Tranzisyon nan Swen Medikal

March 19, 2020
Education
Basic Needs
Health and Mental Care
Disability Services
Mother and Child hugging and laughing

Tèks: Dr. Sofia Thomas, DNP MHA APN RN CPH

Tranzisyon nan Swen Medikal – Pou ki sa sa enpòtan?

Pou jèn moun (ak paran yo), soti nan nivo timoun pou rive nan nivo granmoun se yon bèl epòk! Pou tout jèn men espesyalman pou timoun ak jèn ki bezwen swen medikal espesyal yo (CYSHCN), tranzisyon nan swen medikal mande pou yo rive reyisi jere swen medikal y ap resevwa a etan yon granmoun.

Ki sa tranzisyon swen medikal ye toutbon vre?

Tranzisyon swen medikal se posesis kote timoun nan ap sot nan sistèm swen medikal pou timoun pou li antre nan sistèm swen medikal pou granmoun. Lè timoun poko nan gwo laj, paran yo jwe yon gwo wòl nan kesyon swen medikal timoun nan, tankou telefone pou pran randevou, ranpli fòm, siveye kesyon medikaman, ranpli fòm asirans yo epi siyen fòm konsantman yo.
Men lè timoun nan ap vin pi gran, kesyon swen medikal la vin tounen responsablite pa li.

Èske w konn sa?! Plis pase 90% timoun ak jèn k ap viv ak kèk poblèm sante (CYSHCN) kounye a yo k ap viv ak poblèm nan jis yo granmoun –men yo gen mwens chans pase timoun parèy yo ki pa gen poblèm sa yo pou yo rive nan nivo lise, pou yo al nan fakilte, oubyen pou yo jwenn travay akoz kondisyon sante yo epi pou yo reyisi nan lavi yo (Gotranstion.org).

Lè w pran kesyon tranzisyon swen medikal la bonè, sa ap ede w:
• Jere mank preparasyon ou epi jan ou santi sitiyasyon an depase w ouswa jan ou santi tout chanjman sa yo twòp pou wou.
• Jere enkapasite w pou w jwenn medsen jeneral oswa yon espesyalis ki kab bay tretman.
• Jere pèd asirans maladi nan epòk tranzisyon an.

Ki sa ki kab pèmèt ou reyisi? Kòmanse konsidere kesyon tranzisyon swen medikal la depi timoun nan gen 12 an!

Etap kle pou nou franchi:
Prepare w bonè: Se pou w konprann chanjman nan nesesite medikal yo, nan koze asirans yo, epi nan kesyon pwofesyonèl k ap bay swen medikal yo.
1. Kòmanse konvèsasyon sou tranzisyon swen medikal ak yon pedyat oubyen ak yon medsen jeneral.
2. Poze kesyon sou kouman yo pral siveye pitit ou a nan posedi tranzisyon swen medikal la epi èske gen okenn dosye yo kenbe pou yo suiv evolisyon timoun nan.
3. Èske w pare pou tranzisyon an? Pale ak moun sou sa ou ta renmen avèk bi w epi ki kalite abilite w ap bezwen pandan peryòd tranzisyon ou an oubyen tranzisyon pitit ou a.

• Transfere swen medikal yo: Bi w nan sa se kowòdone transfè sèvis medikal yo san ou pa pèdi nan swen yo oubyen pèdi asirans medikal la.

4. Pale ak kote ki ba w swen sante a konsènan planifikasyon tranzisyon an. Mande yo si gen okenn desizyon osijè swen medikal yo yo pral pran, epi kouman pou w rive deside si yon nouvo pwofesyonèl medikal ap ba w swen ou merite a epitou kouman ou kab jwenn yon nouvo asirans maladi.
5. Fè yon rezime enfòmasyon enpòtan konsènan sante ou epi moun pou yo kontakte an ka dijans epi jan ou ta vle yo pran swen wou si w ta malad. Mande doktè prensipal ou pou li fè yon dosye pou tranzisyon swen medikal la ki enkli rezime medikal ou te fè a kòm yon dosye yo kapab bay nouvo doktè ou oubyen espesyalis la.

• Tranzisyon: kontinye pran pa nan posesis tranzisyon an; Kontinye poze kesyon epi kontinye pran pa nan desizyon swen medikal yo pandan w ap fè pitit ou a sot nan men pwofesyonèl medikal pou timoun pou al nan men pwofesyonèl medikal pou granmoun.

6. Bay doktè pitit ou a yo fidbak sou swen medikal pitit ou a epi ankouraje yo itilize: Sis eleman kle nan tranzisyon swen medikal moun ap jwenn sou sit Gottransition.org la pou tranzisyon yo kab reyisi. 

Enfòmasyon nou jwenn nan editoryal sa a se enfòmasyon ki soti nan piblikasyon Florida Health & Transition Services (FloridaHATS.org) ak Got Transition (Gottransition.org). Pou plis enfòmasyon an detay sou tranzisyon swen medikal ak lòt ti konsèy adisyonèl epi materyèl pou tout bagay pou tranzisyon, pou edikasyon, pou travay/anplwa, pou sante, epi pou finans, al sou sit sa a: www.floridahats.org epi www.gottransition.org, epitou al sou sit Depatman Lasante Eta Florid la, epi tcheke sit Sèvis Medikal pou timoun (CMS) sou sit sa a: www.floridahealth.gov, pou plis enfòmasyon toujou tcheke Title V Pwogram pou timoun ak jèn ki gen nesesite swen medikal espesyal.

Dr. Thomas se yon konsiltan pou Depatman lasante nan Eta Florid la, pou Sèvis Medikal pou timoun (CMS) epi li se yon konsiltan rejyonal nan zòn Okeechobee, Indian River, St. Lucie, Martin, Palm Beach, Broward, Miami-Dade, and Monroe Counties pou Sèvis Medikal pou timoun ak jèn ki nan Nesesite swen medikal espesyal pou Title V Pogram Sibvansyon an blòk la. Pwogram Title V CMS la founi edikasyon lekòl, li defann kòz timoun yo, epi li fè sansibilizasyon sou inisyativ kritik nan tout eta a konsènan byennèt tout timoun nan Eta Florid.

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected

Find A Program That Fits Your Needs

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward General Hotline | 2-1-1 Broward

2-1-1 Broward, an information & referral line, provides a 24-hour, comprehensive help line and support service for individuals seeking crisis intervention assistance and/or information and referrals to health and human services in Broward County. An impressive database of information is used to provide community callers with current, relevant information regarding a wide variety of services within the community. All calls are toll-free, confidential and anonymous from anywhere in Broward County.

Other CSC-Funded Community Initiatives
2-1-1 Broward Special Needs and Behavioral Health | 2-1-1 Broward

The 2-1-1 Hotline is Broward’s single source for information and referrals for children with behavioral health needs and disabilities. The hotline’s specialized staff focuses on helping parents, caregivers, agencies, and medical practitioners who serve the needs of children, find programming, support and hope. A case management component is also available for families in need of assistance accessing and navigating the special needs and behavioral health system of care.

Capacity Building
Capacity Building Mini Grants | Children's Services Council of Broward County

Infrastructure building support is provided to local child and family serving nonprofit organizations through our annual Capacity Buildings Mini Grants. Through a competitive grant process, local organizations are awarded funding for capacity building projects, professional business coaching and or fundraising support each year.
Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Other CSC-Funded Community Initiatives
Community Builders| Children's Services Council of Broward County

Improving Lives Through Collective Impact through the Broward County Children’s Strategic Plan

Health & Safety Initiatives
Cribs for Kids | Broward Healthy Start Coalition, Inc.

In 2003, the American Academy of Pediatrics (AAP) published a report that estimated that the risk of infant suffocation increases 20-fold when infants and adults sleep in the same bed. In 2005, the AAP restated that co-sleeping is a growing concern and recommended that infants not share a bed during sleep.

Capacity Building
CSC Sponsored Trainings | Children's Services Council of Broward County

The CSC offers quality and affordable training workshops for professionals serving children and families in Broward County. Each session is led by instructors that are highly qualified and experienced in their field to provide an optimal learning environment. CEU’s are also offered for many of the completed courses. For a training calendar and to register, please visit our website at training.cscbroward.org.

Primary POC: Adamma DuCille | aducille@cscbroward.org

Health & Safety Initiatives
Drowning Prevention | Florida Department of Health in Broward County

Drowning Prevention is a collaborative community effort driven by the Drowning Prevention Task Force. In 2009, the Children’s Services Council allocated funding to support a full-time coordinator housed at the Broward County Health Department who provides insight and accountability for the implementation of the Drowning Prevention Action Plan.

The Faces of CSC

The impact Future Prep had on Sarah fomented her desire to give back to her community. Today, she is a Counselor for Memorial’s CSC-funded Youth Force program, helping other young people gain confidence and determine their own path for the future.
This program has touched me and made a difference in my life.
Thanks to the Children’s Services Council and the YMCA of Broward County, students have an opportunity to give a voice to issues that are important to them.