News

Yon atik Aldington Murray ekri – Manadjè Resous pou moun k ap okipe timoun ak sèvis kote y ap voye mounespesyalis nan 211-Broward

 

Sèvis pou resous moun k ap okipe timoun epi sèvis pou refere moun bay espesyalis la (CCR&R) se sèvis Gouvènman  Federal finanse nan tout pwogram pou prepare timoun pou yo antre lekòl selon chak domèn sèvis sa yo okipe yo de yo a Eta Florid la. Yo bay paran yo twa kalite sèvis:

1.         Edikasyon pou konsomatè sou kesyon ki pwogram gadri pou timoun ki disponib epi ki bon mache, epi kouman paran kab jwenn sèvis sa yo. Pwogram sa a fè paran yo konn diferan kalite kote ki bay sèvis gadri pou timoun, ki avantaj ak ki dezavantaj ki gen nan kote sa yo tou. Pwogram nan fè paran yo konn kouman pou yo detèmine si gadri yo debòn kalite ou pa. Pwogram nan fè yo konn ki sa pou yo konsidere lè y ap chache kote ki okipe timoun. Pwogram nan fè paran yo konn ki avantaj y ap jwenn lè yo konsilte depatman ki lisansye epi ki sipèvize gadri yo pou ki ede yo pran yon desizyon ki byen chita.  Si yon paran ta bezwen èd pou l jwenn yon gadri, sèvis CCR&R yo la pou ede paran sa a. Sèvis sa a fè rechèch ki pa nan patipri—rechèch ki ale ak nesesite fanmi an. Voye yo voye yon paran al nan yon kote kèlkonk se pa yon rekòmandasyon sa ye pou otan. Sèvis CCR&R se sèvis ki disponib pou tout fanmi, san yo pa gade sou revni wou.

2.         Sèvis CCR&R yo founi evalyasyon pou asistans gouvènemantal pou fanmi ki bezwen èd pou yo peye gadri. Posesis evalyasyon an gade kantite moun ki nan fanmi an, revni anyèl chak moun nan fanmi an an total (revni sou baz travay oubyen revni jeneral), epi ki rezon fanmi an genyen pou li nan nesesite yon gadri. Chak paran fèt pou yo al lekòl omwen 20 èdtan pa semèn. Revni fanmi an fèt pou li pi piti pase 150%fwa Nivo Federal pou Povrete a –sa a se yon pati nan gid Gouvènman Federal ak Gouvènman Eta a pou detèmine si yon timoun pare pou lal lekòl.  Fanmi ki elijib yo se fanmi yo voye yo bay Eta a pou yo ranpli yon aplikasyon an liny.  Apre sa yo mete yo sou yon lis jiskaske fon yo vin disponib. Si pandan posesis evalyasyon an yo vin wè fanmi an elijib pou lòt pwogram asistans pou prepare timoun nan/yo pou lekòl, yo va enfòme paran an/yo epi yo ap refere yo bay pwogram sa yo.  Timoun abityèlman konn elijib pou pwogram tankou Head Start ak Early Head Start tou. Yo konn elijib tou pou pwogram tankou Pwogram Voluntary Pre-Kindergarten (VPK) pou timoun ki gen 4 an.  Si fanmi an se yon fanmi yo detèmine ki an riks, fanmi an kab elijib pou asistans finansye atravè TANF ak pwogram pou Sèvis pou Pwoteksyon Timoun yo Refere pou Gadri.

3.         Dabitid, Sèvis CCR&R yo adrese kesyon ki gen rapò dirèk ak lis pou gadri pou timoun oubyen koze ki gen pou wè ak peman pou sèvis ki gen rapò ak mete timoun nan ann eta pou li al lekòl. Menm jan an tou pwogram sa a voye je sou domèn ki founi sipò—menm si se endirèkteman—pou byennèt jeneral timoun. Kidonk, yo refere fanmi yo bay sèvis sosyal ki apwopriye pou yo a oubyen òganizasyon kominotè ki kab bay yo sèvis yo bezwen an, ouswa asistans yo bezwen lè yo bay enfòmasyon yo mande yo a, kit se pa telefòn, kit se pa imèl oubyen echanj pa tèks pandan posesis evalyasyon an. Sèvis CCR&R yo bay fanmi èd tou lè yo razè serye yo konekte yo ak rezo pwogram yo kab elijib pou yo a, tankou,  Depatman Timoun ak Fanmi

(Pwogram SNAP la (Food Stamps)) oubyen pwogram tankou Meals on Wheels,  menm jan an tou yo kapab itilize rabè yo fè sou taks fanmi an ap peye a tankou Earned Income Tax Credits (EITC).  Nan bay y ap bay fanmi yo enfòmasyon ak resous, CCR&R founi enfòmasyon pou fanmi ki depase kesyon fè jenn timoun jwenn aksè yon bon edikasyon lekòl ki solid epi li ede yo vin granmoun ki pwodiktif e ki gen sans responsablite.

 

 

Aldington Murray, – Manadjè Resous pou gadri epi moun k ap voye moun kot espesyalis 211-Broward moun, se li tou ki anchaj pou fòmasyon staf (Se Eta a ki sipoze lisansye yo) asire kalite sèvis la, epi pou yo bay asistans nan preparasyon done yo pou yo kab voye rapò bay moun k ap sibvansyone nou yo—Kowalisyon Mete Timoun Lekòl bonè nan Broward County.

Moun kab kontakte Sèvis CCR&R nan Broward County pa telefòn oswa pa imèl. Kliyan yo dwe telefone nan 211 pou yo kab konekte yo ak Depatman CC&R la. Daprè lalwa epi daprè règleman Biwo Federal la sou Mete Timoun Lekòl Bonè, sèvis la dwe gratis epi li dwe konfidansyèl. Sèvis CC&R la pa founi Homeland Security ak Biwo Cherif Broward la okenn enfòmasyon sou moun. Sèvis CC&R la se yon sèvis ki okipe l de gadri pou timoun epi sipòte fanmi.  Si moun nan pa pale angle natif natal, li kab benefisye de sèvis tradiksyon ki genyen nan 211-Broward la.

 

Share this post

Ki sa Resous pou moun k ap okipe timoun ak Sèvis pou refere timoun bay espesyalis ye?

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy, and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected