May 13, 2021
Emergency Response
Education
Basic Needs
Family Support
Hands holding a cardboard house shape

Gabriela Barros, MS, Lekòl leta Broward County (BCPS), Ekip pou asistans ak resous edikasyonèl (H.E.A.R.T.) Espesyalis pogram edikasyonèl pou timoun ki pa gen kay

Kesyon timoun ki pa gen kay la se yon defi ki toujou yon gwo poblèm pou fanmi nan Broward County, an Florid. Kesyon chomaj, mank kay pou moun lwe, kalamite natirèl, mizè, vyolans domestik, epi kantite moun k ap imigre vin nan Broward County pou yo jwenn pi bon opòtinite, ak resous sèvis sosyal, tout sa vin fè kesyon valè moun ki pa gen kay la vin pi grav toujou. Pwoblèm yo anpil pou timoun ki pa gen kay pou yo rete, sa gen enpak negatif sou timoun yo epi sou jèn yo nan nivo akademik, nan nivo sosyal, epi nan nivo emosyonèl.

Kesyon pa gen kay la se yon bagay ki bay timoun anpil baryè chak jou ki anpeche yo rete lekòl epi pou yo gradye alè. Pou elèv sa yo rete lekòl epi pou yo reyisi, yo bezwen anpil sipò pou ede yo sispann chanje lekòl, sispann absan tout tan, epi ede yo ak reta yo genyen pou yo fini lekòl, lè w konpare yo ak timoun ki gen kote pou yo rete. Sa mande bon jan pwogram prevansyon pou anpeche timoun sa yo kite lekòl.

Lè w konsidere valè domaj kesyon pa gen kay sa a lakòz elèv lekòl, Pwogram resous asistans edikasyonèl pou timoun ki pa gen kay ki rele (H.E.A.R.T.) a fè anpil efò menm efò depase nan defann enterè timoun ki ap konfwonte pwoblèm lojman an. Yo etabli kèk koneksyon ak kote ki founi plizyè resous pou minimize enpak edikasyonèl timoun sa yo ta fè fas ak yo si resous sa yo pat an plas pou timoun sa yo ta jwenn yo. Pogram H.E.A.R.T. a la pou li retire baryè nan sistèm nan ki pou anpeche timoun ki pa gen kay aprann epi aplike rekòmandasyon Seksyon VII-B a—Nan Ak pou Asistans pou Moun ki pa gen kay McKinney-Vento a (McKinney-Vento Homeless Assistance Act (42.U.S.C.11431 et seq.)).

Se yon Ak yo re-otorize an 2001 ak Ak pou pa kite okenn timoun ret dèyè a, epi tou resamman yo amande li ak Ak 2015 lan ki di Tout etidyan dwe reyisi. Premye pati nan Lwa federal sa a ki gen pou wè ak edikasyon timoun ak jèn nan lekòl ki pa gen kote pou yo rete, egzije distri lekòl yo (lekòl leta ak lekòl prive ki sou kontra) epi lekòl apre segondè yo pou yo fè yon jan pou tout timoun ak tout jèn sa yo rive jwenn menm edikasyon gratis nan lekòl leta epi edikasyon ki apwopriye yo bay lòt timoun ak lòt jèn, edikasyon pre-eskolè ladan tou. Pou yo respekte lwa federal la daprè Tit IX, Pati A nan Ak Sibvansyon pou edikasyon lekòl elemantè ak lekòl Segondè, Lekòl leta Broward County yo bay lòt sèvis edikasyonèl anplis pou elèv ki pa gen yon kote fiks oubyen yon kote regilye oubyen yon kote ki adekwa pou yo rete leswa nan Pwogram H.E.A.R.T. la.

Pwogram H.E.A.R.T. la vle pote chanjman pou li kab kontinye chanje lavi timoun atravè edikasyon epi ede elèv ki pa gen kote estab pou yo rete, soti nan sèk visye mizè malouk sa a. Pwogram nan, nan efò l ap fè chak jou, ap ede wete baryè pou idantiffye, pou enskri lekòl, pou prezans lekòl ak siksè akademik timoun ak jèn ki pa gen kote pou yo rete pandan Pwogram nan ap mete aksan sou rive fè timoun vini lekòl, fè timoun rete lekòl, kreye estabilite pou yo epi ede yo bay pi bon rezilta nan zafè lekòl.

Pwogram H.E.A.R.T la pran angajman li pou li respekte vizyon Lekòl leta Broward County yo ki di “anseye elèv jounen jodi a pou yo gen siksè nan lavi a demen”, Pwogram nan kwè nan enpòtans sèvis siplemantè yo pou elèv sa yo ak entansyon pou rive diminye eka reyisit ki genyen ant elèv ki pa gen kay pou yo rete ak elèv ki gen kay pou yo rete.

Gras ak “Kesyonè sou Lojman Elèv” la a nenpòt moman nan ane eskolè a fanmi osinon moun ki gen timoun sou responsablite yo ap jwenn opòtinite pou yo fè moun ki responsab nan lekòl la konnen enfòmasyon ki nesesè sou sitiyasyon lojman oubyen kondisyon vi yo. Ak enfòmasyon sa a ki disponib lan, Pogram H.E.A.R.T. la kab detèmine si elèv sa yo kalifye pou sèvis daprè Sèvis Ak McKinney-Vento pou timoun ki pa gen kay pou yo rete a. Daprè lwa federal sa a, elèv ki kalifye yo gen dwa sa yo: i Dwa pou yo enskri lekòl tousuit menm lè pa gen dosye disponib nan moman enskripsyon an ( y ap ba yo yon delè 30 jou- pou yo soumèt enfòmasyon ki nesesè yo); ii. Dwa pou yo rete nan lekòl yo te ye a, si sa pi bon pou elèv la. iii. Dwa pou elèv sa yo resevwa transpòtasyon ale retou nan lekòl kote yo te ye a.; iv. Dwa pou yo jwenn sipò pou siksè akademik yo.

Nan anbrase Pwogram H.E.A.R.T la anbrase lide “yon elèv, yon lekòl, yon ane” a, Pwogram nan gen sèvis edikasyonèl ki disponib pou elèv ki kalifye depi yo fèk kòmanse epi pou tout rès ane lekòl la. E sa se menm si yo vin gen kote pou yo rete jiska fen ane lekòl la.

Fondasyon Pwogram H.E.A.R.T la kwè tout bon nan lide ki di chak timoun konte! Malgre sitiyasyon lojman chak elèv nan Distri a, yo kab ekipe yo tout pou yo rive pi lwen yo kapab rive depi yo mete resous ki nesesè a dispozisyon yo. Epitou, pwogram sa a ouvri pòt pou elèv ki kalifye epi li ba yo sèvis pou yo voye yo monte nan kesyon akademik. Edikasyon lekòl nonsèlman sa se kle pou yon lavi miyò epi pou yon bèl avni, men se sa tou ki fè Pwogram H.E.A.R.T la mache.

Pou plis enfòmasyon, kontakte nou nan biwo H.E.A.R.T.la nan (754) 321-1566 oubyen al sou sit sa a: https://www.browardschools.com/ Page/35699

Share this post

Timoun ak jèn ki pa gen kay: Dwa yo pou yo al lekòl epi pou yo jwenn Sèvis

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy, and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected