May 18, 2021
Education
Basic Needs
Family Support
boys and girls sitting listening to a person reading

Lisa Ferrara, M.L.I.S., Young Adult Librarian, NSU Alvin Sherman Library

Yon bibliyotèk se yon kote estwòdinè moun tout laj ale pou yo aprann. Nan bibliyotèk gen liv, gen fim, gen jwèt videyo, gen tablèt elektwonik, epi gen anpil lòt bagay ankò sou etajè yo, epi sa k pi bèl la ou kab prete tout sa yo nan bibliyotèk la gratis. Yo fè kou nan bibliyotèk la pou tibebe, pou timoun piti, pou ti jènjan ak ti jènfi, epi yo fè kou pou granmoun tou. Tout kou yo edikatif epi yo enteresan tou! Kou yo kòmanse depi sou aktivite pou timoun aprann li bònè rive sou sijè pou granmoun. Bibliyotèk la gen aktivite pou tout moun. Bon, se pa tout lè ou kab ale nan bibliyotèk la. Men sa pa vle di ou pa kapab sèvi ak resous ki nan bibliyotèk la pou w kontinye aprann epi pou w kontinye amize w, kit ou lakay oswa nenpòt lòt kote ak fanmi ou!

Koleksyon dijital

Menm si ou bloke lakay ou swa akòz move tan, swa poutèt machin ou an pàn, oubyen ou malad, w ap toujou kapab gen aksè nan koleksyon dijital bibliyotèk la. Lè w sèvi ak kat bibliyotèk ou, w ap kapab ni li ni koute liv sou entènèt la gratis, swa sou konpitè ou, swa sou tablèt elektwonik ou, swa sou selilè ou. Nan koleksyon dijital la ou kab jwenn liv akademik ki kab ede w ak devwa ou genyen oubyen ak rechèch w ap fè pou yon atik w ap ekri. Ou kab jwenn kèk liv popilè otè prefere w yo ekri ou potko janm gen tan li. Sa ki pi bon nan prete liv elektwonik pou li oswa pou koute, sèke ou pa bezwen okipe w de lè pou w remèt liv la oubyen peye si w remèt liv la an reta – lè l lè pou w remèt liv elektwonik yo, liv la retounen nan bibliyotèk la pou kont li. Pa bliye li magazin elektwonik yo tou, olye pou w ap eseye achte dènye kopi magazin ou renmen an nan yon boutik oswa tann li pa lapòs.

Bibliyotekè (Ki toujou o sèvis ou)

Lè ou ale nan bibliyotèk la, ou pral jwenn anpil bibliyotekè ki espesyalize epi k ap ret tann ou pou yo ede w chèche enfòmasyon ou bezwen an. Bibliyotekè yo kab ede w tou menm si ou pa kab vin nan bibliyotèk la an pèsòn. Rele nan telefòn epi w ap jwenn yon bibliyotekè ki la pou ede w chèche liv elektwonik w ap chèche a oswa baz done ki va ba w repons pou kesyon ou genyen nan rechèch w ap fè a. Bibliyotekè yo kab tcheke lektè elektwonik ou an tou si w gen poblèm avè li, yo kab rekòmande w yon bon liv nan domèn ou renmen an. Bibliyotekè yo kab ede w chèche yon atik ki fyab pou rechèch w ap fè a, oubyen tout lòt kalite enfòmasyon sou telefòn, san ou pa bezwen deplase. Èske w konn gen pwoblèm ak siyal telefòn ou an? Pa gen pwoblèm, paske ou kab kontakte bibliyotekè a swa pa imel swa nan tchat tou. Si bibliyotèk ou a pa ede moun ak yon sistèm vityèl a minui, ou kab sèvi ak sistèm “Mande yon Bibliyotekè” a. Se yon sistèm vityèl Bibliyotèk Kongrè a met sou pye. Sa a se yon bagay tout kote: bibliyotekè renmen lè moun poze yo kesyon – pa janm ezite kontakte yon bibliyotekè pou w mande yo ede w chèche yon enfòmasyon ou bezwen!

M parye avè w, ou pa t konnen bibliyotèk la genyen bagay sa yo…

Lè moun wè bibliyotèk, yo wè liv devan yo epi yo wè rechèch, men bibliyotèk gen anpil lòt fason yo kab ede w aprann ak fason yo kab ede w gen plis ladrès. Èske w ap chèche yon djòb, oubyen ou fè lide chanje karyè? Bank done nan bibliyotèk yo kab ede w prepare yon kourikoulòm vite (CV), yo kab ede w ekri yon lèt pou entwodi tèt ou, yo kab ede w chèche kote y ap ofri travay, epi yo kab menm ede w antrene pou fè yon entèvyou, tout sa pandan ou chita lakay ou. Èske ou se yon elèv lekòl segondè ki vle etidye pou SAT oswa ACT? Bibliyotèk la gen materyèl pou prepare w pou w pran egzamen an ak kèk egzamen ou kab pran kòm antrènman ki kab ede w byen prepare w pou kab byen konpoze. Èske w toujou ap panse sou kouman ou kab aprann kode yon sit wèb, aprann fotografi dijital, oubyen ajoute metriz Microsoft Eksèl nan lis ladrès ou genyen pou w travay? Ou kab jwenn kou an liy tankou kou sa yo nan bibliyotèk la gratis. Oubyen si w fè lide chèche yon nouvo pastan, tankou fè yoga oubyen aprann dekore gato oubyen aprann ekri istwa, bibliyotèk la gen kou yo ofri sou entènèt pou tout sijè sa yo tou. Ou kapab sèvi ak tout resous sa yo a distans kèlkeswa kote w ye. Depi ou gen yon koneksyon entènèt, w ap sèvi ak tout kote sou tè a kòm yon sal klas!

Bibliyotèk egal kominote

Nan moman difisil yo, ou kab toujou al nan yon bibliyotèk pou w jwenn bon jan enfòmasyon ou bezwen an. Kèlkeswa sa k ap pase nan zòn kote w rete a, bibliyotèk yo vle mete tout resous a dispozisyon ou pou w kab byen enfòme, epi pou ede ni wou ni fanmi ou kontinye aprann, kèlkeswa kote w ye a.

 Bibliyotèk sa a “The Nova Southeastern University Alvin Sherman Library, Research, Information Technology Center” se yon bibliyotèk ki pou ni Inivèsite Nova ni pou Broward County ak etidyan ki nan NSU yo, pwofesè yo ak lòt anplwaye. Pou w jwenn plis enfòmasyon sou aktivite gratis pou timoun epi pou fanmi nan bibliyotèk Alvin Sherman Library a, al sou sit sa a sherman.library.nova. edu. Ou kapab al la tou pou w enskri pou aktivite sa yo.

Share this post

Moun kapab aprann nenpòt kote: BIBLIYOTÈK KAB EDE W!

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy, and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected