News

Antwan McKenzie-Plez, M.A., Reg. k ap fè entèna li kòm Konseye an Sante Mantal, ekri atik sa a

Jiskaprezan nan travay medikal mwen, mwen fè kèk esperyans mwen pa kab esplike an de mo. Se yon esperyans ki alafwa baze sou konesans, alafwa espirityèl e an menm tan tou yon bagay ki toutafè yon santiman pawòl pa rive esplike. Santiman sa a ki rive fè yon kote ant trip la ak kè k ap ponpe san an, se yon santiman kliyan an ak doktè a (konseye a) santi youn pou lòt epi an menm tan.

Pandan premye sesyon sa a mwen tap fè ak yon jèn moun ki idantifye tèt li kòm yon moun ki fè pati moun LGBTQ+ yo, gen yon koneksyon ki fèt kòmsidirè tankou yon maji, lè jèn moun sa a reyalize pwofesyonèl swen sante mantal sa a se yon jèn moun tou, li nwa, li omoseksyèl epi se yon “moun ki nèg/nègès lakay” (ki fèt e ki leve nan yon katye tankou katye pa l la). Anpil fwa se nan moman sa a nenpòt ti retisans, ezitasyon oubyen perèz pou sa pwosesis la pral sanble, ou ka wè l epi ou santi l k ap disparèt pou l fè plas pou travay gerizon jèn moun sa a kòmanse.

Mwen sonje yon sesyon premye konsiltasyon avèk yon jèn gason nwa ameriken omoseksyèl ki te vrèman difisil pou pran randevou avèk li. Sa te klè, li pa t vle resevwa sèvis malgre moun te ka wè li bezwen sèvis sa yo. Apre mwen resi pran randevou avèk misye pou yon premye sesyon lakay li, mwen twouve m chita anfas yon tigason ki te pè anpil. Se yon ti moman apre mwen vin aprann nan sesyon sa a ki te dire dezèdtan misye te fè anpil move esperyans nan resevwa sèvis sante mantal anvan sa epi li pat fin kwè li tap jwenn yon terapis li te ka konekte avè l.

Lè m reyalize a ki pwen tèt misye te chaje, m kouri pran desizyon devwale tèt mwen, m di l mwen se yon gason nwa ki omoseksyèl. Senk minit apre sa, nou pa t chita youn anfas lòt ankò. Nou vin chita youn akote lòt sou kanape li epi nou bay blag kòm si nou te de ansyen zanmi. Nan sesyon sa a, kliyan an di li te pi ouvè e onèt pou li pale de tèt li pandan dezèdtan sa yo pase jan li te konn ye pandan tout ane terapi ki pase anvan moman sa a.

Sa ki te pase nan istwa sa a se yon egzanp lavi toutbon ki montre jan reprezantasyon gen valè nan sante mantal e nan sèvis sosyal an jeneral.

Se yon reyalite anpil moun asepte ki fè konprann bagay ki pi enpòtan nan reyisit yon moun nan tretman sante mantal se relasyon terapetik la. Plis pase tout entèvansyon ak fòmil, lepli souvan sa ki fè diferans nan entèvansyon ki sove lavi moun, se nan ki pwen yon kliyan renmen doktè li a, nan ki pwen li fè l konfyans. Kwak sa kapab fèt toutbon vre lè kliyan an ap travay ak yon terapis ki idantifye l ak vrè sèks li, ki renmen moun ki pa menm sèks avèk li, e ki pa blan, mwen panse gen gwo chans pou baryè sa yo tonbe yon fason pi rapid lè jèn omoseksyèl nwa a wè tèt li nan doktè a (konseye a).

Gen kèk kliyan, lè yo remake doktè yo gen yon bagay an komen avè yo, sa fè yo santi yo pi alèz pase yo konnen gen kèk bagay yo pap bezwen esplike doktè a menm jan si yo ta avèk yon lòt moun ki pa fè menm esperyans yo fè nan lav a. Malgre ke nou sot lwen nan domèn konpetans kiltirèl, pa gen moun ki konprann esperyans yon moun ki nwa epi ki omoseksyèl an menm tan nan Sid peyi Etazini, tankou yon moun ki nwa Ameriken epi ki omoseksyèl an menm tan nan Sid peyi Etazini.

Pou tout enfòmasyon ak rechèch ki deyò a, mwen panse pa gen oken rezon pou m detaye nan atik kout sa a tout rezon jèn Nwa Ameriken ki LGBTQ+ gen bezwen swen sante mantal anpil. Se yon bagay ki klè, jèn moun sa yo gen pwoblèm sante mantal plis pase lòt jèn ki nan menm sitiyasyon avè yo ki pa nwa epi tankou lòt jèn parèy yo tou ki sijan epi ki etewoseksyèl.

Men nou kapab mansyone yon etid yon pwojè Trevor Project fèk fè, etid la rele Sondaj Nasyonal sou sante mantal jèn ki LGBTQ. Youn nan dekouvèt ki pi enkyetan nan etid sa a, kote yo te fè sondaj la ak plis pase 34,000 jèn LGBTQ+, kote yo remake jèn Ameriken nwa ki LGBTQ gen mwens posiblite pou yo jwenn swen sante mantal pase lòt jèn LGBTQ, malgre gen menm valè oubyen plis ki fè depresyon epi ki konn fè lide touye tèt yo. Nan moman sa a kote gen anpil jèn nwa Ameriken k ap eseye touye tèt yo, sa yo dekouvri nan etid sa enkyetan anpil – pitit nou yo nan mitan yon kriz epi majorite ladan yo ap soufri an silans.

Malgre etid la pa bay yon rezon dirèk pou inegalite sa a, chèchè ki travay sou etid la sijere sa ki kab lakòz sa se aksè a bon jan swen ki pa disponib ase, moun k ap bay swen yo manke konpetans kiltirèl, epi (ou kab devine sa) manke moun ki reprezante jèn sa yo nan klinik yo.

Bon, mwen kab rezime pwen m ap fè a kon sa: 1. Ajans lokal yo dwe pran desizyon pou yo pran pwofesyonèl swen sante mantal ki kab reprezante jèn nwa Ameriken nou yo; 2. Yo dwe rekòmande swen sante mantal, yo dwe prepare swen sa yo pou reponn a bezwen gwoup sa a menm, epi yo dwe met sèvis sa a a dispozisyon tout jèn Nwa Ameriken nan kominote nou an ki idantifye tèt yo kòm LGBTQ+; epi 3. Paran ak moun ki responsab timoun ki nwa Ameriken ki idantifye tèt yo kòm LGBTQ+ dwe chèche doktè ki Nwa Ameriken, epi ki fè tout moun konnen yo idantifye tèt yo kòm LGBTQ+ pou pitit yo pou yo kab wete tout baryè sou chemen gerizon pitit yo tousuit.

 Antwan McKenzie-Plez, “Espesyalis la Grief Atant” se yon Konseye Anrejistre Sante Mantal entèn yo, Sètifye Sipò pou Living ak Antrenè Travay ki sipòte ak yon mèt nan atizay nan klinik Konsèy Sante Mantal ak yon sètifika gradye nan Abi sibstans konsèy.

Sit wèb: www.itsallgrief.com

Share this post

Reprezantasyon moun nwa ki omoseksyèl nan sèvis sosyal: RANPLI YON VID KI PRAL SOVE VI MOUN

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy, and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected