PAPA GEN ENPÒTANS: Pa bliye Papa yo lè n vle kreye bon jan relasyon ak timoun piti

March 17, 2020
Family Support
Basic Needs
Education
Health and Mental Care
Target Group Services
parent holding and laughing with the baby girl

Dr. Harleen Hutchinson, Executive Director, The Journey Institute, Inc.

Relasyon ant papa ak pitit se relasyon ki kle nan fòme bon jan relasyon ak relasyon ki solid. Efè relasyon ant papa ak pitit kòmanse bonè depi anvan timoun nan fèt epi sa kontinye pandan timoun nan ap devlope. Dapre rechèch yo fè, rezilta yo montre lè papa yo pran pa nan lavi pitit yo depi anvan timoun nan fèt, nivo patisipasyon papa a ogmante. Malerezman, n ap viv nan yon sosyete kote règleman jwèt la pa menm pou tout moun. Lè yo kategorize papa yo an 2 kategori, sa ki pòv ak sa ki nan klas mwayèn, sa kreye gwo diferans. Met sou sa, papa ki pòv yo twouve sa difisil anpil pou yo balanse responsablite yo kòm moun k ap pote manje nan kay epi kòm moun k ap fè travay paran epi anpil fwa yo konsidere papa yo kòm moun k ap pote kòb nan kay la sèlman. Lojik sa a al pran fòs nan koze tankou pawòl angle sa a ‘deadbeat dads’ (Papa ki pa janm bay kòb pou okipe pitit yo).Lè nou analize wòl papa ki nan klas mwayèn yo,nan sosyete nou an nou bay fason yo pran swen pitit yo plis valè ak jan yo ancheri pitit yo pou yo kreye bon jan relasyon ak pitit yo. Malerezman, anpil nan papa ki pa touche gwo kòb fè anpil èdtan ap travay kote y ap touche salè minimòm, ki fè yo oblije fè lòt djòb, anpil fwa sa fè efè sou kalite relasyon ki egziste ant paran ak pitit. Anpil fwa sa toumante manman yo pou yo konn si pou yo kite papa yo mele twòp nan lavi pitit yo oswa pa kite papa yo mele ditou. Sepandan, dapre rechèch ki fèt, papa ki mele nan pran swen pitit yo chak jou konnen sa pitit yo bezwen epi yo kab pi aji ak kè sansib ki ap fè yo vin gen yon bon relasyon. Lè papa yo aji ak kè sansib, sa fè tibebe a oswa timoun piti a santi gen moun k ap pwoteje li epi sa fè l vin pi pwòch ak paran li. Met sou sa tou, lè papa yo mele nan lavi timoun, sa gen gran avantaj pi devan kote sa gen rapò ak siksè akademik timoun nan pandan y ap vanse nan ane lekòl pre-eskolè yo.

Alò, kouman nou kab chanje fason nou panse pou nou pa bliye papa yo? Premyèman, fò nou gade yon timoun piti pa sèlman jan yon manman ta wè timoun nan menm jan tou 2 paran yo ta wè timoun nan “manman an ak papa a.” Anpil fwa lè yon manman ak yon tibebe vin pran kèk sèvis, otomatikman nou pa enkli papa yo ladan oubyen nou twouve sa difisil pou nou enkli papa yo nan sa nap fè yo. Sepandan, majorite papa yo vle pran pa nan sa ki gen arevwa ak pitit yo epi yo gen tandans met kò yo apa epi yo pa bay okenn reyaksyon lè moun pa konsidere yo kòm yon manm fanmi an. Fò n pa bliye chak sistèm oubyen chakpati nan sistèm fanmi an youn gen efè sou lòt. Poutèt sa, antan yon kominote, lè n ap devlope kèk pogram, fò n fè anpil efò pou nou pale de ide paran an kòm yon ide ki enkli “ni papa ni manman,”se yo ki poto mitan nan tout fanmi. Lè nou rekonèt efò papa fè epi nou apresye efò yo fè,yo pran pa pi plis nan aktivite fanmi an. Lè nou pran abitid pou nou toujou sonje papa yo epi fè yo pran pa nan tout kalite sipò emosyonèl y ap bay manman an, lè sa a n ap pi vit wè papa yo plis met men nan sa k ap pase nan lavi pitit yo.

Rezilta kèk rechèch yo fè montre papa kab fè gran efè sou lavi timoun piti nan fason sa yo:

1) Lè papa ap jwe ak pitit yo kote yo pretann yo se yon lòt moun oswa yon bèt, sa kab fè timoun nan fè pi gwo nòt nan lekti.

2) Lè papa ap fè jwèt goumen ak timoun ki tou piti, sa ede timoun kontwole santiman yo, epi sa vin montre yo kouman pou yo jere tandans yo genyen pou yo vin agresif epi jere kontak fizik y ap fè nan yon fason ki aseptab. Jwèt goumen pèmèt timoun piti aprann limit yo epi jan pou yo pwoteje tèt yo nan chans y ap pran. Efè ladrès sa a pou pi devan va evite poblèm agresyon lè y ap vanse nan premye ane lekòl yo.

3) Lè papa pran pa nan aktivite timoun fè chak jou tankou benyen yo, ba yo manje, chanje kouchèt sou yo epi jwe avè yo, timoun piti sa yo gen tandans plis renmen tèt yo epi yo pi fasil pran pa nan aktivite sosyal ak kanmarad yo.

4) Lè papa pa mele nan lavi pitit yo epi pitit yo pa kab jwenn avè yo oswa papa a pa disponib, sitou pou ti gason, lè yo rantre lekòl, yo pi fasil aji mal ak kondisip de klas yo.

5) Lè papa pran pa nan lavi pitit yo, timoun yo gen mwens chans pou yo fè depresyon epi yo gen mwens chans pou yo gra depase oubyen pou yo ansent lè yo twò jèn. Premye ane nan lavi yon timoun se ane ki pi enpòtan pou ede papa yo pran pa nan tabli relasyon ak pitit yo. Bon jan relasyon sa a gan efè alontèm sou devlopman timoun piti. Poutèt sa, ann chanje fasond panse nou nan jan nou kreye pogram epi nan jan nou bay kèk sèvis, nan « Fason nou pa bliye papa yo. 

Referans:
Cabrera, N., Volling, B., & Barr, R. (2008). “Fathers are parents, too! Widening the lens on parent for children’s development.” Child Development Perspectives, 12 (3), September.

Cabrera, N., Karberg, E., Malin, J. & Aldoney, D. (2017). The magic of play: Low-income mothers’ and fathers’ playfulness and children’s emotional regulation and vocabulary skills. Pp. 14-29.

Fagan, J., & Palkovitz, R. (2011). Coparenting and Relationship Quality Effects on Father Engagement: Variations by Residence, Romance. Journal of Marriage and Family, 73, pp. 637-653.

www.zerotothree.org

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward Special Needs and Behavioral Health | 2-1-1 Broward

The 2-1-1 Hotline is Broward’s single source for information and referrals for children with behavioral health needs and disabilities. The hotline’s specialized staff focuses on helping parents, caregivers, agencies, and medical practitioners who serve the needs of children, find programming, support and hope. A case management component is also available for families in need of assistance accessing and navigating the special needs and behavioral health system of care.

Capacity Building
Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.
Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Other CSC-Funded Community Initiatives
Community Builders| Children's Services Council of Broward County

Improving Lives Through Collective Impact through the Broward County Children’s Strategic Plan

Health & Safety Initiatives
Cribs for Kids | Broward Healthy Start Coalition, Inc.

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. In 2005, the AAP restated that co-sleeping is a growing concern and recommended that infants not share a bed during sleep.

Capacity Building
CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Health & Safety Initiatives
Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.

The Faces of CSC

The impact Future Prep had on Sarah fomented her desire to give back to her community. Today, she is a Counselor for Memorial’s CSC-funded Youth Force program, helping other young people gain confidence and determine their own path for the future.
This program has touched me and made a difference in my life.
Thanks to the Children’s Services Council and the YMCA of Broward County, students have an opportunity to give a voice to issues that are important to them.