Kouman pou n ede ti fi nan trajè pou yo dekouvri tèt yo

June 13, 2018
Family Support
News

Se Katie Chwalik, PR & Espesyalis pou Bòn Reprezantasyon Janèt yo nan Sid Florid ki ekri atik sa a

 

Tout sa kòmanse ak ou menm: Paran, Pitit fi, epi yon Avni

Depi ki lè ou te gen chans pou w te pale ak pitit fi w la? Kouman li ye?  Rapò paran ak pitit fi yo se yon rapò ki enpòtan anpil pou ede pitit fi yo devlope valè sosyal ak karakteristik ki ap gide yo nan lavi. Ki sa w ka fè pou w bay pitit fi w la sipò epi pou w ede l reyisi nan monn sa a ki ap chanje tout tan an?

Biwo Nasyonal pou Resansman pou Sante Timoun ak Biwo Nasyonal pou Evalye Pwogrè nan Edikasyon epi Mouvman Janèt yo Ozetazini sèvi ak enfòmasyon ki sot nan Biwo Resansman Nasyonal la. (NAEP) pou yo analize enfòmasyon sou sante ak byennèt ti fi yo an Florid. Men kèk nan chif sa yo:

•          An 2007, Florid te nan 36èm plas pami Eta yo nan peyi isit pou byennèt tifi yo—an 2017, Florid tonbe nan 39èm plas.

•          26 pousan ti fi ki gen ant 12 a 17 an pap patisipe nan sèvis kominotè oubyen travay volontè. Chif sa a se yon chif ki rive 42 pousan pi wo mwayèn nasyonal la, epi se yon chif ki ogmante 30 fwa pi plis pase sa li te ye an 2007.

•          Kantite ti fi ki gen laj 6-17 an k ap patisipe nan aktivite ki òganize se yon bagay ki diminye pa 6 pousan an 2007.

Malgre chif sa yo se chif ki bay kè sote, sa ki pi enpòtan an se pou nou sonje done sa yo pap predi “desten” ti fi sa yo. Paran yo kapab ede pitit fi yo devlope teknik ak abilite ki ap ede yo reyisi nan lavi. Daprè rechèch ki fèt, teknik sa yo ak abilite yo enkli:

1.         Yon sans de kilès ou ye

2.         Bon relasyon ak lòt moun

3.         Valè sosyal ki pozitif

4.         Toujou pare pou fè fas ak defi

5.         Rezoud pwoblèm onivo kominote

Ankouraje ti fi a pou l gen yon atitid pou l “Travay ann ekip” menm lakay li

Aktivite espòtif ann ekip se bon aktivite pou ede pitit fi w la travay ak lòt jenn moun laj li. Men atmosfè yon ekip se bagay ki kapab kòmanse lakay. Bay piti fi w la ti travay pou l fè nan kay la, kit se chak jou, kit se pa semèn, oubyen pa mwa, sa kab ede ti fi a santi li ap bay kout men nan yon efò ki gen anpil enpòtans. Daprè Sikològ pou Devlopman pou Janèt yo Madam Andrea Bastiani Archibald, Ph. D. :“Se nan fanmi l ti fi a ap premye santi li se manm yon ekip.”

“Lè w bay pitit fi w kèk travay pou l fè nan kay la sa kab ede l rekonèt epi apresye wòl pa li nan fanmi a epi jan li gen valè nan fanmi an- espesyalman si w kòmanse ba l fè ti travay depi nan piti.” Li pa janm twò ta pou w montre timoun sans responsablite epi travay ann ekip nan kay la.

Alafen, l ap vle pou l gen plis libète. Pwofite okazyon an lè sa pou w pale avè l sou sa l vle yo: li kab vle ale nan yon konsè ak zanmi li, oubyen yon jou li kab vle prete machin nan. Raple jan sa enpòtan pou l fini travay li gen pou l fè nan kay la, epi jan fanmi an konte sou li pou l fè pòsyon travay pa li. Kon sa, ou kab montre li kouman l ap oblije demontre premyèman kouman l se yon moun ki pran responsablite li o serye.

Ankouraje pitit ou pou l endepandan epi pou l gen pèsonalite pa li

E menm jan sa enpòtan pou aprann travay an ekip sa enpòtan tou pou aprann fonksyone pou kont li. Timoun ki gen abitid travay pou kont yo travay byen lekòl, yo pi pa fasil pran presyon nan men lòt zanmi pou yo fè yon bagay si yo konnen sa y ap fè a pa bon. Timoun sa yo tou gen plis posiblite pou yo gen yon karyè, epi an jeneral yo konn kouman pou yo okipe tèt byen epi ak kè kontan. Men sa Dr. Archibald di “An verite, kwake, lè w bay pitit fi w libète ak endepandans ki mache ak laj li, l ap gen meyè chans pou l vin yon jèn demwazèl ki kab kanpe sou de pye li epi pou l gen siksè nan nenpòt karyè oubyen jan l ta deside viv lavi li.”

Kèlkeswa laj pitit fi w la, gen plizyè bagay senp ou kab ofri l ki kab bay konfidans li yon boustè ofiramezi. Kit se kite ou kite l prepare lench li pou kont li, kit se kite ou kite l nan kay la pou kont li pandan w kouri al fè yon komisyon, oubyen kit ou kite l negosye a ki lè l pral dòmi, gen anpil fason ti jèn fi kab eseye jwenn plis libète nan nenpòt etap nan adolesans yo.

Ede l dekouvri pasyon li

Nenpòt nan esperyans sa yo kab ede yon ti jèn fi vin pi kwè nan tèt li epi sa kab fè l kòmanse gen anbisyon tou: Si l nan yon ekip foutbòl, si yo ba l jwe yon wòl nan yon pyès teyat nan lekòl la, si yo espoze yon penti li nan yon konpetisyon travay atis. Sa yo kab ede l nan travay lekòl li epi nan sa l pral aprann pi devan. Asire w li gen yon dizon nan aktivite li antre ladan yo, kon sa l ap gen otonomi li ak kapasite pou l esprime tèt li. Men sa Dr. Archibald di: “Se vre ou kab yon ti jan dezapwente si w te renmen danse balè oubyen jwe piano lè w te piti epi sa pa enterese pitit fi w la, men sa enpòtan pou w rekonèt sa epi pou w apresye jan pèsonalite li pa menm ak pa w epi sa l renmen pa menm ak sa w renmen.”

Ankouraje l pou l eseye nouvo bagay epi ankouraje l poze w kesyon li genyen. Ki sa l renmen nan nouvo aktivite l ap fè a? Epi veye pou wè si gen chanjman nan jan l te enterese a, pale ak antrenè a oubyen moun k ap dirije a. Ki sa ou kab fè pou w ede l ? Sa k pi bon nan pwogram apre lekòl yo se pakou w ap fè ak pitit ou pou nou rive dekouvri kèk nouvo bagay ansanm.

Ede pitit ou dekouvri ki moun li ye epi sa l kab fè depi nan bonè, sa ap ede l reyisi nan lavi li. Pran yon ti tan pou w fè ti pale avè l, chèche konnen sa ki enterese l, epi ede l jwenn sa ki ba l plis satisfaksyon.

 

 

Katie Chwalik se yon ansyen pofesè nan St. Lucie ak Palm Beach epi yon PR & Brand Specialist pou Janèt ki nan zòn Sidès Florid. Si w bezwen plis ransèyman sou kouman ou menm ak pitit fi sou kab antre nan Janèt nan Sidès Florid For more information on how you or your daughter can get involved with Girl Scouts of Southeast Florida, vial sou sit sa a www.gssef.org

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected