Timoun nou yo bezwen dòmi plis!

June 18, 2018
Health and Mental Care
News

J. Christopher McGinnis, Ph.D., BCBA-D, Director, Behavioral Health Clinic, Boys Town South Florida


Byen dòmi se bagay nou pa pran o serye anpil fwa. Lè nou byen dòmi nou pa panse a sa twòp. Lè nou pa byen dòmi, majorite nan nou plenyen sa, men apre swa nou pa eseye gade pou ki sa oubyen nou pa konn kopman pou nou adrese pwoblèm nan. Nou annik swete n dòmi pi byen nan pwochenn fwa n al dòmi. Jan dòmi enpòtan pou nou, dòmi pi enpòtan toujou pou pitit nou. Lè limoen byen dòmi sa fè aktivite yo mache pi byen. Jounen yo pase pi byen. Yo aprann pi fasil. Yo pran egzamen pi byen. Yo fè zanmi pi fasil e pou pi lontan. Malgre sa gen anpil prèv ki montre timoun nou yo pa byen dòmi. Dapre rezilta kèk sondaj, gen plis pase de tyè paran ki enkyete konsènan jan pitit yo dumb, epi prèske mwatye nan gwoup paran sa a fè konnen pitit yo gen pwoblèm dòmi omwen 3 fwa pa semenn anvan pitit yo rive nan laj 4 an. Nou konnen
tou majorite timoun piti pa dòmi ase, yo dòmi apeprè 2 èdtan an mwens valè tan yo ta dwe dòmi chak swa. Anpil fwa se afè lekòl yo oubyen activate sosyal yo ki lakòz yo pa dòmi ase.


Alò, ki pwoblèm ki gen nan sa? Men pou ki rezon sa enpòtan pou yon moon byen dòmi: Dapre etid ki fèt, lè timoun pa byen dòmi sa lakòz yo gen pwoblèm konpòtman, pwoblèm ak tanperaman yo, pwoblèm aprann, difikilte pou yo sonje, epi difikilte pou yo boule ak fanmi an. Sa menm lakòz yo pran twòp paw epi sa fè yo sanble yo soufri maladi timoun ki pa kab pòte atansyon pou two lontan, sa yo rele ann angle ADHD. Ki sa nou dwe fè pou sa? Nou remake moun dòmi mal pou plizyè rezon, men kèk ladan yo:


• “Mwen pa t konnen li te bezwen dòmi pou tout tan sa a!” Kòm nan kilti pa nou, afè dòmi an se pa yon bagay yo bay gran enpòtans, moon pa fin konn egzakteman ki valè tan yo ta dwe fè timoun dòmi nan diferan laj. Timoun 3 an w lan bezwen apeprè 12 è d tan dòmi (plis yon ti kabicha lajounen pandan 90 minit kon sa), timoun 5 an bezwen apeprè 11 èdtan dòmi, timoun 9 an bezwen apeprè 10 ètn dòmi, epi timoun 14 an between apeprè 9 èdtan dòmi.


• “Nou rantre lakay si tèlman ta – nou pa gen ase tan nan jounen an!” Si se sa ou di, fanmi ou gen twòp bagay l ap regle, fò n elimine kèk aktivite. Menm si se aktivite ki enpòtan tankou, aktivite espòtif, karate, dans, ekout, epi repetisyon koral leswa, tout aktivite sa yo egziste paske n ap viv nan yon sosyete ki pa bay dòmi enpòtans epi moun ki planifye aktivite sa yo pa konnen ki valè tan timoun dwe dòmi. Bondye fè, plis timoun nou yo ap grandi, yo bezwen mwens dòmi; ki fè yo vin gen plis tan pou yo fè lòt aktivite. Epi tou pa bliye rezève yon tan apa chak jou pou nou mennen kèk aktivite an fanmi.


• “Pou timoun yo al dòmi se tout yon pwoblèm!” Lè nou trete konpòtman timoun ki pa vle al dòmi leswa, sa pote bon rezilta situ pou timoun ki pi piti. Dabitid nou remake bon rezilta apre de ou twa sware. Si pitit ou pè fènwa, nou trete sa an premye, epi dabitid sa pran sèlman yon sware oubyen de sware pou l rezoud.


• “Li toujou ap plenyen li pa kab sispann reflechi leswa.” Sa se yon pwoblèm pa ka dòmi ki gen plizyè rezon ki lakòz li tankou gade televizyon oubyen voye SMS twò ta, bwè bagay ki gen kafeyin ladan twò ta, fè egzèsis twò ta, pran yon beny cho oubyen yon douch twò pre lè dòmi. Lè w fè kèk chanjman nan aktivite sa yo oubyen lè ou montre timoun kouman pou yo kalme yo anvan y al dòmi, sa konn rezoud pwoblèm nan.


• “Li dòmi ase men malgre sa li toujou kagou lajounen.” Si se vre pitit ou dòmi ase, ou kab oblije al fè yo fè yon egzamen konplè pou li kay doktè. Ou kab menm oblije fè l fè nuit lopital pou yo kab tcheke lè l demi si dòmi an fè travay li dwe fè a. Ou pa janm konnen, se kapab 3 èdtan li fè ap jwe jwèt videyo nan fènwa anvan l al dòmi epi l pa di w anyen sou sa tou.


Byen dòmi sitèlman enpòtan ki fè rezoud pwoblèm dòmi se you nan premye bagay ou kab fè pou w pote solisyon. Pou nou, lepli souvan sanble pa gen moun ki dòmi ase. E poutèt sosyete nou an pa bay dòmi anpil valè, oubyen sosyete a wè dòmi kòm youn nan bagay ki lakòz pwoblèm limoen geyen nan piti, nou gen tandans al chèche lòt rezon ak lòt solisyon, sa anpeche nou wè vrè rezon an. Meen menm, mwen renmen senplifye bagay yo. Lè yon moun fè fas a yon pwoblèm konplike, li dwe senplifye bagay yo. Fè sa ki fondamantal yo an premye. Byen dòmi se youn nan bagay ki fondamantal yo. Si ou menm oubyen pitit ou ap fè fas ak kèk difikilte nan lavi a, atake pwoblèm sa a anvan. Si w pa rive met kontwòl sou sitiyasyon an, al chèche moun ki kab ede w. Gen moun ki la pou ede w. 


Dr. Christopher McGinnis se direktè Boys Town South Florida’s Behavioral Health Clinic ki West Palm Beach, Florida. Li se yon sikològ lisansye, yon konpòtmantalis sètifye, e yon manm fondatè Society of Behavioral Sleep Medicine. Moon kapab kontakte li nan imel sa a: chris.mcginnis@boystown.org.

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward Special Needs and Behavioral Health | 2-1-1 Broward

The 2-1-1 Hotline is Broward’s single source for information and referrals for children with behavioral health needs and disabilities. The hotline’s specialized staff focuses on helping parents, caregivers, agencies, and medical practitioners who serve the needs of children, find programming, support and hope. A case management component is also available for families in need of assistance accessing and navigating the special needs and behavioral health system of care.

Capacity Building
Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.
Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Other CSC-Funded Community Initiatives
Community Builders| Children's Services Council of Broward County

Improving Lives Through Collective Impact through the Broward County Children’s Strategic Plan

Health & Safety Initiatives
Cribs for Kids | Broward Healthy Start Coalition, Inc.

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. In 2005, the AAP restated that co-sleeping is a growing concern and recommended that infants not share a bed during sleep.

Capacity Building
CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Health & Safety Initiatives
Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.
Task Force members create a culture throughout Broward County that infuses drowning prevention methodologies, practices, and messages throughout the community, directly impacting families with young children by:

The Faces of CSC

The impact Future Prep had on Sarah fomented her desire to give back to her community. Today, she is a Counselor for Memorial’s CSC-funded Youth Force program, helping other young people gain confidence and determine their own path for the future.
This program has touched me and made a difference in my life.
Thanks to the Children’s Services Council and the YMCA of Broward County, students have an opportunity to give a voice to issues that are important to them.