Se dwa tout timoun pou yo jwenn bon jan edikasyon

June 13, 2018
Education
News

Se Carole D. Mitchell, M.S.W., Lekòl Leta Broward County (BCPS), Ekip pou ankadre endijan pou ede yo jwenn èd nan afè edikasyon (HEART), Responsab Lyezon nan Distri a

 

TOUT timoun, ni sa ki ap viv nan tranzisyon tou (sa ki pa gen kote pou yo rete), yo gen dwa pou yo al aprann gratis nan bon jan lekòl leta. Lwa McKinney-Vento Homeless Assistance Act pou ede timoun ki pa gen kote pou yo rete a se yon lwa yo pase an 1987. Yo te vote li ankò an 2001 anba labànyè Lwa No Child Left Behind Act la ki mande pou pa gen timoun ki ret dèyè. E yo te amande lwa McKinney a pa twò lontan nan kad lwa Every Student Succeeds Act 2015 lan ki vle pou tout elèv reyisi.

Se lwa federal sa a ki kontwole travay enpòtan HEART ap fè pou ede timoun piti ak pi gran timoun (anvan kindègadenn a 12yèm ane) jwenn bon jan edikasyon pandan yo pa gen kote pou yo rete. Dapre jan yo defini sa, timoun ki pa gen kote pou yo rete se timoun ki pèdi kote yo te rete a akoz move sitiyasyon ekonomik, akoz dezas natirèl oubyen dezas moun lakòz; timoun ki sove kite kay yo poutèt vyolans familyal ouswa poutèt sitiyasyon ki prèske menm jan, e ki lakòz yo rete yon kote kòmkwa ki pa yon kote fiks, yon kote regilye oubyen yon kote adekwa.

Definisyon sa kouvri timoun ki rete lakay lòt moun paske fanmi yo pèdi kay pa yo. Elèv ki pa gen kote pou yo rete pase nuit yo plis nan ti otèl, nan kan, nan fwaye ijans oubyen fwaye pwovizwa, e nan sèten ka yo rete nan machin, nan pak, nan kay ki abandone, nan estasyon otobis oubyen lòt kote piblik ki pa fèt pou moun viv ladan yo.

Sa lwa McKinney-Vento Act la ansanm ak HEART vle reyalize yon fason global se fè yon jan pou yo retire tou baryè ki konn anpeche elèv ki nan sitiyasyon kote yo pa gen kay enskri lekòl, ale lekòl, epi reyisi lekòl.

Elèv ak fanmi elèv, yo jwenn ki elijib pou sèvis HEART yo, pwogram nan ankadre yo pou tout yon ane eskolè menm si pwoblèm pa gen kay la rezoud avan ane lekòl la fini. Men kèk koutmen pami anpil lòt HEART bay selon bezwen fanmi ki nan sitiyasyon kon sa: inifòm lekòl, sakado lekòl ak founiti klasik epi kowòdinasyon transpò BCPS pou mennen elèv yo lekòl kote yo te kite kay yo a si deplasman an mennen yo yon kote ki pa nan zòn lekòl la (gen kèk restriksyon nan ka sa yo). Fanmi yo kapab aplike pou yon pwogram apre lekòl ki rele ArtReach (pou elèv kindègadenn a 8yèm ane) nan zòn Fort Lauderdale, epitou yo kab al nan kan dete sèten kote. Mete sou sa, pwogram nan bay elèv 12yèm ane ki pral gradye èd pou rad ak chapo gradiyasyon ak lèt verifikasyon ki nesesè lè yo pral fè demann èd finansye nan men gouvènman federal la (FAFSA) ak lè y ap fè enskripsyon pou yo antre nan inivèsite.

 

Sèvis nou sot mansyone la yo disponib gratis pou elèv ak fanmi yo jije ki elijib pou sèvis òganizasyon HEART ap bay yo. Pou plis enfòmasyon silvouplè telefone biwo HEART la

nan nimewo (754) 321-1566 oubyen al sou sit sa a: http://browardstudentservices.com/homeless-education

 

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected