Kouman pou n ede ti fi nan trajè pou yo dekouvri tèt yo

June 13, 2018
Family Support
News

Se Katie Chwalik, PR & Espesyalis pou Bòn Reprezantasyon Janèt yo nan Sid Florid ki ekri atik sa a

 

Tout sa kòmanse ak ou menm: Paran, Pitit fi, epi yon Avni

Depi ki lè ou te gen chans pou w te pale ak pitit fi w la? Kouman li ye?  Rapò paran ak pitit fi yo se yon rapò ki enpòtan anpil pou ede pitit fi yo devlope valè sosyal ak karakteristik ki ap gide yo nan lavi. Ki sa w ka fè pou w bay pitit fi w la sipò epi pou w ede l reyisi nan monn sa a ki ap chanje tout tan an?

Biwo Nasyonal pou Resansman pou Sante Timoun ak Biwo Nasyonal pou Evalye Pwogrè nan Edikasyon epi Mouvman Janèt yo Ozetazini sèvi ak enfòmasyon ki sot nan Biwo Resansman Nasyonal la. (NAEP) pou yo analize enfòmasyon sou sante ak byennèt ti fi yo an Florid. Men kèk nan chif sa yo:

•          An 2007, Florid te nan 36èm plas pami Eta yo nan peyi isit pou byennèt tifi yo—an 2017, Florid tonbe nan 39èm plas.

•          26 pousan ti fi ki gen ant 12 a 17 an pap patisipe nan sèvis kominotè oubyen travay volontè. Chif sa a se yon chif ki rive 42 pousan pi wo mwayèn nasyonal la, epi se yon chif ki ogmante 30 fwa pi plis pase sa li te ye an 2007.

•          Kantite ti fi ki gen laj 6-17 an k ap patisipe nan aktivite ki òganize se yon bagay ki diminye pa 6 pousan an 2007.

Malgre chif sa yo se chif ki bay kè sote, sa ki pi enpòtan an se pou nou sonje done sa yo pap predi “desten” ti fi sa yo. Paran yo kapab ede pitit fi yo devlope teknik ak abilite ki ap ede yo reyisi nan lavi. Daprè rechèch ki fèt, teknik sa yo ak abilite yo enkli:

1.         Yon sans de kilès ou ye

2.         Bon relasyon ak lòt moun

3.         Valè sosyal ki pozitif

4.         Toujou pare pou fè fas ak defi

5.         Rezoud pwoblèm onivo kominote

Ankouraje ti fi a pou l gen yon atitid pou l “Travay ann ekip” menm lakay li

Aktivite espòtif ann ekip se bon aktivite pou ede pitit fi w la travay ak lòt jenn moun laj li. Men atmosfè yon ekip se bagay ki kapab kòmanse lakay. Bay piti fi w la ti travay pou l fè nan kay la, kit se chak jou, kit se pa semèn, oubyen pa mwa, sa kab ede ti fi a santi li ap bay kout men nan yon efò ki gen anpil enpòtans. Daprè Sikològ pou Devlopman pou Janèt yo Madam Andrea Bastiani Archibald, Ph. D. :“Se nan fanmi l ti fi a ap premye santi li se manm yon ekip.”

“Lè w bay pitit fi w kèk travay pou l fè nan kay la sa kab ede l rekonèt epi apresye wòl pa li nan fanmi a epi jan li gen valè nan fanmi an- espesyalman si w kòmanse ba l fè ti travay depi nan piti.” Li pa janm twò ta pou w montre timoun sans responsablite epi travay ann ekip nan kay la.

Alafen, l ap vle pou l gen plis libète. Pwofite okazyon an lè sa pou w pale avè l sou sa l vle yo: li kab vle ale nan yon konsè ak zanmi li, oubyen yon jou li kab vle prete machin nan. Raple jan sa enpòtan pou l fini travay li gen pou l fè nan kay la, epi jan fanmi an konte sou li pou l fè pòsyon travay pa li. Kon sa, ou kab montre li kouman l ap oblije demontre premyèman kouman l se yon moun ki pran responsablite li o serye.

Ankouraje pitit ou pou l endepandan epi pou l gen pèsonalite pa li

E menm jan sa enpòtan pou aprann travay an ekip sa enpòtan tou pou aprann fonksyone pou kont li. Timoun ki gen abitid travay pou kont yo travay byen lekòl, yo pi pa fasil pran presyon nan men lòt zanmi pou yo fè yon bagay si yo konnen sa y ap fè a pa bon. Timoun sa yo tou gen plis posiblite pou yo gen yon karyè, epi an jeneral yo konn kouman pou yo okipe tèt byen epi ak kè kontan. Men sa Dr. Archibald di “An verite, kwake, lè w bay pitit fi w libète ak endepandans ki mache ak laj li, l ap gen meyè chans pou l vin yon jèn demwazèl ki kab kanpe sou de pye li epi pou l gen siksè nan nenpòt karyè oubyen jan l ta deside viv lavi li.”

