Men kèk rekòmandasyon sou jan pou mete timoun dòmi nan premye ane yo fèt

June 13, 2018
Health and Mental Care
News

Se Rachel Alexander - Safe Sleep Program Manager, Healthy Mothers Healthy Babies Coalition of Broward County

 

Nitrisyon, devlopman sèvo, swen de baz ak devlopman lespri timoun se kèk pami yon lis sijè long pou moun konsidere lè y ap okipe yon tibebe ki fèk fèt. Koze dòmi a se yon lòt koze moun soulve lè yon timoun fèk fèt. Chak fwa nou limen yon televizyon, se pa de imaj ki pa pase deva figi nou, imaj paran ak timoun k ap dòmi sou zepòl yo, imaj timoun k ap dòmi nan bèso

ki gen kousen tout arebò yo kòm pwoteksyon epi nou wè timoun k ap dòmi nan kabann sou kote fanmi yo. Sitiyasyon sa yo se kèk nan sitiyasyon nou fè fas ak yo nan Kowalisyon ki pote non angle Healthy Mothers Healthy Babies Coalition nan Broward County. Se pa de enpòtan sa pa enpòtan pou mete tibebe dòmi pou kont yo, sou do epi nan yon bèso ki pa gen anyen ladan. Gen anpil rezon ki fè non sèlman nou oblije suiv règleman sa yo ak pitit nou, men tou pou nou gaye nouvèl sa a toupatou. 

Pou ki sa mwen oblije mete pitit mwen kouche sou do chak fwa l ap dòmi?

Gen plizyè rezon ki fè sa enpòtan pou mete tibebe dòmi sou do yo. Rezon ki pi enpòtan an se pou tibebe a kab reveye nan dòmi si ta gen yon pwoblèm. Yo rele sitiyasyon sa pwen kote yon tibebe dwe kapab leve nan dòmi. Lè yo met yon tibebe kouche sou vant li, men li ak pye li kore nan matla a epi tanperati kò li vin pi cho akòz de lestomak li, pye li ak tèt li yon jan bloke. Poutèt jan sa a yo mete tibebe a dòmi a, tibebe a dòmi pi di pase si l te kouche sou do li kote li ta pi lib pou l fè mouvman ak men li ak pye li. Gen kèk paran ak moun k ap pran swen timoun ki kab konsidere sa kòm yon avantaj, an reyalite sa kab pi danjere lè yon timoun ap dòmi di. Timoun nan kab pi vit pa reveye si l ta ap dòmi nan yon move pozisyon.

 Lòt rezon ki fè sa enpòtan pou met tibebe dòmi sou do gen pou wè ak pozisyon trache a ak ezofaj la. Trache a, oubyen kanal ki pèmèt li respire a, pèmèt timoun respire pi byen lè yo kouche sou do yo. Si tibebe a vomi, manje a oblije ale kont fòs pezantè pou l ta rive jwenn trache a, men kontrèman si tibebe a kouche sou lestomak li, manje ki sot nan ezofaj oswa nan gòj li, kab fasil travèse al nan kanal respirasyon li epi sa ap bouje kanal respirasyon tibebe a.

Sa k ap pase si tibebe m nan vire al sou vant li?

Si pitit ou ta vire sot sou do l al sou vant li, pa fatige w. Ou mèt kite l nan pozisyon sa a. Pa bliye pou w toujou mete tibebe kòmanse dòmi sou do li chak fwa ou mete l dòmi.

Sa yo di pou kousen ki anndan bèso yo, bèt boure ak ti jwèt pou yo jwe?

Anpil moun panse kousen ki sou pa anndan bèso a pwoteje timoun pou malè pa rive yo nan bèso a. An reyalite, kousen sa yo se danje. Lè tibebe met figi yo pre kèk bagay pandan yo nan dòmi, yo respire menm lè ki sot nan nen yo a oubyen CO2 a. Kòm tibebe pa gen kapasite pou yo leve nan dòmi lè yo gen yon pwoblèm, yo pi vit respire lè ki sot nan nen yo epi yo mouri pandan yo nan dòmi. Kousen ki sou pa anndan bèso a kòm pwoteksyon an pa nesesè epi li danjere. Se menm jan tou bèt boure, dra, zòrye ak tout lòt bagay ki kab deplase tankou chosèt, ti chapo, gan ki lage nan bèso timoun nan tout  se danje.

Ki sa espè yo di sou koze sa a?

An 1992 Akademi Pedyatri Ameriken rekòmande pou moun pwoteje tibebe lè y ap dòmi. An Oktòb 2016 Akademi Pedyatri Ameriken an fè yon pase men nan rekòmandasyon yo te fè yo. Yo ajoute enpòtans pou tibebe dòmi nan menm chanm ak moun k ap pran swen yo men pa nan menm kabann. Sa vle di mete timoun nan dòmi nan kabann pa li sou kote kabann paran li nan premye ane nan lavi li. Sa enpòtan pou paran ak moun k ap pran swen tibebe pou yo pa kouche nan menm kabann, sou menm sofa ak tibebe a pou pwoteksyon tibebe a. Malerezman, chak ane gen anpil aksidan ki fèt kote paran woule sou tibebe yo nan mitan lannuit epi lè yo leve yo wè timoun nan pap respire ankò. Nan dènye 10 an ki so pase yo, gen 163 tibebe ki mouri nan Broward County poutèt jan yo mete yo dòmi. Se bagay nou kab evite a san pou san.

Afè SIDS la ki sa l ye?

SIDS, se akwonèm pou mo angle sa yo Sudden Infant Death Syndrome ki vle di Sendwòm kote tibebe mouri sibit se sitou lè yon tibebe ki poko menm gen 1 an mouri mò sibit. Malgre SIDS se pa yon bagay moun kab evite, men gen fason pou redui posiblite pou yon timoun mouri kon sa. Rekòmandasyon yo fè pou redui posiblite SIDS se menm ak sa yo rekòmande pou evite tibebe mouri akòz jan yo mete yo dòmi. 

ABC yo se prensip debaz pou timoun dòmi an sekirite, se koze ki di poukisa, si yon moun ta mande kisa? Nan kontèks sa pou w fè pou pitit ou a byen pwotejevlè l ap pran ti repo epi lè l ap dòmi nan nuit. 

A: Pou kont li

B: Sou do li

C: Nan yon bèso

Suiv rekòmandasyon yo fè pi wo yo pou evite lanmò tibebe ki mouri nan dòmi. Si paran ak moun k ap pran swen timoun suiv twa premye konsèy yo bay sou kouman moun dwe met timoun dòmi ansanm ak rekòmandasyon Akademi Pedyatri Ameriken fè, sa kab evite plizyè mil lanmò timoun chak ane.

 

 

Finansman Òganizasyon “Healthy Mothers Healthy Babies” (Manman ki an sante Tibebe ki an sante), jwenn nan men òganizasyon “Children’s Services Council” ak kèk lòt patenè nan kominote a ap ofri nouvo ti bèso ak jwèt pou timoun jwe bay paran ak fanmi ki pa gen mwayen pou yo achte youn atravè pwogram ki rele “Cribs for Kids program” (Pwogram bèso pou timoun). Òganizasyon “Healthy Mothers Healthy Babies” (Manman ki an sante Tibebe ki an sante) nan Broward pran angajman pou l redui valè tibebe k ap mouri sibit. Pou yo fè sa y ap kore fanmi yo, y ap fanmi yo byen abòde kesyon swen paran bay timoun, y ap ede paran fè travay yo kòm paran, y ap bay paran yo fòmasyon epi y ap bay yo sipò. Si w bezwen plis ransèyman, rele nan 954-765-0550 oubyen kontakte nou sou sit wèb sa a www.hmhbbroward.org.

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

SNAC (Special Needs Advisory Coalition) | Children's Services Council of Broward County
954-377-1667

The Children’s Services Council has been at the forefront in funding programming for children and youth with physical, developmental or behavioral health needs since its inception. In 2004, the Council commissioned Broward County’s Business Plan for Children with Special Needs which became the impetus for establishing a stakeholder group known as the Special Needs Advisory Coalition (SNAC). The SNAC has been instrumental in advocating for system improvements and reducing service gaps.

Primary POC: Marissa Aquino | maquino@cscbroward.org

2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward
2-1-1 or 954-537-0211

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Cribs for Kids | Heathy Mothers, Healthy Babies Coalition of Broward County
954-765-0550

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. Cribs for Kids provides low-income families with free GRACO Pack ‘n Play® cribs, one crib sheet, and a safe-sleep sack, and counsels parents on the dangers of co-sleeping.

Primary POC: Ashley Sturm | asturm@hmhbbroward.org | 954-765-0550 ext. 339

CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County
954-377-1000

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County
954-467-4700

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.
Task Force members create a culture throughout Broward that infuses drowning prevention methodologies, practices, and messages that directly impact families with young children.

Early Literacy Interventions | Reading & Math, Inc.
786-347-3667

Reading & Math, Inc., through a partnership with Broward County Public Schools, is implementing the Reading Corps program in Broward County. Florida Reading Corps tutors serve Broward County’s most at-risk students with targeted early literacy interventions. Reading Corps screens all students at designated schools to identify children who are behind on early literacy skills, and develop individualized tutoring plans to meet each child’s needs.

The Faces of CSC

The greatest tool you can give a child is the ability to persuade and speak with confidence. Being that my YIG experience positively impacted my emotional literacy skills, I would like to pass these on to those who are less fortunate.
"This program has touched me and made a difference in my life."
"I will be the first to say, Youth in Government should be a part of every teenager's life, because I know without it I wouldn't be the person I am."
Close