Konesans sosyal ak konesans sou santiman moun se yon bon bagay li ye pou ekonomi an

May 24, 2018
Employment & Economic Development
News

Yon atik Knellee Bisram, yon Anseyan konsyans ki sousye ki sètifye, epi ki fondatris AHAM Education Inc. ekri

Gen yon tandans ki an vòg sèjousi Ozetazini epi toupatou nan lemonn pou edike “yon timoun o konplè”. Manmanevidans ki alapòte montre avantaj moun jwenn nan pwogram konesans sosyal ak konesans sou santiman moun kontribye anpil nan kesyon pou moun aksepte envesti nan pwogram nan lekòl  yo menm ak atelye devlopman pwofesyonèl  ki konsantre sou kesyon edike kè timoun nan ak nanm li kòm yon fonnman sosyal, yon fonnman mantal epi sante emosyonèl.

Dapre Kolaborasyon pou Ansèyman Akademik, Ansèyman Sosyal, ak Ansèyman Emosyonèl (CASEL) Ansèyman sosyal ak ansèyman emosyonèl se yon domèn ki kouvri tout yon seri pratik, estrateji ak zouti ki ede yon moun konprann tèt li, ede yon moun gen metriz tèt li, ede moun konprann lasosyete, aprann moun kouman pou yo fè zanmi, epi ki jan pou yo pran bon desizyon. Pwogram SEL yo gen tandans pou yo enkòpore etid sou konsyans ki sousye, entèlijans emosyonèl, ak lòt ladrès sosyal ak ladrès mantal, ki  diferan, men ki kab konplete, sa yo rele Sipò ak Entèvansyon nan Konpòtman Pozitif (PBIS).

Etan yon pati nan CASEL’s Inisyativ Distri k ap Kolabore yo, uit nan pi gwo  distri eskolè e ki gen plis divèsite nan popilasyon yo nan Peyi Etazini brandi labanyè a nan enplimantasyon pwogram SEL solid ki baze sou evidans  e ki ap travay pou ogmante kantite moun ki ap remèt plis nan fakilte. Yon pwogram.

k ap amelyore ladrès sosyal ak ladrès emosyonèl, k ap amelyore atitid moun anvè tèt yo. Se yon pwogram ki ap amelyore atitid anvè lòt moun, epi anvè lekòl, Yon pwogram tou k ap enspire moun gen bon konpòtman nan saldeklas, redui kantite elèv k ap koule, fè gen mwens poblèm konduit, epi mwens poblèm emosyonèl. Tou resamman Miami-Dade County te sipòte yon pwojè pilòt pou ofri yon fòmasyon ki chita sou rediksyon tèt chache nan kontèks Metòd Konsyans ki Sousye a pou tout pofesè lekòl.

Malgre tout evidans newolojik, evidans kognitif, ak evidans sou konpòtman ki sipòte nesesite pou jèn moun aprann teknik fon kè ak panse yo an menm tan y ap aprann abc, nou kontinye ap jwenn anpil rezistans pou nou fè yon pwogram SEL kon sa tounen yon pwogram yo adopte nan tout distri lekòl yo oubyen onivo yon lekòl ann antye. Sa k yon pati nan pwoblèm nan sèke yo plis pwogram SEL yo tankou pwogram sante mantal ki vin dèyè nèt epi apre pwogram akademik yo.

Li nesesè pou nou ki paran, ki edikatè, lidè nan kominote a ki pran angajman nou nan SÈL pou nou gade aspè ekonomik lan bay administratè lekòl yo ak dirijan politik lokal yo. Alontèm, enpak pèfòmans pozitif pwogram SÈL la ak kapasite moun epi eleman enpòtan pou pwodiktivite ak anplwa ki ap mennen nan yon bon revni anyèl.

Nou pa bezwen al chache pi lwen pase konpayi tankou Google, SAP, AIG, JPMorgan Chase ak ekip baskèt bòl nou an Miami Heat,  ki ap envesti nan entèlijans emosyonèl ak yon konsyans ki sousye ki chita sou lidèchip ak pwogram pou anplwaye ki parèy ak sa paske yo wè trè byen sa ap ede yo antre lajan. Dirijan mezon komèsyal yo jwenn mesaj la: estabilite mantal ak estabilite emosyonèl se kab faktè ki pi enpòtan nan pi bèl pèfòmans ak reyisit. Se pou menm rezon sa a gouvènman Bhutan nan mete kè kontan kò eleman prensipal nan jan yo mezire devlopman ekonomik, gouvènman sa ranplase revni anyèl peyi a ak kantite kè kontan ki gen nan peyi a kòm pi gwo endikatè pou pwogrè ekonomik ak byennèt sosyal nan peyi a.

Si n ap prepare jèn nou yo tout bon vre pou yo kontribye nan yon fason pozitif nan ekonomi an, SEL ta sipoze nan mitan estrateji edikatif nou, men li pa ta dwe yon bagay yo ajoute nan pwogram akademik nou yo. Soti nan matènèl rive nan reto diferan enstitisyon kapab fè chanjman sa a pou kont yo epi piti piti nan limit resous yo. Men kèk sijesyon:

  1. Envesti nan staf/ pwofesè – Mete pwogram ki adekwa a dispozisyon yo ak pwogram fòmasyon SEL ki apwofondi pou bay yo ekipman pou yo fòme yon modèl prezans yon konsyan ki sousye ak yon entèlijans emosyonèl kit yo nan klas la kit yo pa nan klas la.
  2. Mete pwogram SEL la kòm yon pati kilti lekòl la – Pran 3 moman de rekèyman nan kòmansman jounen lekòl la epi nan fen jounen lekòl la, epi pandan jounen an nan opalè lekòl la. Ap gen modil SEL ki ap fè pati de pwogram eskolè a (Spò, Syans sosyal, Ijèn, Biyoloji, Syans anviwonman); se pou yo rekonpanse moun ki fè bagay ki montre li gen bon kè. Se pou yo ranplase lè pou pinisyon yo ak sesyon pou moun reflechi epi pou yo ap kontanple bagay ki bon. Fòme etidyan yo pou yo gen yon konsyans ki sousye de elèv parèy yo nan kad yon program apre lekòl.’
  3. Kreye yon atmosfè SEL – Mete yon sal apa kote pwofesè yo ak elèv yo kab chita volontèman pou yo chita ansanm pou yo medite ansanm epi pratike nenpòt lòt metòd pou refleksyon yo menm yo chwazi.
  4. Bay aktivite priyorite – aktivite espòtif ankouraje bon rezilta akademik, devlopman sosyal ak devlopman emosyonèl. Enplimante yon rekreyasyon nan maten epi nan aprèmidi, oubyen mete yon pati nan lè manje a apa pou gen aktivite pou detant pou pofesè ak elèv. Se pou yo fè yon joune espòtif chak twa mwa kote ap gen kou yoga, Taytchi.
  5. Ankouraje paran yo patisipe – se pou yo ofri atelye konsyans ki sousye pou paran yo oubyen mete resous nan kominote a ouswa ki sou entènèt pou kontinye aktivite SEL yo lakay epi ankouraje kesyon lekòl yo lakay.
  6. Jwenn fason estratejik pou nou mezire enpak – Sèvi ak enstriman sondaj SEL ki baze sou evidans pou kenbe dokiman sou chanjman ak pèfòmans, konpòtman ak sante pou yo sèvi kòm baz demann pou finansman gras ak pati prenant yo ki ap envesti.

Knellee Bisram se yon konsiltan, li se yon anseyan konsyans ki sousye ki sètifye epi li fonde AHAM Education Inc., yon inisyativ envestisman sosyal ki ap bay 1milyon moun jarèt gras ak yon pwogram konsyans ki sousye ki chita sou evidans ak rezilyans emosyonèl vè 2025. Pou plis detay al sou sit sa a www.ahameducation.org.

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward
2-1-1 or 954-537-0211

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

2-1-1 Broward Special Needs and Behavioral Health | 2-1-1 Broward
2-1-1 or 954-537-0211

The 2-1-1 Hotline is Broward’s single source for information and referrals for children with behavioral health needs and disabilities. The hotline’s specialized staff focuses on helping parents, caregivers, agencies, and medical practitioners who serve the needs of children, find programming, support and hope. A case management component is also available for families in need of assistance accessing and navigating the special needs and behavioral health system of care.

Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.
Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Community Builders| Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

Improving Lives Through Collective Impact through the Broward County Children’s Strategic Plan

Cribs for Kids | Broward Healthy Start Coalition, Inc.
954-567- 9753

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. In 2005, the AAP restated that co-sleeping is a growing concern and recommended that infants not share a bed during sleep.

CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County
954-467-4700

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.
Task Force members create a culture throughout Broward County that infuses drowning prevention methodologies, practices, and messages throughout the community, directly impacting families with young children by:

The Faces of CSC

The impact Future Prep had on Sarah fomented her desire to give back to her community. Today, she is a Counselor for Memorial’s CSC-funded Youth Force program, helping other young people gain confidence and determine their own path for the future.
This program has touched me and made a difference in my life.
Thanks to the Children’s Services Council and the YMCA of Broward County, students have an opportunity to give a voice to issues that are important to them.
Close