Kèlkeswa laj pitit fi w la, gen plizyè bagay senp ou kab ofri l ki kab bay konfidans li yon boustè ofiramezi. Kit se kite ou kite l prepare lench li pou kont li, kit se kite ou kite l nan kay la pou kont li pandan w kouri al fè yon komisyon, oubyen kit ou kite l negosye a ki lè l pral dòmi, gen anpil fason ti jèn fi kab eseye jwenn plis libète nan nenpòt etap nan adolesans yo.

Ede l dekouvri pasyon li

Nenpòt nan esperyans sa yo kab ede yon ti jèn fi vin pi kwè nan tèt li epi sa kab fè l kòmanse gen anbisyon tou: Si l nan yon ekip foutbòl, si yo ba l jwe yon wòl nan yon pyès teyat nan lekòl la, si yo espoze yon penti li nan yon konpetisyon travay atis. Sa yo kab ede l nan travay lekòl li epi nan sa l pral aprann pi devan. Asire w li gen yon dizon nan aktivite li antre ladan yo, kon sa l ap gen otonomi li ak kapasite pou l esprime tèt li. Men sa Dr. Archibald di: “Se vre ou kab yon ti jan dezapwente si w te renmen danse balè oubyen jwe piano lè w te piti epi sa pa enterese pitit fi w la, men sa enpòtan pou w rekonèt sa epi pou w apresye jan pèsonalite li pa menm ak pa w epi sa l renmen pa menm ak sa w renmen.”

Ankouraje l pou l eseye nouvo bagay epi ankouraje l poze w kesyon li genyen. Ki sa l renmen nan nouvo aktivite l ap fè a? Epi veye pou wè si gen chanjman nan jan l te enterese a, pale ak antrenè a oubyen moun k ap dirije a. Ki sa ou kab fè pou w ede l ? Sa k pi bon nan pwogram apre lekòl yo se pakou w ap fè ak pitit ou pou nou rive dekouvri kèk nouvo bagay ansanm.

Ede pitit ou dekouvri ki moun li ye epi sa l kab fè depi nan bonè, sa ap ede l reyisi nan lavi li. Pran yon ti tan pou w fè ti pale avè l, chèche konnen sa ki enterese l, epi ede l jwenn sa ki ba l plis satisfaksyon.

 

 

Katie Chwalik se yon ansyen pofesè nan St. Lucie ak Palm Beach epi yon PR & Brand Specialist pou Janèt ki nan zòn Sidès Florid. Si w bezwen plis ransèyman sou kouman ou menm ak pitit fi sou kab antre nan Janèt nan Sidès Florid For more information on how you or your daughter can get involved with Girl Scouts of Southeast Florida, vial sou sit sa a www.gssef.org

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward Special Needs and Behavioral Health | 2-1-1 Broward

The 2-1-1 Hotline is Broward’s single source for information and referrals for children with behavioral health needs and disabilities. The hotline’s specialized staff focuses on helping parents, caregivers, agencies, and medical practitioners who serve the needs of children, find programming, support and hope. A case management component is also available for families in need of assistance accessing and navigating the special needs and behavioral health system of care.

Capacity Building
Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.
Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Other CSC-Funded Community Initiatives
Community Builders| Children's Services Council of Broward County

Improving Lives Through Collective Impact through the Broward County Children’s Strategic Plan

Health & Safety Initiatives
Cribs for Kids | Broward Healthy Start Coalition, Inc.

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. In 2005, the AAP restated that co-sleeping is a growing concern and recommended that infants not share a bed during sleep.

Capacity Building
CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Health & Safety Initiatives
Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.
Task Force members create a culture throughout Broward County that infuses drowning prevention methodologies, practices, and messages throughout the community, directly impacting families with young children by:

The Faces of CSC

The impact Future Prep had on Sarah fomented her desire to give back to her community. Today, she is a Counselor for Memorial’s CSC-funded Youth Force program, helping other young people gain confidence and determine their own path for the future.
This program has touched me and made a difference in my life.
Thanks to the Children’s Services Council and the YMCA of Broward County, students have an opportunity to give a voice to issues that are important to them.