Ki moun k ap okipe timoun yo?

March 13, 2020
Education
Basic Needs
Financial Assistance
Health and Mental Care
Family Support
Elderly lady  laughing and hugging a little girl

Marcos Restrepo, se yon konseye pou Memorial Healthcare System’s Senior Services

Kominote panyòl yo fè mo “abuela” a, ki vle di grann, vin popilè. Grann se li ki okipe timoun yo, se yon rekonfò pou paran ki ap travay, se yon moun ki ba yo kè poze, se yon gwo soulajman pou paran k ap travay ki pa vle oubyen ki pa gen mwayen pou yo mete pitit yo nan gadri.

Paran yo repoze yo sou tradisyon nan kilti yo kote yo te elve yo pou yo bay pitit yo sa ki nesesè pou timoun yo al lekòl.

Abuelas yo kab bay ni tibebe ni timoun ki pi gran konfò, yo pran ka timoun, epi yo voye je sou yo lè y ap jwe. Men, nan ki kondisyon granmoun sa yo ye? Yon abuela anpil fwa se kapab yon imigran. Si l se yon imigran, li kab deja peye taks nan sistèm nan paske li vin Ozetazini lontan epi kounye a li gen yon pansyon nan sosyal, li gen Medikè e li kab menm gen Mediked. Gen lòt granmoun ki gen dwa te jwenn moun fè yo antre isit resamman epi yo pa gen pansyon. Gen lòt ki fin granmoun epi yo toujou poko gen papye.

Kèlkeswa sitiyasyon an, granparan, k ap jwe yon wòl enpòtan chak jou kòm moun k ap okipe tibebe, timoun dezan rive katran ak timoun nan laj lekòl primè, granparan sa yo ta dwe gen bon asirans maladi pou nou kab sèten yo an mezi pou yo bay swen y ap bay la.

Fò n pa bliye, jan granmoun yo ap okipe timoun yo sa kapab gen rapò ak sante emosyonèl epi ak jan yo santi kò yo.

Gen kèk granmoun ki vin gen responsablite legal pitit pitit yo kòm granparan; se yo ki responsab pitit pitit yo nèt. Dapre yon atik òganizasyon Pew Trust ki parèt an 2016, an 2015 te gen omwen 2.9 milyon timoun ki te sou responsablite granparan yo.

Kouman afè okipe timoun yo chak jou a aji sou lavi granmoun yo? Èske granparan sa a gen kalite sipò ki pèmèt li ede pitit pitit li byen derape nan lavi a menm si lamizè ta mete pye?

Daprè yon lòt sous, “Gen granparan tout ras, tout gwoup etnik ki ap okipe pitit pitit yo. Sepandan, gen plis granparan ki nan gwoup rasyal oubyen gwoup etnik ki an minorite yo k ap okipe timoun. Li bon tou pou n ta note 67 pousan nan granmoun sa yo gen mwens pase 60 an epi 25 pousan nan yo ap viv nan lamizè, malgre apeprè mwatye nan granparan sa yo ap travay.”

Nou fè granmè ak granpè nou yo konpliman e se kab vre yo fè yon bon travay. Apretou, se dezyèm fwa y ap fè travay sa a. Men èske tout bagay anfòm pou yo? Èske okipe pitit pitit yo pandan plizyè jou nan semèn nan fè yo pa nan izolasyon? Si se pa sa, èske konpòtman granmè sa a fè efè sou timoun l ap okipe yo? Kèk granmoun ki nan laj ki gen pwoblèm li ak ekri Angle oubyen ki pa fin maton nan kesyon enfòmatik kite sa bay pitit pitit yo pou ede yo navige sou entènèt a, men timoun sa yo kapab gen difikilte konprann vokabilè ki sou sitwèb gouvènman an.

(AARP) Asosiyasyon Moun ki Retrete Ozetazini, di daprè resansman 2010 la Ozetazini, an Florida plis 342,000 timoun ap viv ak granparan yo. Gen anpil sous enfòmasyon ki montre gen anpil òganizasyon lokal ki ofri yon bon valè sèvis,men travay nou ap travay nan domèn sante a montre nou pafwa moun pa gen ase konesans nan domèn sante pou yo jwenn ransèyman yo bezwen si sa mande pou swa li oubyen ekri pou sa.

“71 pousan granmoun ki gen plis pase 60 an te gen difikilte sèvi ak materyèl ki enprime. 80 pousan te gen difikilte pou yo sèvi ak fòmilè oswa dyagram. 68 pousan te gen difikilte pou yo entèprete chif epi fè kalkil aritmetik.” Sa a se daprè NAAL ki vle di Evalyasyon Nasyonal pou Nivo lekti ak ekri Granmoun.

Poblèm transpò vin ajoute sou tou lòt pwoblèm granmoun ki nan laj deja genyen. Lè yo egzije granmoun pran lari a pou yo kab al pran tout sèvis sa yo, yo kab vin gen plis nesesite. Dapre rapò òganizasyon ki pote non angle “Transportation for Amerika”, “Vè 2015, plis pase 15.5 milyon ameriken ki gen 65 an oubyen plis pase sa pral rete nan zòn kote transpò piblik swa pap mache byen, swa pap egziste ditou. Chif sa a se yon chif ki pral kontinye ogmante rapid lè jenerasyon moun ki fèt ant 1946 a 1964 ap vin pi granmoun nan banlye yo epi nan gran
banlye yo kote ki pa gen anpil transpòtasyon ouswa kote ki pa gen twòp posiblite pou moun ki pa kondui.”

Granmoun yo ap fè fas ak poblèm sante pa yo, epi dapre kèk done,anpil nan yo ap travay toujou. Si yo mande yon jou konje sa ajoute sou lòt poblèm yo deja genyen e sa kab ba yo plis tèt chaje.

Byennèt yon timoun epi sante yon granmoun k ap okipe li se bagay ki makònen ansanm. Si nou ensiste sou lide ki di se tout yon vilaj ki elve yon timoun, nou fèt pou nou enkli granmoun nan vilaj la tou. 

Marcos Restrepo se yon konseye pou Memorial Healthcare System’s Senior Services epi kòdonatè Adults Living Life Independent Educated ak Safe, ALLIES ki yon pwogram pou moun ki ap viv nan Broward County ki gen 80 ane ou plis epi ki rete pou kò yo.

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward
2-1-1 or 954-537-0211

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

2-1-1 Broward Special Needs and Behavioral Health | 2-1-1 Broward
2-1-1 or 954-537-0211

The 2-1-1 Hotline is Broward’s single source for information and referrals for children with behavioral health needs and disabilities. The hotline’s specialized staff focuses on helping parents, caregivers, agencies, and medical practitioners who serve the needs of children, find programming, support and hope. A case management component is also available for families in need of assistance accessing and navigating the special needs and behavioral health system of care.

Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.
Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Community Builders| Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

Improving Lives Through Collective Impact through the Broward County Children’s Strategic Plan

Cribs for Kids | Broward Healthy Start Coalition, Inc.
954-567- 9753

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. In 2005, the AAP restated that co-sleeping is a growing concern and recommended that infants not share a bed during sleep.

CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County
954-467-4700

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.
Task Force members create a culture throughout Broward County that infuses drowning prevention methodologies, practices, and messages throughout the community, directly impacting families with young children by:

The Faces of CSC

The impact Future Prep had on Sarah fomented her desire to give back to her community. Today, she is a Counselor for Memorial’s CSC-funded Youth Force program, helping other young people gain confidence and determine their own path for the future.
This program has touched me and made a difference in my life.
Thanks to the Children’s Services Council and the YMCA of Broward County, students have an opportunity to give a voice to issues that are important to them.
Close