May 18, 2021
Education
Family Support
Basic Needs
alarm keypad with numbers

Barbara Markley, Prezidan Adjwen Komite Pwoteksyon Kont Revolvè pou òganizasyon League of Women Voters of Broward

Lè nou sere revolvè nou anba kle lakay nou, sa anpeche moun touye moun ak bal pa aksidan, sa fè gen mwens krim, sa fè gen mwens risk pou moun touye tèt yo – o rezime, sa sove vi moun. Nan peyi Etazini, gen 4,6 bilyon timoun ki rete nan kay kote gen revolvè ki pa klete nan bifèt epi gen 75% ti jèn jan ti jèn fi ki touye tèt yo ak yon revolvè nan kay yo rete a. An Florid, yon timoun pran bal an mwayèn chak 17 èdtan epi yon moun vòlè yon revolvè chak 26 minit e yo sèvi ak revolvè sa a pou yo komèt yon krim. Pi fò revolvè sa yo se nan machin yo vòlè yo. E sa ki etonan, yo vòlè 18000 revolvè moun Florid nan yon peryòd 3 an. Sa fè Eta Florid twazyèm Eta kote yo vòlè plis revolvè nan peyi a. Yon grenn revolvè yo vòlè kapab kreye yon grenn aksyon ki bay yon seri konsekans lanmò ak destriksyon pandan plizyè ane pi devan. Kòm egzanp gen yon ensidan ki rive sa pa gen twò lontan nan Oklaoma kote yon mesye mouri anba bal yon revolvè yo te vòlè jis Luizyàn depi 6 an, yon distans plis pase 1448 kilomèt.

Sa klè lè moun klete revolvè sa ka sove vi moun, sa ka redui Krim anpil anpil. Met sou sa, vyolans ki fèt ak revolvè koute moun Florid 14 milya dola chak ane sou fòm depans medikal, salè moun pèdi, depans pou plis sekirite, eksetera. Sa enpòtan anpil pou chak moun jwe yon pati nan redui vyolans ki fèt ak revolvè. Menm jan ak òganizasyon MADD ki di: “pa bwè bweson dèyè volan machin”, nou bezwen chanje koze a epi bay tout moun pouvwa pou yo lite pou pwoteksyon kont revolvè nan kominote pa nou an.

Ane pase, te gen 400.000 moun ki mouri anba bal nan peyi Etazini ; sa se chif ki pi wo pandan prèske 50 ane, e de tyè (2/3) nan lanmò sa yo se moun ki touye tèt yo. Moun achte revolvè pou pwoteksyon men lè w gen revolvè nan kay ou sa kab fè gen plis danje pou ou menm ak fanmi w. Rezon ki fè sa sèke, pandan nivo krim ki fèt ak vyolans rete yon wotè ki pa janm chanje, suisid ap ogmante nan peyi Etazini nan tout kategori moun nan popilasyon an. Afè moun kapab jwenn revolvè tou chaje byen fasil la rann kriz la pi mal toujou. Plizyè etid ki fèt montre desizyon yon moun pran pou li touye tèt li se yon desizyon ki fèt bridsoukou, pafwa desizyon an fèt nan yon ti moman tou kout tankou 5 minit kon sa. Epi tou plizyè etid montre, sou 10 moun ki rete vivan apre yo fin eseye touye tèt yo, gen 9 ki pap janm eseye ankò—men itilizasyon revolvè se metòd ki kapab touye plis moun e lepli souvan se metòd ki touye plis moun. Yon bagay ki pote moun a reflechi sèke yon kay ki gen yon revolvè twa fwa pi fasil pou yon moun touye tèt li ladan l pase yon kay ki pa gen yon revolvè.

Pou fini, FBI fè yon etid sou koze moun k ap tire nan lekòl yo, men sa rezilta a bay: sou 10 ka fiziyad, gen 7 ladan yo moun nan jwenn zam nan lakay li oswa kay yon fanmi.

Kòm konklizyon, lè nou sere revolvè nou anba kle lakay nou, sa anpeche aksidan, sa anpeche moun touye tèt yo epi sa anpeche vòl. Met sou sa, moun pa ta dwe janm kite revolvè nan machin san yo pa klete yo nan yon kòf ki fèt pou sa. Se meyè bagay ou kapab fè epi vi ou sove a gen dwa vi pa w—oswa vi pitit ou.

 Barbara Markley se yon avoka, yon moun k ap fè sansibilizasyon pou pwoteksyon kont zam, epi li se Prezidan Adjwen Komite Pwoteksyon Kont Revolvè pou òganizasyon League of Women Voters of Broward. Li se youn nan dirijan yon òganizasyon ki rele Broward Coalition for Prevention of Suicide Lethal Means Task Force epi gras a pozisyon li, li se yon manm konsèy administrasyon branch Akademi Ameriken pou Pedyatri an Florid.

Òganizasyon League of Women Voters la se yon òganizasyon kominotè ki pa afilye ak okenn pati politik, ki travay pou amelyore gouvènman an epi pou ede sitwayen pran pa nan desizyon ki kab afekte vi yo. Lig sa a se yon òganizasyon a baz popilè ki travay nan nivo lokal, nan nivo Eta a epi nan nivo nasyonal; epi ane sa a l ap fete 100yèm anivèsè li. Si w bezwen plis ransèyman sou lig la, ale sou sit entènèt www. lwvbroward.org.

Si w ta renmen ransèyman sou pogram ki rele Lock it Up! la (Klete zam ou!), oubyen tou si w ta renmen mande yon prezantasyon, oswa ou ta renmen resevwa kle ak bwochi pou revolvè, ou te mèt ekri nou nan imel sa a gunsafety@ lwvbroward.org oswa rele nou nan nimewo telefòn 954-546-4484. Gade anons sèvis piblik sa a pogram Lock it Up! pibliye: https://www.youtube.com/ watch?v=N450qjRESBo&feature=youtu.be

Share this post

LÈ NOU SERE REVOLVÈ ANBA KLE SA SOVE VI MOUN

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy, and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected