News

Se Adriana LeCorgne Manadjè Pwogram ReadingPals pou United Way nan Broward County, ki ekri atik sa a

 

Depi timoun fèt jis yo rive nan 3èm ane lekòl, yo aprann ladrès ki enpòtan anpil pou yo vin konn li ak ekri; yo aprann li, yo aprann ekri epi yo aprann pale.  Apre 3èm ane lekòl la, timoun soti nan aprann li pou yo travèse nan sa yo rele li pou yo aprann. Konpetans nan lekti distans yon timoun rive nan 3èm ane se youn nan meyè fason pou predi timoun nan ap diplome nan lekòl segondè epi pi devan y ap gen yon karyè. Met sou sa, gen gran eka ant timoun ki nan fanmi ki nan klas mwayèn ak timoun ki sot nan fanmi ki pa gen mwayen nan posiblite yo genyen pou yo jwenn liv pou yo li; an jeneral nan kay fanmi ki nan klas mwayèn w ap jwenn apeprè 54 liv timoun ki nan kay sa yo timoun yo kapab li, pandan se 0-2 kon sa w ap jwenn nan kay paran ki pa gen mwayen.     

Yon timoun ki sot nan yon fanmi ki nan klas mwayèn kòmanse premye ane lekòl li ak 1,000 èd tan kote l deja li liv ak paran li, ak lòt moun ki nan fanmi an oubyen ak kèk pwofesè nan lekòl li konparativman ak yon timoun ki sot nan fanmi ki pa gen mwayen kote se 100 èd tan sèlman yo pase ap li ak pitit yo pandan menm peryòd tan sa a. Timoun ki nan premye ane lekòl ki so nan fanmi kote afè yo pa bon konn apeprè mwatye mo an mwens pase timoun ki sot nan fanmi kote afè yo miyò. Distans timoun rive nan laj 3 an, sa ki sot nan fanmi afè pa bon ap tande yon tyè nan valè mo timoun ki sot nan fanmi ki nan klas mwayèn ak nan fanmi ki rich (10 milyon konparativman a 30 milyon). Gen plizyè faktè ki kreye inegalite sa a. Anpil nan timoun ki sot nan fanmi afè yo pa bon se timoun ki soti nan kay kote chans pou fanmi sa yo reyisi an danje, kote paran yo oswa moun k ap okipe yo se moun ki pa konn pale Angle, anpil fwa paran timoun sa yo pa nan kay la, pafwa paran sa yo pa konn li. Pa gen anpil liv pou timoun li nan kay sa yo, epi timoun yo pa pase ase tan pou kont yo ak yon fanmi oubyen ak yon moun k ap pran swen yo pou ede yo li epi pou ede yo aprann, poutèt sa timoun sa yo vin gen reta.

Rezilta egzamen ofisyèl pou ane lekòl 2015-2016 la montre 55% timoun ki lekòl nan Broward County rive nan yon nivo ki estanda nan Angle ak Lekti distans yo rive nan 3èm ane. Fò estatistik sa yo amelyore anpil paske nou vle pou tout timoun nan Broward County diplome nan lekòl segondè.

Sa enpòtan anpil pou travay ak timoun pou ede yo devlope ladrès nan lekti ak ekriti ak ladrès pou yo aprann kon sa nou va ede yo aprann li ak ekri. Timoun ki jwenn moun li pou yo depi yo piti rantre lekòl ak ladrès ki enpòtan nan kesyon aprann li ak ekri. Timoun sa yo pi pare pou yo aprann li ak ekri. Timoun ki pa gen esperyans pou yo koute moun ap li liv pou yo awotvwa oubyen pou yo pale de liv avè yo, timoun kon sa kòmanse lekòl san anpil ladrès pou yo aprann li ak ekri. Lè w espoze timoun a tout yon seri liv, aktivite lekti ak vokabilè se kle nan aprann yo li bonè.

Pou bay timoun ki nan klas elemantè chans pou yo amelyore nivo lekti yo, katran de sa United Way nan Broward County vin ak yon pwogram ki rele “ReadingPals”. Depi lè sa a, Pwogram “ReadingPals” la konsantre plis sou fè evaliyasyon, etabli kontak, fè fòmasyon epi prepare plis pase 300 volontè “moun pou bay leson lekti” toupatou nan kominote a. Chak volontè k ap travay ak “Reading Pal”, yo mete yo travay ak yon timoun yo idantifye kòm yon timoun ki kab gen difikilte pi devan oubyen yon timoun ki gen yon nivo lekti ki ba.

Òganizasyon Reading Pals la ede timoun prepare wout pou yo vin gen siksè nan afè lekti, òganizasyon an pèmèt yo fè lekti chak semenn ak yon moun ki resevwa fòmasyon pou travay ak timoun sou ladrès yo nan afè lekti. Se atravè kontak sa yo chak semenn ak “Reading Pals” ki fè timoun yo vin espoze a tout kalite liv ki vin ogmante vokabilè yo epi ki ede yo devlope sèvo yo. Lè elèv la gen menm reprezantan Reading Pals la chak semenn sa ede l vin pi renmen fè lekti. Lè yo voye chak liv elèv yo deja li lakay elèv yo, paran yo kab reli menm liv sa yo ak pitit yo, paran yo kab mande pitit yo rakonte yo istwa a oubyen yo kab menm pale de karaktè ki nan liv la yo. Sa pèmèt timoun yo vin kreyatif paske y ap rakonte istwa a ak pawòl pa yo. Timoun yo kab fè tout kalite aktivite lakay yo, yo kab chante, yo kab danse epi yo kab fè anpil lòt aktivite kon sa pou ede yo ogmante ladrès ki pou pèmèt yo aprann li ak ekri depi nan piti.   

 

Lè timoun devlope sèvo yo bonè se sa ki kle siksè nan lavi yo pi devan. Pwogram ReadingPals la ede timoun devlope sèvo yo an menm tan tou l ap ede timoun ogmante kapasite yo pou yo aprann li bonè. Yo te bay Pwogram ReadingPals la prim sa yo “Broward County Public Schools Literacy Based Mentoring Program of the Year” epi “Community Care Plans Non-Profit Award pou ane 2017 la “Collective Impact for Youth Award”. Si w vle travay kòm volontè pou pwogram ReadingPals la epi si w vle enskri pou w al pran fòmasyon kòm volontè kontakte Adriana LeCorgne nan 954-453-3742 oubyen voye yon imel ba li sou adrès sa a alecorgne@ UnitedWayBroward.org. Si w bezwen plis ransèyman al sou sit sa a UnitedWayBroward.org/ReadingPals

Men moun ki ekri atik sa a: Layne F. Polakoff Sipèvizè Kourikoulòm School Readiness nan Biwo Early Learning and Language Arts (ELLA) nan lekòl leta Broward County Public Schools.  Li gen 35 an esperyans nan afè edikasyon 18 nan ane sa yo nan edikasyon preskolè. Polakoff se yon Pofesè Edikasyon timoun piti nan Broward College. Adriana LeCorgne Manadjè Pwogram ReadingPals pou United Way nan Broward County. Li gen plis pase 15 ane esperyans kòm manadjè pwojè ak 5 an kòm manadjè volontè. LeCorgne gen yon Metriz nan Ekonomi nan Florida International University.

 

Share this post

United Way nan Broward County ak Mouvman ki rele “Children’s Movement of Florida” a mete volontè travay ansanm ak elèv lekòl prime nan Broward County pou pwogram lekti ki rele “READINGPALS PROGRAM” nan

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy, and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected