News

Se Rachel Alexander - Safe Sleep Program Manager, Healthy Mothers Healthy Babies Coalition of Broward County

 

Nitrisyon, devlopman sèvo, swen de baz ak devlopman lespri timoun se kèk pami yon lis sijè long pou moun konsidere lè y ap okipe yon tibebe ki fèk fèt. Koze dòmi a se yon lòt koze moun soulve lè yon timoun fèk fèt. Chak fwa nou limen yon televizyon, se pa de imaj ki pa pase deva figi nou, imaj paran ak timoun k ap dòmi sou zepòl yo, imaj timoun k ap dòmi nan bèso

ki gen kousen tout arebò yo kòm pwoteksyon epi nou wè timoun k ap dòmi nan kabann sou kote fanmi yo. Sitiyasyon sa yo se kèk nan sitiyasyon nou fè fas ak yo nan Kowalisyon ki pote non angle Healthy Mothers Healthy Babies Coalition nan Broward County. Se pa de enpòtan sa pa enpòtan pou mete tibebe dòmi pou kont yo, sou do epi nan yon bèso ki pa gen anyen ladan. Gen anpil rezon ki fè non sèlman nou oblije suiv règleman sa yo ak pitit nou, men tou pou nou gaye nouvèl sa a toupatou. 

Pou ki sa mwen oblije mete pitit mwen kouche sou do chak fwa l ap dòmi?

Gen plizyè rezon ki fè sa enpòtan pou mete tibebe dòmi sou do yo. Rezon ki pi enpòtan an se pou tibebe a kab reveye nan dòmi si ta gen yon pwoblèm. Yo rele sitiyasyon sa pwen kote yon tibebe dwe kapab leve nan dòmi. Lè yo met yon tibebe kouche sou vant li, men li ak pye li kore nan matla a epi tanperati kò li vin pi cho akòz de lestomak li, pye li ak tèt li yon jan bloke. Poutèt jan sa a yo mete tibebe a dòmi a, tibebe a dòmi pi di pase si l te kouche sou do li kote li ta pi lib pou l fè mouvman ak men li ak pye li. Gen kèk paran ak moun k ap pran swen timoun ki kab konsidere sa kòm yon avantaj, an reyalite sa kab pi danjere lè yon timoun ap dòmi di. Timoun nan kab pi vit pa reveye si l ta ap dòmi nan yon move pozisyon.

 Lòt rezon ki fè sa enpòtan pou met tibebe dòmi sou do gen pou wè ak pozisyon trache a ak ezofaj la. Trache a, oubyen kanal ki pèmèt li respire a, pèmèt timoun respire pi byen lè yo kouche sou do yo. Si tibebe a vomi, manje a oblije ale kont fòs pezantè pou l ta rive jwenn trache a, men kontrèman si tibebe a kouche sou lestomak li, manje ki sot nan ezofaj oswa nan gòj li, kab fasil travèse al nan kanal respirasyon li epi sa ap bouje kanal respirasyon tibebe a.

Sa k ap pase si tibebe m nan vire al sou vant li?

Si pitit ou ta vire sot sou do l al sou vant li, pa fatige w. Ou mèt kite l nan pozisyon sa a. Pa bliye pou w toujou mete tibebe kòmanse dòmi sou do li chak fwa ou mete l dòmi.

Sa yo di pou kousen ki anndan bèso yo, bèt boure ak ti jwèt pou yo jwe?

Anpil moun panse kousen ki sou pa anndan bèso a pwoteje timoun pou malè pa rive yo nan bèso a. An reyalite, kousen sa yo se danje. Lè tibebe met figi yo pre kèk bagay pandan yo nan dòmi, yo respire menm lè ki sot nan nen yo a oubyen CO2 a. Kòm tibebe pa gen kapasite pou yo leve nan dòmi lè yo gen yon pwoblèm, yo pi vit respire lè ki sot nan nen yo epi yo mouri pandan yo nan dòmi. Kousen ki sou pa anndan bèso a kòm pwoteksyon an pa nesesè epi li danjere. Se menm jan tou bèt boure, dra, zòrye ak tout lòt bagay ki kab deplase tankou chosèt, ti chapo, gan ki lage nan bèso timoun nan tout  se danje.

Ki sa espè yo di sou koze sa a?

An 1992 Akademi Pedyatri Ameriken rekòmande pou moun pwoteje tibebe lè y ap dòmi. An Oktòb 2016 Akademi Pedyatri Ameriken an fè yon pase men nan rekòmandasyon yo te fè yo. Yo ajoute enpòtans pou tibebe dòmi nan menm chanm ak moun k ap pran swen yo men pa nan menm kabann. Sa vle di mete timoun nan dòmi nan kabann pa li sou kote kabann paran li nan premye ane nan lavi li. Sa enpòtan pou paran ak moun k ap pran swen tibebe pou yo pa kouche nan menm kabann, sou menm sofa ak tibebe a pou pwoteksyon tibebe a. Malerezman, chak ane gen anpil aksidan ki fèt kote paran woule sou tibebe yo nan mitan lannuit epi lè yo leve yo wè timoun nan pap respire ankò. Nan dènye 10 an ki so pase yo, gen 163 tibebe ki mouri nan Broward County poutèt jan yo mete yo dòmi. Se bagay nou kab evite a san pou san.

Afè SIDS la ki sa l ye?

SIDS, se akwonèm pou mo angle sa yo Sudden Infant Death Syndrome ki vle di Sendwòm kote tibebe mouri sibit se sitou lè yon tibebe ki poko menm gen 1 an mouri mò sibit. Malgre SIDS se pa yon bagay moun kab evite, men gen fason pou redui posiblite pou yon timoun mouri kon sa. Rekòmandasyon yo fè pou redui posiblite SIDS se menm ak sa yo rekòmande pou evite tibebe mouri akòz jan yo mete yo dòmi. 

ABC yo se prensip debaz pou timoun dòmi an sekirite, se koze ki di poukisa, si yon moun ta mande kisa? Nan kontèks sa pou w fè pou pitit ou a byen pwotejevlè l ap pran ti repo epi lè l ap dòmi nan nuit. 

A: Pou kont li

B: Sou do li

C: Nan yon bèso

Suiv rekòmandasyon yo fè pi wo yo pou evite lanmò tibebe ki mouri nan dòmi. Si paran ak moun k ap pran swen timoun suiv twa premye konsèy yo bay sou kouman moun dwe met timoun dòmi ansanm ak rekòmandasyon Akademi Pedyatri Ameriken fè, sa kab evite plizyè mil lanmò timoun chak ane.

 

 

Finansman Òganizasyon “Healthy Mothers Healthy Babies” (Manman ki an sante Tibebe ki an sante), jwenn nan men òganizasyon “Children’s Services Council” ak kèk lòt patenè nan kominote a ap ofri nouvo ti bèso ak jwèt pou timoun jwe bay paran ak fanmi ki pa gen mwayen pou yo achte youn atravè pwogram ki rele “Cribs for Kids program” (Pwogram bèso pou timoun). Òganizasyon “Healthy Mothers Healthy Babies” (Manman ki an sante Tibebe ki an sante) nan Broward pran angajman pou l redui valè tibebe k ap mouri sibit. Pou yo fè sa y ap kore fanmi yo, y ap fanmi yo byen abòde kesyon swen paran bay timoun, y ap ede paran fè travay yo kòm paran, y ap bay paran yo fòmasyon epi y ap bay yo sipò. Si w bezwen plis ransèyman, rele nan 954-765-0550 oubyen kontakte nou sou sit wèb sa a www.hmhbbroward.org.

Share this post

Men kèk rekòmandasyon sou jan pou mete timoun dòmi nan premye ane yo fèt

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy, and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected