Building
CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Health & Safety Initiatives
Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.

The Faces of CSC

The impact Future Prep had on Sarah fomented her desire to give back to her community. Today, she is a Counselor for Memorial’s CSC-funded Youth Force program, helping other young people gain confidence and determine their own path for the future.
This program has touched me and made a difference in my life.
Thanks to the Children’s Services Council and the YMCA of Broward County, students have an opportunity to give a voice to issues that are important to them.