Ki sa Resous pou moun k ap okipe timoun ak Sèvis pou refere timoun bay espesyalis ye?

June 13, 2018
Family Support
News

Yon atik Aldington Murray ekri – Manadjè Resous pou moun k ap okipe timoun ak sèvis kote y ap voye mounespesyalis nan 211-Broward

 

Sèvis pou resous moun k ap okipe timoun epi sèvis pou refere moun bay espesyalis la (CCR&R) se sèvis Gouvènman  Federal finanse nan tout pwogram pou prepare timoun pou yo antre lekòl selon chak domèn sèvis sa yo okipe yo de yo a Eta Florid la. Yo bay paran yo twa kalite sèvis:

1.         Edikasyon pou konsomatè sou kesyon ki pwogram gadri pou timoun ki disponib epi ki bon mache, epi kouman paran kab jwenn sèvis sa yo. Pwogram sa a fè paran yo konn diferan kalite kote ki bay sèvis gadri pou timoun, ki avantaj ak ki dezavantaj ki gen nan kote sa yo tou. Pwogram nan fè paran yo konn kouman pou yo detèmine si gadri yo debòn kalite ou pa. Pwogram nan fè yo konn ki sa pou yo konsidere lè y ap chache kote ki okipe timoun. Pwogram nan fè paran yo konn ki avantaj y ap jwenn lè yo konsilte depatman ki lisansye epi ki sipèvize gadri yo pou ki ede yo pran yon desizyon ki byen chita.  Si yon paran ta bezwen èd pou l jwenn yon gadri, sèvis CCR&R yo la pou ede paran sa a. Sèvis sa a fè rechèch ki pa nan patipri—rechèch ki ale ak nesesite fanmi an. Voye yo voye yon paran al nan yon kote kèlkonk se pa yon rekòmandasyon sa ye pou otan. Sèvis CCR&R se sèvis ki disponib pou tout fanmi, san yo pa gade sou revni wou.

2.         Sèvis CCR&R yo founi evalyasyon pou asistans gouvènemantal pou fanmi ki bezwen èd pou yo peye gadri. Posesis evalyasyon an gade kantite moun ki nan fanmi an, revni anyèl chak moun nan fanmi an an total (revni sou baz travay oubyen revni jeneral), epi ki rezon fanmi an genyen pou li nan nesesite yon gadri. Chak paran fèt pou yo al lekòl omwen 20 èdtan pa semèn. Revni fanmi an fèt pou li pi piti pase 150%fwa Nivo Federal pou Povrete a –sa a se yon pati nan gid Gouvènman Federal ak Gouvènman Eta a pou detèmine si yon timoun pare pou lal lekòl.  Fanmi ki elijib yo se fanmi yo voye yo bay Eta a pou yo ranpli yon aplikasyon an liny.  Apre sa yo mete yo sou yon lis jiskaske fon yo vin disponib. Si pandan posesis evalyasyon an yo vin wè fanmi an elijib pou lòt pwogram asistans pou prepare timoun nan/yo pou lekòl, yo va enfòme paran an/yo epi yo ap refere yo bay pwogram sa yo.  Timoun abityèlman konn elijib pou pwogram tankou Head Start ak Early Head Start tou. Yo konn elijib tou pou pwogram tankou Pwogram Voluntary Pre-Kindergarten (VPK) pou timoun ki gen 4 an.  Si fanmi an se yon fanmi yo detèmine ki an riks, fanmi an kab elijib pou asistans finansye atravè TANF ak pwogram pou Sèvis pou Pwoteksyon Timoun yo Refere pou Gadri.

3.         Dabitid, Sèvis CCR&R yo adrese kesyon ki gen rapò dirèk ak lis pou gadri pou timoun oubyen koze ki gen pou wè ak peman pou sèvis ki gen rapò ak mete timoun nan ann eta pou li al lekòl. Menm jan an tou pwogram sa a voye je sou domèn ki founi sipò—menm si se endirèkteman—pou byennèt jeneral timoun. Kidonk, yo refere fanmi yo bay sèvis sosyal ki apwopriye pou yo a oubyen òganizasyon kominotè ki kab bay yo sèvis yo bezwen an, ouswa asistans yo bezwen lè yo bay enfòmasyon yo mande yo a, kit se pa telefòn, kit se pa imèl oubyen echanj pa tèks pandan posesis evalyasyon an. Sèvis CCR&R yo bay fanmi èd tou lè yo razè serye yo konekte yo ak rezo pwogram yo kab elijib pou yo a, tankou,  Depatman Timoun ak Fanmi

(Pwogram SNAP la (Food Stamps)) oubyen pwogram tankou Meals on Wheels,  menm jan an tou yo kapab itilize rabè yo fè sou taks fanmi an ap peye a tankou Earned Income Tax Credits (EITC).  Nan bay y ap bay fanmi yo enfòmasyon ak resous, CCR&R founi enfòmasyon pou fanmi ki depase kesyon fè jenn timoun jwenn aksè yon bon edikasyon lekòl ki solid epi li ede yo vin granmoun ki pwodiktif e ki gen sans responsablite.

 

 

Aldington Murray, – Manadjè Resous pou gadri epi moun k ap voye moun kot espesyalis 211-Broward moun, se li tou ki anchaj pou fòmasyon staf (Se Eta a ki sipoze lisansye yo) asire kalite sèvis la, epi pou yo bay asistans nan preparasyon done yo pou yo kab voye rapò bay moun k ap sibvansyone nou yo—Kowalisyon Mete Timoun Lekòl bonè nan Broward County.

Moun kab kontakte Sèvis CCR&R nan Broward County pa telefòn oswa pa imèl. Kliyan yo dwe telefone nan 211 pou yo kab konekte yo ak Depatman CC&R la. Daprè lalwa epi daprè règleman Biwo Federal la sou Mete Timoun Lekòl Bonè, sèvis la dwe gratis epi li dwe konfidansyèl. Sèvis CC&R la pa founi Homeland Security ak Biwo Cherif Broward la okenn enfòmasyon sou moun. Sèvis CC&R la se yon sèvis ki okipe l de gadri pou timoun epi sipòte fanmi.  Si moun nan pa pale angle natif natal, li kab benefisye de sèvis tradiksyon ki genyen nan 211-Broward la.

 

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward Special Needs and Behavioral Health | 2-1-1 Broward

The 2-1-1 Hotline is Broward’s single source for information and referrals for children with behavioral health needs and disabilities. The hotline’s specialized staff focuses on helping parents, caregivers, agencies, and medical practitioners who serve the needs of children, find programming, support and hope. A case management component is also available for families in need of assistance accessing and navigating the special needs and behavioral health system of care.

Capacity Building
Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.
Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Other CSC-Funded Community Initiatives
Community Builders| Children's Services Council of Broward County

Improving Lives Through Collective Impact through the Broward County Children’s Strategic Plan

Health & Safety Initiatives
Cribs for Kids | Broward Healthy Start Coalition, Inc.

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. In 2005, the AAP restated that co-sleeping is a growing concern and recommended that infants not share a bed during sleep.

Capacity Building
CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Health & Safety Initiatives
Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.
Task Force members create a culture throughout Broward County that infuses drowning prevention methodologies, practices, and messages throughout the community, directly impacting families with young children by:

The Faces of CSC

The impact Future Prep had on Sarah fomented her desire to give back to her community. Today, she is a Counselor for Memorial’s CSC-funded Youth Force program, helping other young people gain confidence and determine their own path for the future.
This program has touched me and made a difference in my life.
Thanks to the Children’s Services Council and the YMCA of Broward County, students have an opportunity to give a voice to issues that are important to them.