Yon chwa pou frennen vyolans ak entimidasyon

June 13, 2018
Abuse
News

Yon atik Anita Fraley ki nan relasyon kominotè ak medya nan United Way nan Broward County

 

Inisyativ chwazi lapè/frennen vyolans lan se yon inisyativ se yon patenarya k ap kontinye an Konsèy pou sèvis pou timoun nan  Broward County (CSC), United Way nan Broward County, ak Lekòl Leta nan Depatman entèvansyon Prevansyon ak Divèsite nan Lekòl Leta nan Broward County.  Kolaborasyon sa a chita sou yon efò pou frennen entimidasyon, prevansyon kont vyolans pami jèn yo. Kolaborasyon sa a chita tou sou amelyorasyon pèfòmans akademik jèn yo gras ak pwomosyon devlopman pozitif epi itilizasyon zouti ki dirab pou chanje atmosfè sa a ki nan lekòl yo. Pandan tout ane a gen yon kanpay ki trè vizib ki ap pwomouvwa nòm sosyal ki pozitif. Se yon kanpay yo enplimante pandan 7 an ki sot pase yo epi avèk siksè. Nan kanpay la gen anpil estrateji debaz pou ede mentni transfòmasyon estratejik ak yon anviwonman ki an sekirite. Aktivite k ap fèt nan lekòl yo nan kanpay la ofri diferan tèm epi li ofri aksè nan medya sosyal. Aktivite sa yo se aktivite yo fè ki pou konsantre sou amitye, viv san patipri, kolaborasyon, rezoud konfli nan lapè, pou jèn yo konprann konsekans aksyon epi yo kore sa ak plan leson pou klas yo.

Efò a se yon efò yo enplimante atravè yon kanpay inivèsèl kote distri lekòl yo jwenn enfòmasyon ki gen pou wè ak jounen prevansyon Komisyon Lekòl la apwouve. An sektanm y ap lanse kanpay anyèl ki etabli platfòm pou chanjman kiltirèl. Aktivite yo  enkli  kanpay ki pote non Angle “Go Blue to End Mean” se yon kanpay sansibilizasyon ki jwenn enspirasyon li nan men pwojè  koze ki Dezodoran Sekrè vle di “Move sant lan”. Kanpay sa a la pou li sansibilize jèn fi nan lekòl entèmedyè kichòy sou kesyon entimidasyon. “CHALK4PEACE” se yon gwo siksè nan tout konnti nou an chak ane. Se yon kanpay pou ekri sou kanivo pou timoun ki fèt toupatou nan lemonn chak sektanm e ki pwopaje mesaj ki enspire moun k ap ekri sou kanivo yo. “IMAJINE LAPÈ” Pyebwa pou Swè yo, se yon enspirasyon John Lennon ak Yoko Ono te bay e se yon platfòm pou travay atistik entèyaktif pou ankouraje lapè ak konpreyansyon nan lemonn antye. Se yon mouvman ki ankouraje moun pou yo mare yon swè yo ekri sou branch yon pye bwa. Pyebwa pou swè a se bagay ki fè pati entegral espozisyon toupatou nan lemonn. Pwojè sa yo se pwojè yo prezante nan Seksyon Bibliyotèk nan Broward County sistèm nan ki gen sèvis pou jèn ak pwogram apre lekòl yo @YR Library programs.

Yon konpetisyon anyèl pou kreye pankat pou lapè enspire elèv yo pou yo esplore jan

yo kapab kreye anviwonman kote k pa gen entimidasyon ak vyolans.  Gen  10,000 pankat. Yo distribye chak ane nan lekòl yo epi yo itilize yo pou yo konsantre atansyon jèn yo sou jantiyès pandan tout ane ansanm ak lòt aktivite. Lekòl k ap patisipe yo gen yon chans pou yo genyen yon Poto Lapè, kòm yon souvni vizib sou enpòtans lapè genyen nan yon kominote. Poto Lapè a se yon senbòl ki fè elèv yo sonje pou yo pale ak yon espri lapè ak amoni pandan tout ane a.

Gen lòt aktivite  yo fè toutespre pou yo selebre Mwa Sansibilizasyon sou Divèsite, ak semèn sou entimidasyon, ak semèn pou moun bay lòt move non, semèn pou evite vyolans pami jèn k ap soti ansanm, Semèn Nasyonal pou Prevansyon pou Jèn yo kont vyolans  ak Semèn Red Ribbon nan, epi yon kanpay prevansyon kont dwòg. Gen plis pase 271,000 elèv Broward County ki ap tande mesaj Chwazi Lapè a chak ane. An mwayèn gen 130 lekòl ki patisipe nan pwogram Chwazi Lapè a chak ane. Depi yo te kreye inisyativ la an 2010, te gen yon nouvo apwòch yo te ajoute  dezan de sa atravè Klib Ajan pou Chanjman” ki baze nan lekòl yo. ‘’Ajan pou Chanjman” yo se moun inisyativ la ap bay jarèt; Se yo ki ap enspire jèn yo sou kesyon chanjman an e se yo tou ki anime jèn yo pou yo aji ak konpasyon etan lidè epi pou yo tounen modèl pou lòt yo nan lekòl yo. Klib yo se zanmi kanmarad jèn yo  ki ap dirije yo sou sipèvizyon kèk staf nan lekòl la ki jwenn sipò Lekòl Leta Broward County  ak pwogram Chwazi Lapè a. Manm klib yo rankontre chak mwa pandan ane eskolè a. Yo suiv yon kourikoulòm epi yo dirije aktivite nan tout lekòl la gras ak metòd sansibilizasyon, gras ak aktivite ak materyèl pou fè moun konn klib la, kon sa moun kab rive tande mesaj la. Ensidan kote elèv goumen nan lekòl yo redui a 48% nan lekòl ki gen pwogram Chwazi Lapè a.

Kòm yon nan fonksyon mesaj Chwazi Lapè/Frenen Vyolans CSC bay finansman adisyonèl pou yo enplimante Defi Rachèl la—ki  yon pwogram yo fè toutespre pou ekipe epi  enspire elèv yo pou yo ranplase zak vyolans yo, tankou entimidasyon, atitid negatif ak aksyon ki tradui respè, jantiyès, ak konpasyon nan lekòl Broward County yo.  Rachel Scott te premye moun ki te mouri nan masak Columbine lan. Rachel kite yon bon valè pawòl li ekri pou nou enkli sèt jounal pèsonèl ki chaje ak vizyon li sou jantiyès, konpasyon, epi sou chanjman nan lemonn. Defi Rachèl la se yon defi ki soti nan plan li te plante pandan ti vi kout li te genyen an. Nan yon prezantasyon ki te fèt nan tout lekòl la, elèv lekòl entèmedyè Glades Middle School yo, elèv yo te gen opòtinite pou yo te rankontre monnonk Rachel la, Larry Scott, epi yo asepte defi Rachèl la pou yo montre moun ki ozalantou yo jantiyès ak konpasyon. Pwogram nan se pa yon sèl aktivite li gen ladann ase. Aktivite klib ajan chanjman yo fonksyone tankou enfrastrikti pou ki pèmèt mouvman an lanse mesaj la.  Manm li yo resevwa fòmasyon espesyal nan men òganizasyon Defi Rachèl la pou yo kontinye lanse mesaj la atravè diferan aktivite Chwazi Lapè nan lekòl yo.

Nan Lekòl Klas Mwayèn Glades Middle School la gen yon klib etidyan kon sa: “Ajan pou chanjman yo”.  “Lekòl nou an santi se te yon privilèj pou nou te kab patwone Defi  Rachèl  pou elèv yo isit la epi elèv ki rezistan yo se elèv mesaj aji ak jantiyès la te touche,” daprè sa Direktè Ricardo Santana te di. “Ajan pou chanjman nou nan Glades Middle dedye tèt yo pou yo kontinye pase mesaj konpasyon an nan lekòl nou an epi yo enspire lòt elèv pou yo fè yon bagay pozitif chak jou”.

 

“Pou plis enfòmasyon sou Chwazi Lapè/Frennen Vyolans kontakte Anita Fraley, Relasyon Kominote ak Medya nan United Way of Broward County

954-453-3727 | afraley@ unitedwaybroward.org

Share this post

Learn More About CSC Broward

Accessibility Statement

Our organization provides leadership, advocacy and resources to enhance the lives of the children of Broward County and empower them to become responsible, productive adults.

Stay Connected