two males and two females smiling sharing a laptop

Komisyon United Way Broward County sou sante konpòtman ak prevansyon dwòg

Ou gen dwa kanpe nan nenpòt kafou nan Broward county, w ap kab tande plizyè lang avèk aksan yon kominote ki chaje moun ki soti divès kote. Sa se yon bèl bagay ki fè nou sonje Broward County se yon kote ki gen moun ki soti toupatou epi fanmi ki soti toupatou sou latè a. Yo tout vin fè youn ak kominote nou an; kon sa, sa vin fè lavi nou tout pi miyò. Manje nou manje, match espò nou gade, ata fason nou salye kòlèg travay ki nan menm biwo avèk nou. Nan tout sa n ap fè, anviwònman an ak moun ki nan alantou nou aji sou nou, se kon sa yo aji on ti jan sou sante mantal nou tou.

« Yon bon valè teyori ak pratik sante mantal, tankou sikyatri ak sikoloji tradisyonèl, soti nan tradisyon kiltirèl oksidantal ak nan fason konesans oksidantal konprann sitiyasyon lòm (Frontiers of Public Health, 2018). » Men, lè nou konsidere jan sitiyasyon lòm varye anpil, epi jan l diferan, èske entèvansyon nou itilize pou nou abòde bezwen sante mantal moun nan kominote a pa ta dwe reflete sa? Kwak gen divès modèl entèvansyon entegre ak divès teyori entèvansyon pou rezoud poblèm sante mantal, diferans kiltirèl epi divès apwòch ki reflete nan kominote a se bagay obligatwa pou nou pran an konsiderasyon. Sa enpòtan tou pou nou abòde jan moun wont pale afè maladi mantal nan anpil kilti, sa anpeche anpil moun al chache èd pwofesyonèl yo bezwen paske yo pè pou sa moun ka di de yo oubyen yo pè diskriminasyon yo ka rankontre.

Byennèt mantal nou se rezilta yon melanj konplike, se esperyans nou viv, se anviwònman an, epi «se sitiyasyon ki rive nan domèn biyolojik, domèn sikolojik yon moun, domèn sikolojik anpil moun epi nan domèn estriktirèl » (Commonwealth Department of Health and Aged Care, 2000). Chak jenerasyon Ameriken leve jwenn yon Etazini ki miyò, kit se gras a revolisyon endistriyèl la oubyen gras a entènèt ki gaye toupatou nan ane 1990 yo. Kounye a, nou gen yon bezwen ijan pou nou pase men nan sistèm swen sante peyi a. Nou dwe sèvi ak yon apwòch ki mande patisipasyon plizyè metye, pandan n ap itilize plizyè zouti teknoloji pou nou nonsèlman rezoud poblèm jan moun wont pale afè poblèm mantal la, men pou nou satisfè bezwen kantite moun ki gen poblèm sante mantal ak bezwen gwoup etnik ki an minorite yo tou.

Lè n ap regle afè sante mantal nan kominote nou, yon aspè ki enpòtan se aprantisaj sosyo-emosyonèl la ki jwe yon wòl ki enpòtan anpil nan ansèyman timoun preskolè. Sa ede nou ekipe lespri timoun piti avèk zouti epi ak langaj pou yo pa sèlman di sa yo santi plizyè fason ki konvenab, men tou pou yo genyen vrè langaj yo bezwen an pou yo di granmoun nan fanmi yo egzakteman sa yo santi k ap pase nan santiman yo. Nou panse entèvansyon inivèsèl, sa yo chwazi epi sa yo rekòmande, ki baze sou prèv dwe pran an konsiderasyon laj yon moun, si li se fi ou gason, ras li ak bezwen etnik li. Met sou sa, sèvis medikal epi èd moun ki pwofesyonèl jwenn nan men lòt pwofesyonèl parèy yo nan kominote nou an, se bagay ki dwe montre sansiblite kiltirèl pandan y ap regle bezwen diferan popilasyon y ap sèvi yo. Sansiblite kiltirèl se yon nivo pi wo pase konesans kiltirèl, e sa mande òganizasyon yo pou yo genyen ase imilite pou yo rekonèt yo pap janm kab konpetan toutbon vre nan tout afè lè yo gen pou yo travay avèk moun ki fè pati divès minorite etnik. Men, sa obligatwa pou nou gen sansiblite pou jan apatenans kiltirèl moun enfliyanse yo epi jan sa aji sou yo, sitou nan jan yo abòde sante mantal. Epi tou pou nou kreye yon kote ki san danje pou yo kab santi gen moun ki asepte yo pandan n ap okipe bezwen medikal chak moun. Kesyon yon sèl teknik bon pou tout modèl tretman an pa egziste; epi tou yo dwe ajiste entèvansyon yo epi adapte yo pou yo kab pi byen sèvi tout gwoup moun.

Pou fini, nou dwe pale de poblèm finansman ki egziste nan sistèm swen sante mantal nou an. Nou ta kab fè sa nonsèlman pou garanti kalite sèvis sante mantal nou yo montre sansiblite ki anndan nou chak, men tou pou garanti moun ki chwazi branch sa a pou yo kab ede geri lespri ak panse moun kapab okipe tèt yo byen epi okipe fanmi yo byen. Inegalite finans sa a egziste tou nan kesyon opòtinite devlopman pwofesyonèl pou moun ki anplwaye nan kote ki bay sèvis yo. Dapre listwa, bidjè òganizasyon yo pa montre nesesite pou devlopman pwofesyonèl epi pou anplwaye kontinye pran fòmasyon. Sa fè anplwaye yo pa gen posiblite ogmante konesans yo epi sa fè yo pa gen posiblite jwenn lisans. Tout se bagay ki pote kole nan efikasite travay yo ofri a. Nou konnen deja povrete se youn nan faktè ki kontribiye nan maladi mantal tankou anksyete oswa depresyon, ki donk salè nou yo dwe rekonèt faktè sa a dirèkteman. Pandan sila yo ki chwazi pou yo travay kòm moun ki bay sèvis swen sante mantal kapab di yo pa t antre nan karyè sa a ann espwa pou yo vin rich, lè yon moun pa janm gen ase lajan sa mete presyon sou sante mantal li e sa aji sou efikasite travay l ap fè a.

Nou gen plis travay pou n fè toujou!  

Pou plis enfòmasyon, tanpri ale sou sit wèb UnitedWayBroward.org.

English:https://www.cscbroward.org/news/creating-inclusive-mental-health-system

Español: Crear un Sistema de Salud Mental Inclusivo

Português: Criando um Sistema Inclusivo de Saúde Mental

Share this post

Monte yon sistèm swen sante mantal ki travay pou tout moun

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy, and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected